Teknik og miljø Bæredygtige bygninger

Byggeri

Kommunerne er samlet set den største offentlige bygherre og kan derfor også være med til at fremme mere bæredygtigt byggeri. Det kræver viden, nye værktøjer og helt grundlæggende, at bæredygtighed ikke kun er en prioritet i opførelsen af bygningen, men gennem hele bygningens livscyklus.

Kommunernes arbejde med bæredygtigt byggeri

Størstedelen af en bygnings klimaaftryk over hele dens levetid ligger indlejret i byggematerialerne. CO2-udledningen forbundet med udvinding af ressourcer, materialeproduktion og transport er en tung post i enhver bygnings klimaaftryk. Det er derfor vigtigt at rette fokus mod mere bæredygtigt byggeri.   

Arbejdet med at fremme mere bæredygtigt byggeri bør dog omfatte alle faser af en bygnings levetid, fra opførelse over drifts- og brugsfasen og til nedrivning. Samtidig skal der i byggeriet være en stærk kobling til cirkulær økonomi for at sikre, at mange sunde bygningsdele genbruges og genanvendes i nyt byggeri. Det er vigtigt, at både driften af bygningerne og nedrivning med genbrug af byggematerialer tænkes ind i design- og byggefasen.  

Derfor er der behov for både at arbejde med et livscyklus- og et totalomkostningsperspektiv, så man i byggeriet sikrer mindst mulig klima- og miljøpåvirkning i anvendelsen af materialer og en optimeret anlægs- og driftsøkonomi for bygningerne.

Krav om LCA og CO2-grænseværdi 

KL arbejder for, at de nye krav lander godt hos de kommunale byggesagsbehandlere og kommunerne som bygherrer. 

De nye krav til LCA og CO2-grænseværdi i bygningsreglementet var i høring i maj 2022. KL’s høringssvar kan læses her:
KL høringssvar over ændring af bekendtgørelse BR18

Udkastet har været i høring (notificering) i EU hen over sommeren, og der er ikke kommet bemærkninger. Det betyder, at bestemmelserne ikke kommer til at ændre sig væsentligt fra høringsudkastet. Kravene skal efter aftalen træde i kraft 1. januar 2023. KL arbejder hen over efteråret på, at vejledningen til kravene kommer til at hjælpe kommunernes bygherrer og bygningsmyndigheder mest muligt.

Her kan du læse udkast til de nye bestemmelser  

I høringsnotat kan man læse en opsamling på høringssvar, og Bolig- og Planstyrelsens kommentarer og ændringer: 

Høringsnotat.pdf (windows.net) 

KL har ønsket, at det er tydeligt, hvordan de nye krav administreres i praksis bestemmelserne bliver uddybet i vejledningstekster, samt at vejledningen offentliggøres så tidligt som muligt af hensyn til branchens behov for at forberede sig på kravet. Vi har også ønsket, at det er tydeligt, hvordan de nye krav skal administreres i praksis:  

Bolig- og Planstyrelsen har skrevet i høringsnotatet:  

Det følger af den politiske aftale om National strategi for bæredygtigt byggeri, at krav til bygningers klimapåvirkning skal indføres i bygningsreglementet på samme vis som bygningsreglementets øvrige tekniske krav. Dermed er byggelovgivningens sædvanlige bestemmelser udgangspunktet for håndhævelse og sanktioner. Der arbejdes på en informationsindsats der tydeliggør vigtigheden af, at opfyldelse af grænseværdien for klimapåvirkning indtænkes fra byggeprojektets start. 

Se mere om høringen på Høringsdetaljer - Høringsportalen (hoeringsportalen.dk) 

Samarbejde om udvikling  

KL er repræsenteret i Koordineringsudvalget for bæredygtigt byggeri. Udvalget er nedsat af Bolig- og Planstyrelsen under Indenrigs- og Boligministeriet for at understøtte gennemførelsen af den nationale strategi for bæredygtigt byggeri. Strategien består af 21 initiativer, der skal indfases over de kommende år. Kravet om LCA og CO2-grænseværdi er en del af de første initiativer.  

Byggebranchen har i fællesskab etableret Strateginetværket for Bæredygtigt Byggeri, hvor KL også er repræsenteret. Her følges arbejdet i Koordineringsudvalget tæt, og hele byggebranchen samarbejder om at tage ansvar for at føre strategien ud i livet. 

I 2020 blev den frivillige bæredygtighedsklasse lanceret med det formål at opsamle erfaringer og viden om bæredygtighedskrav fra en række testbyggerier. KL er repræsenteret i Testpanelet for den frivillige bæredygtighedsklasse, som skal evaluere og komme med anbefalinger til, hvordan bæredygtighedskrav indfases i  bygningsreglementet. 

Videnscenteret om bygningers klimapåvirkninger er forankret under Bolig- og Planstyrelsen, men agerer som et politisk uvildigt organ. Videnscenteret formidler løbende om de nye krav. VCBK - Videnscenter om Bygningers Klimapåvirkninger (byggeriogklima.dk) 

Kommunale erfaringer med bæredygtigt byggeri 

Mange kommuner arbejder allerede med at få mere bæredygtighed ind i de kommunale bygge- og anlægsprojekter. Det sker både ved at fokusere på bæredygtighed i ejendomsstrategier og i enkelte byudviklings- eller byggeprojekter.  

Der findes forskellige bæredygtighedscertificeringer, som kommunerne benytter. To meget udbredte er DGNB og Svanemærket.

Tilmeld dig nyhedsmail om bæredygtigt byggeri

Ønsker du at holde dig opdateret på den politiske dagsorden inden for bæredygtigt byggeri, blive opdateret angående arrangementer og bidrage til KL's høringssvar om bæredygtigt byggeri? Så skal du tilmelde dig vores nyhedsmail:

Arrangement

Tilmelding til nyhedsmail om bæredygtigt byggeri

 

 

 

×

Log ind