Teknik og miljø Energi

Aftale mellem KL og regeringen om fremrykket varmeplanlægning

KL og regeringen har indgået en aftale om, at alle danskere med gasfyr får klar besked om muligheder for fjernvarme eller andre grønne opvarmningskilder. Her på siden kan du holde dig løbende opdateret med relevant information om aftalen.

Aftale mellem KL og regeringen om fremskyndet varmeplanlægning 

D. 29 juni 2022 har KL og regeringen indgået en aftale med det formål at fremskynde varmeplanlægningen i kommunerne. Du kan læse den fulde aftaletekst nederst på siden, samt klimaaftalen om grøn strøm og varme 2022 som regeringen indgik med flere aftalepartier d. 25. juni 2022. 

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne spiller en vigtig rolle i bestræbelserne på at mindske afhængigheden af russisk gas gennem udfasning af fossile brændsler til opvarmning. Regeringen og KL er enige om følgende:

1. Kommunerne gennemfører i 2022 en planlægningsindsats for omlægning til grøn varme i de områder, der i dag er gasforsynede.

2. Alle ejendomsejere med gas- eller oliefyr i disse områder får inden udgangen af 2022 klar besked om udrulning af fjernvarme, herunder om de i stedet skal overveje at udskifte til en anden løsning som fx varmepumpe.

3. Kommunerne gennemfører planlægning og fjernvarmeselskaberne udarbejder projektforslag for udrulning af fjernvarme hurtigst muligt, mhp. at kommunerne kan godkende projektforslagene inden udgangen af 2023.
Der gennemføres en indsats for at understøtte planlægningsprocessen og udarbejdelse af projektforslag gennem forenklede procedurer, rådgivning, gennemgang af tilskudspuljer, vejledninger og undersøgelse af muligheden for standardskabeloner for projektforslag.

4. Rammerne for en strategisk energiplanlægning skal styrkes. I første omgang gennem etableringen af lokale koordinationsfora i kommuner, mhp. at styrke koordinationen mellem kommuner, fjernvarmeselskaber, eldistributionsselskaber, Evida, virksomheder med potentiale for udnyttelse af overskudsvarme m.fl. og derigennem understøtte en hensigtsmæssig planlægning og omstilling til grøn varme.

5. I områder, hvor fjernvarmen ikke udrulles, kan der være behov for at understøtte etablering af fælles varmeforsyning i mindre målestok. Vejledningsmateriale vedrørende fælles varmeforsyning findes her. 

6. Etablering af et dialogudvalg for implementering af aftalen, herunder status i 2025.

7. Øvrige forhold.

8. Finansiering. 

 

Fakta

 • Alle kommuner gennemfører varmeplanlægning for udrulning af mere fjernvarme i 2022 i gasforsynede områder.
 • Kommuner sender brev til alle med gas og oliefyr i disse områder med klar besked.
 • Fjernvarmeselskaber laver på baggrund af kommunernes varmeplanlægning projektforslag, som kommunerne skal godkende i 2023.
 • Der etableres lokale koordinationsfora.
 • Der afsættes midler til at understøtte fælles varmeforsyning i mindre målestok.
 • Et dialogudvalg skal følge op på aftalen og gøre status i 2025.

 

  

POLITISK AFTALE

POLITISK AFTALE AFTALE OM FREMSKYNDET PLANLÆGNING FOR UDFASNING AF GAS TIL OPVARMNING OG KLAR BESKED TIL BORGERNE

D. 29 juni 2022 har KL og regeringen indgået en aftale for at sikre fremskyndet varmeplanlægning i kommunerne.

 

Status: Kommunerne har leveret ift. at implementere aftalen 

Siden aftalen om fremskyndet planlægning mv. blev indgået den 29. juni 2022 mellem KL og regeringen, har kommunerne arbejdet på højtryk for at indfri aftalens høje ambitioner. Med aftalen blev kommunerne forpligtet til at gennemføre en planlægningsindsats for konvertering af de naturgasforsynede områder til grøn varme inden udgangen af 2022. Samtidig skulle alle ejendomsejere i de naturgasforsynede områder inden udgangen af 2022 have et brev om deres mulighed for at få fjernvarme.

KL skal som et led i aftalen gøre status for kommunernes implementering af de dele af aftalen, der skulle udmøntes i 2022. KL har som grundlag for denne status gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommuner. Undersøgelsen er blevet besvaret af 93 kommuner i perioden 4.-19. januar 2023, herunder af alle de kommuner, der har naturgasforsynede områder. Spørgeskemaundersøgelsens resultater er sammenfattet i en statusrapport, der udgør en skriftlig afrapportering til Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet, regeringen og aftalekredsen bag Klimaaftale for grøn strøm og varme, 2022. Formand og næstformand for KL’s Klima- og Miljøudvalg, Birgit S. Hansen og Kenneth Muhs, præsenterede statusrapportens hovedkonklusioner for aftalekredsen den 24. februar 2023. 

