Teknik og miljø Affald og cirkulær økonomi

Fælles Kommunal Affaldsdataindsats

Kommunernes Affaldsdataindsats løber til og med 2025. Læs mere om kommunernes affaldsdataindsats og tilmeld dig her på siden.

Styrket indsats om digitale affaldsdata

Formålet med projektet er at bidrage til fælles dataløsninger med valide og aktuelle affaldsdata, der understøtter de kommunale myndighedsopgaver effektivt inden for cirkulær økonomi og affald og klimaeffekter.

Projektet løber indtil 2025, og skal bl.a. understøtte de kommunale opgaver med at strømline den borgernære affaldsindsamling af husholdningsaffald og husholdningslignende affald fra erhverv samt det kommende udvidede producentansvar for emballager, understøtte genanvendelsesmålene og affaldstilsynet mm.

KL har som en del af indsatsen igangsat udvikling af et forslag til fælles datastandarder på hele affaldsområdet, der både skal imødekomme EU-krav og kommunernes- og den brede vifte af virksomheders behov inden for affald og cirkulær økonomi. Således kræver arbejdet også, at datastandarderne kvalitetssikres bredt hos disse aktører. 

Fælles offentligt samarbejde om en cirkulær databank

Parallelt med det fælles kommunale projekt, er KL part i et det fælles offentlige samarbejde om etablering af en online cirkulær databank i Danmarks Miljøportal. De øvrige parter i projektet er Miljøstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Dansk Industri, Regionerne, Danmarks Miljøportal. Parternes vision er, at den cirkulære databank bliver den centrale platform, som på en overskuelig måde stiller relevante data til rådighed for borgere, virksomheder og myndigheder, der kan træffe proaktive beslutninger som fremmer klimaindsatsen i Danmark og den cirkulære omstilling herunder affaldsforebyggelse, genbrug, genfremstilling og genanvendelse samt skaber synergier og vækstmuligheder lokalt, nationalt og globalt. Derudover er der enighed om også at arbejde for konsoliderede datastandarder for affald og cirkulær økonomi som en del af projektet.

- læs mere om det her Danmarks Miljøportal Cirkulær Økonomi ved Danmarks Miljøportal (miljoeportal.dk)

Afrapportering

Afrapportering Afrapportering af spørgeskemaundersøgelsen

Undersøgelse af kommunernes oplevelse af data, samt et overblik over kommunernes dataløsningerne på affaldsområdet i 2022.

 

Vær med i projektet!

Projektet er ikke en succes uden jer! For at projektet kan imødekomme alle de behov og dele den viden, der måtte være inden for affaldsdata, er det afgørende at der er et tæt samarbejde med kommuner og kommunale affaldsselskaber. Vi håber derfor, at så mange kommuner og affaldsselskaber som muligt vil deltage i projektet.

Arrangement

Møder og netværk Tilmelding til Affaldsdataindsats

Projektet er gratis at deltage i. Der vil blive afholdt status- og arbejdsmøder, samt udsendt orienteringsmeddelelser efter behov.  Vi forventer, at deltagerne bidrager med viden, erfaringer, data og gode spørgsmål. Ved tilmelding til projektet gives adgang til en arbejds- og kommunikationsplatform på teams.  

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte Christina Fich (CEFI@kl.dk), projektleder for Affaldsdataindsatsen. 

×

Log ind