Bygningsdrift Databaseret energiledelse

Tværfagligt samarbejde om data som grundlag for energibesparelser

Et nyt projekt i Høje-Taastrup Kommune skal sikre, at indsatsen for at spare energi forankres hos flere aktører i kommunen, så de er rustet mod udskiftning af medarbejdere. Herudover skal øget inddragelse af driftspersonale og adgang til bedre data skabe grundlag for energibesparelser.

Ny tværfaglig tilgang til energibesparelse i Høje-Taastrup Kommune

For Høje-Taastrup Kommune indgår databaseret energiledelse som virkemiddel til reduktion af CO2-udledninger i kommunens DK2020-klimahandlingsplan. Dog mangler kommunen nødvendige data om varme- og vandforbruget i deres ejendomme for at igangsætte og måle effekten af deres energibesparende handlinger. Det vil de løse med et nyopstartet projekt, hvor de også sikrer, at indsatsen for at spare energi forankres hos flere aktører, så kommunen når deres klimamål, selvom der skulle ske udskiftninger hos medarbejderne.  

Nyt projekt med samarbejde mellem klimasekretariatet og ejendomsafdelingen 

Jens-Emil Syrach Nielsen er projektmedarbejder i klimasekretariatet i Høje-Taastrup Kommune. Han har været med til at indarbejde databaseret energiledelse i kommunens DK2020-klimaplan, der skal føre kommunen mod klimaneutralitet senest i 2050. Igennem de seneste år har Høje-Taastrup Kommune deltaget i og gennemført flere projekter om energiledelse i de kommunale bygninger.  

Jens-Emil er en del af et nyt initiativ i Høje-Taastrup Kommune, som fra august 2022 har opbygget et energiteam på tværs af klimasekretariatet og ejendomsafdelingen. På den måde arbejder flere fagligheder sammen, og arbejdet er robust overfor udskiftning blandt medarbejderne. Medlemmerne af energiteamet er ansvarlige for hver deres indsatsområde: 1) dataindsamling, 2) dataanalyse og 3) datahandlinger. 

”Hele idéen er, at vi skal prioritere vores indsats klogt frem for kun at tage fat dér, hvor vi har én indgangsvinkel til problematikken”, fortæller Jens-Emil Syrach Nielsen, der netop ser kontakten på tværs af afdelingerne som central for en mere strategisk og samlet indsats. 

Programmer med gode visualiseringer skaber bedre vilkår for handling 

I perioden 2020-2022 deltog Høje-Taastrup i projekt DIANA. Ét af projektets fund var, at det vigtigste element i energiledelsesindsatser er at involvere det tekniske servicepersonale, som foretager de korrigerende handlinger ude i bygningerne. På en udvalgt folkeskole afprøvede kommunen en platform udviklet af IT-leverandøren EG. Her blev det tydeligt, at visualiseringer af energidata kan være et nyttigt værktøj til at gøre det synligt for både forvaltningen og servicepersonalet, i hvilke bygninger der skal sættes ind for at få størst effekt af de energibesparende tiltag. Det hjælper til at skabe en fælles forståelse af de indsamlede energidata mellem begge parter.  

”På baggrund af det, ønsker vi netop programmer, som viser problematikkerne frem for bare at vise data”, siger Jens-Emil. 

”På baggrund af det, ønsker vi netop programmer, som viser problematikkerne frem for bare at vise data”,
Jens-Emil Syrach Nielsen, Projektmedarbejder i klimasekretariatet, Høje-Taastrup Kommune

 Ved at afprøve systemet på testskolen fandt kommunen bl.a. ud af, at gulvvarmen var defekt i 10 ud af 14 tilfælde, samt at en del radiatorer var ude af drift. I samme ombæring blev varmevekslerne renset, hvilket sænkede returtemperaturen fra centralvarmekredsen med 5-6 grader. Samlet forventer kommunen, at det har givet en besparelse på 25.000 kWh (14.000 kr.) på varmeforbruget og 17.500 kWh (31.500 kr.) på elforbruget på testskolen.   

Høje-Taastrups fremtidsplaner på energiområdet 

Kommunen har haft svært ved at dokumentere effekten af deres projekter, fordi de mangler data om varme- og vandforbruget på timebasis for at lave analyserne. De mangler også en central platform til at indsamle og behandle disse data, fx et såkaldt Energy Management System (EMS). Derfor har det originale projekt affødt et nyt projekt, der skal være med til at skabe et bedre data- og analysegrundlag.  

”Vi mangler retvisende data i høj kvalitet sammenlignet med, hvad vi har i dag. Lige nu kender vi kun varme- og vandforbruget på månedsbasis, hvilket gør vores indsatser mere til brandslukning end egentlig energistyring”, siger Jens-Emil. 

”Vi mangler retvisende data i høj kvalitet sammenlignet med, hvad vi har i dag. Lige nu kender vi kun varme- og vandforbruget på månedsbasis, hvilket gør vores indsatser mere til brandslukning end egentlig energistyring”
Jens Emil Syrach Nielsen, Projektmedarbejder i klimasekretariatet, Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup har sammen med flere kommuner søgt den statslige digitaliseringspulje fra efteråret 2022. De har søgt 1,8 millioner til at finansiere systemer, der kan hjælpe kommunen i gang med de gode klimahandlinger ude i bygningerne. 

I det kommende år håber Jens-Emil Syrach Nielsen, at de kan få ansat en medarbejder mere i henholdsvis Klimasekretariatet og Center for Ejendomme. Han formoder, at flere medarbejdere og øget finansiering fra puljer kan sætte skub i en mere prioriteret indsats i kommunen for energiledelse, der inkluderer et validt datagrundlag og en tværorganisatorisk forankring, som derved kan danne grobund for at nå kommunens klimamål.  

×

Log ind