Over 200.000 ejendomsejere får tilbudt fjernvarme

Spørgeskemaundersøgelsen viser, at kommunerne har sendt ca. 524.000 breve ud til ejendomsejere i de naturgasforsynede områder og ca. 146.000 breve til ejendomsejere i de fjernvarmeforsynede områder.

Det følger af aftalen mellem regeringen og KL, at ejendomsejerne kunne forvente et brev om én af tre muligheder: 1) at de kan få fjernvarme og hvornår, 2) om der er potentiale for fjernvarme i deres område, men at det skal afklares nærmere, eller 3) at der ikke kommer fjernvarme i deres område, og de derfor bør vælge en alternativ varmekilde.

I overensstemmelse med aftalen mellem regeringen og KL har de tilsammen ca. 670.000 breve indeholdt ovennævnte typer af beskeder. 

Faktaboks - antal breve sendt

 • Din ejendom ligger i et område med fjernvarme: ca. 74.000
 • Der er et godkendt projektforslag for fjernvarme i dit område, og tilslutning forventes muligt i år x: ca. 144.000
 • Dit område er udlagt til fjernvarme i varmeplanen, men det undersøges nærmere om der kan komme fjernvarme: ca. 266.000
 • Der kommer ikke fjernvarme i dit område. Du bør derfor konvertere til en alternativ varmekilde: ca. 145.500
 • Anden besked (primært om mulighederne for fælles, mindre varmeløsninger, men ikke fjernvarme): ca. 40.500

Kommunerne har haft rum til at gribe opgaven forskelligt an, men alle kommuner har sendt breve til olie- og naturgasforbrugere i de naturgasforsynede områder. Nogle kommuner er gået skridtet videre og har også sendt breve til ejerne af ejendomme, der får deres varme fra fx træpillefyr eller varmepumper, i områder med fjernvarme eller med potentiale for fjernvarme. 

Undersøgelsen vi er, at ca. 218.000 ejendomsejere har modtaget brev om, at de allerede i dag kan få fjernvarme, eller at der er et godkendt projektforslag for fjernvarme i deres område, samt hvornår de kan blive tilsluttet fjernvarmen. Samtidig har ca. 145.500 ejendomsejere fået at vide, at der ikke kommer fjernvarme i deres område, og de derfor bør skifte til en alternativ varmekilde, f.eks. en varmepumpe.  

Ifølge kommunernes besvarelser har ca. 266.000 ejendomsejere fået besked om, at deres område er udlagt til fjernvarme i kommunens varmeplan, men at det vil kræve yderligere analyser for at afdække, om ejendomsejerne kan blive tilbudt fjernvarme.   

Endelig har ca. 40.500 ejendomsejere fået en fjerde besked – primært at der ikke kommer fjernvarme, men at der kan være mulighed for fælles mindre varmeløsninger.

Med aftalen er der enighed om, at det i områder, hvor der ikke udrulles fjernvarme, kan være relevant, at et mindre antal ejendomsejere etablerer en varmeforsyning i fællesskab. Med aftalen er der derfor også afsat midler til, at kommunerne kan bidrage til understøttelse og udvikling af fælles varmeforsyningsprojekter i mindre målestok, og mange kommuner er de allerede godt i gang. På kl.dk kan man finde gode eksempler på fælles, mindre varmeløsninger samt guides til, hvordan kommunerne kan understøtte etableringen af kollektive varmeløsninger, der hvor fjernvarmen ikke kommer ud.

KL er via spørgeundersøgelsen blevet gjort opmærksom på, at nogle kommuner i starten af januar stadig manglede at sende breve ud til ca. 10.000 ejendomsejere i de naturgasforsynede områder. Der er primært tale om breve til ejere af erhvervsejendomme, som mangler at blive sendt ud grundet tekniske udfordringer. Kommunerne arbejder på at få sendt de sidste breve ud inden udgangen af februar.    

80 pct. af kommunerne har godkendt en varmeplan – resten er på vej

Der er 84 kommuner med områder udlagt til gasforsyning - såkaldte gaskommuner. Ifølge aftalen mellem KL og regeringen skulle disse 84 kommuner gennemføre en planlægningsindsats for konverteringen af de naturgasforsynede områder inden udgangen af 2022. Ifølge KL’s spørgeskemaundersøgelse har 67 kommuner nået dette, mens 17 kommuner svarer, at deres varmeplan er under udarbejdelse, men ikke blev godkendt i 2022. Størstedelen af kommunerne forventer, at de resterende varmeplaner er godkendt i starten af 2023. 

Projektforslag for konvertering af 175.000 ejendomme 

58 af de 84 gaskommuner forventer tilsammen at skulle godkende minimum 147 projektforslag i 2023. Der kan være tale om langt flere, da kommunerne ikke har haft mulighed for at angive, hvor mange flere end tre projekter de forventer. Kun syv kommuner svarer, at de ikke forventer at godkende nye projektforslag for konvertering af naturgas til fjernvarme i 2023. Dette skyldes hovedsageligt, at de sidste rentable konverteringsprojekter er godkendt med projektforslag i 2021 og 2022. 

