Teknik og miljø Affald og cirkulær økonomi

Politik på affaldsområdet

Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi (juni 2020) og Handlingsplan for cirkulær økonomi – National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032 (juli 2021) sætter rammerne for den kommunale opgavevaretagelse på affaldsområdet.

Det er KL’s bestyrelse der fastlægger KL’s mandater på affaldsområdet. KL bakker op at reducere de nationale affaldsmængder, om øget affaldssortering, mere genbrug og genanvendelse samt mindre affald til forbrænding med energiudnyttelse. Læs om rammere for kommunernes opgavevaretagelse med affald og cirkulær økonomi og få overblik over de høringssvar som KL har udarbejdet på området de seneste år.

Styringsgrundlag for affaldshåndtering

Klimaplanen for affald

Klimaplanen for affald skal bidrage til indfrielse de meget ambitiøse mål om at reducere de nationale drivhusgasudledninger med 70 pct. i 2030 i forhold til 1990.

Uden nye initiativer vil affaldssektoren i 2030 med en udledning på ca. 2,4 mio. tons CO2e stå for 5,7 pct. af de nationale CO2-udledninger. Udledningerne vil komme fra forbrænding af affald, deponering af affald, biologisk behandling af affald og spildevandsbehandling. Den væsentligste andel af udledningerne stammer fra forbrænding af affald, som uden nye initiativer forventes at stå for ca. 1,5 mio. tons CO2e i 2030.

Klimaplanens visioner for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi er bl.a. at affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030 og at affaldskurven skal knækkes – mindre affald, mindre spild og mere genbrug. Det skal bl.a. ske ved, at Danmark får kvantitative reduktionsmål i forbindelse medfastsættelsen af sådanne mål i EU.

Handlingsplanen for cirkulær økonomi

Handlingsplan for cirkulær økonomi gælder for perioden 2020-2032, udgør Danmarks nationale plan for forebyggelse og for håndtering af affald, hvor den danske politik og de konkrete indsatser beskrives ud fra den cirkulære værdikæde. Fra design og forbrug til affaldshåndtering, hvorfra naturressourcerne føres tilbage i nye produkter og materialer. Handlingsplanen har særligt fokus på tre områder, hvor der er stort potentiale for at reducere miljø- og klimabelastningen: biomasse, byggeri og plastik. Planen udgør rammerne for en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald, som kommunalbestyrelsen skal udarbejde og vedtage. Planen skal revideres mindst hvert 6. år.

Brev om affald til Klimaminister Dan Jørgensen og Miljøminister Lea Wermelin

Allerede 13. maj 2020 skrev KL til både miljøministeren og klimaministeren med invitation til, at KL indgår en politisk aftale med regeringen om affaldsområdet for at få de bedste løsninger (se link) – herunder en plan for tilpasning af forbrændingskapaciteten på affaldsenergianlæggene. Vi ønsker at tage medansvar for en velfungerende affaldssektor og ser frem til politisk dialog og samarbejde med regeringen, så de kommunale erfaringer kan bidrage konstruktivt til at skabe effektive løsninger, der fungerer i virkeligheden.

Affaldsområdet er vigtigt for kommunerne og har tæt sammenhæng til andre klimarelaterede opgaver, som kommunerne har væsentlig andel i: Cirkulær økonomi og den grønne omstilling af energi- og varmesektoren. Tingene skal ses i sammenhæng, og der er kommunerne en nøglespiller – og vi spiller meget gerne med.

  • PDF

    KL brev til klimaminister og miljøminister om tilpasningsplanen

×

Log ind