De minimum 147 projektforslag forventes at omfatte ca. 175.000 ejendomme med naturgas. Kommunerne forventer at 86 pct. af projekterne er færdigetableret inden udgangen af 2028.

Etablering af koordinationsfora

Med aftalen er der enighed om, at der skal etableres lokale koordinationsfora i kommunerne mhp. at styrke koordinationen mellem kommuner, fjernvarmeselskaber, eldistributionsselskaber, Evida, virksomheder med potentiale for udnyttelse af overskudsvarme m.fl. og derigennem understøtte en hensigtsmæssig planlægning og omstilling til grøn varme. 59 kommuner svarer, at de har oprettet et koordinationsforum i 2022. Og 21 kommuner svarer, at de vil prioritere det i 2023.  Endvidere angiver syv kommuner, at de har valgt ikke at etablere et koordinationsforum, da de sidste konverteringsprojekter blev godkendt i 2022, eller fordi de er i fin dialog med aktørerne i forvejen. 

Der ligger en stor opgave foran kommunerne i 2023 – og frem til 2028

Ifølge aftalen skal kommunerne sikre, at der inden udgangen af 2023 i udgangspunktet udarbejdes og godkendes de projektforslag for fjernvarme, der skal indfri den kommunale varmeplan. Det er ikke kun en stor opgave for kommunerne, men også for de fjernvarmeselskaber, der skal udarbejde de projektforslag, der skal skabe grundlag for de mange fjernvarmekonverteringer. 

I 2023 vil der særligt være fokus på give de ca. 266.000 ejendomsejere endelig besked på, om de kan få fjernvarme, og hvornår de kan forventes tilsluttet. 

Derefter er det ambitionen i aftalen, at fjernvarmen er udrullet senest i 2028. Det vil ikke være muligt alle steder, som det ser ud i dag. Derfor er KL også i dialog med regeringen om, hvilke håndtag der er behov for, med henblik på at sikre en så hurtig omstilling af varmeforsyningen som muligt, herunder fx:

 •  En automatisk ”ja tak”-ordning i de områder, hvor der kommer fjernvarme.
 • En fjernvarmepulje med nok midler til, at ingen projekter behøver at blive sat på pause undervejs.
 •  Et nationalt overblik over, om der frem mod 2028 er arbejdskraft og materialer nok til opgaven – for hvis ikke, må der findes en løsning. 
Undersøgelse

Undersøgelse Status for implementering af fjernvarmeaftalen

Afrapportering af, hvor langt kommunerne er med at udføre opgaverne i ”Aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne”, indgået mellem KL og regeringen d. 29. juni 2022.

  

 

 

 

Værktøj

Værktøj Mailingliste

Vil du gerne modtage information om aftalen direkte fra KL, herunder når der kommer cirkulærer, vejledninger mv.?

 

 

 

Værktøj

Værktøj Projektbekendtgørelse

Den relevante projektbekendtgørelse til aftalen er Bekendtgørelse om godkendelse af projekter. Bekendtgørelsen kan tilgås på Retsinformation.dk, og vejledningen dertil kan ses her.

 

 

 

Værktøj

Værktøj Boliganalysen bliver gratis for kommuner 2022-2025

D. 30. juni 2022 har Energistyrelsen sendt brev til kommunerne vedr. udspillet "Danmark kan mere II", hvor det er blevet besluttet, at det digitale værktøj Boliganalysen skal stilles gratis til rådighed for alle kommuner frem til 2025. Med Boliganalysen kan kommunerne effektivt og målrettet kommunikere med husejere om mulighed for at konvertere til fjernvarme eller varmepumpe. Boliganalysen bruger indhold fra SparEnergi.dk og offentligt tilgængelige data som f.eks. BBR og energimærkerne. I samarbejde med værtskommunerne inviterer Energistyrelsen til en række intromøder, hvor kommunerne får adgang til Boliganalysen og bliver grundigt introduceret til værktøjet. For mere information om at komme i gang med Boliganalysen kan man følge linket nedenfor eller kontakte specialkonsulent v. Energistyrelsen Morten Høg (boliganalysen@ens.dk)

 

 

 

Værktøj

Værktøj Evida

Evida står til rådighed med en ny webbaseret platform til kommunerne fra juli 2022 til spørgsmål og sparring. Med hjemmel i varmeforsyningsloven vil Evida nu tilbyde udstilling af data omkring gaskunderne og gasinfrastrukturen til brug for energiplanlægning i kommunerne i forlængelse af ”Danmark kan mere II” udspillet fra regeringen.

 

 

 

Værktøj

Værktøj VarmeplanDanmark 2021 – kommunepakker

Aalborg Universitet har på baggrund af deres arbejde med VarmeplanDanmark 2021 udarbejdet kommunepakker, der indeholder data og kort for alle Danmarks 98 kommuner. Pakkernes indhold er baseret på Varmeplan Danmark 2021 studiet. Det er muligt at læse mere om hvad materialet kan bruges til og finde kort og data for den enkelte kommune:

×

Log ind