Affald og cirkulær økonomi Affaldsforbrænding

Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi

Den 16. juni 2020 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet om ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”. Formålet med en ”grøn affaldssektor” er, at affaldssektoren bidrager til at indfri 70 %-reduktionsmålet. Det antages i klimaplanen, at affaldssektoren i 2030 vil stå for 5,7 pct. af de nationale CO2-udledninger med ca. 2,4 mio. tons CO2e-udledninger, hvoraf den væsentligste andel stammer fra forbrændingen af affald.

Klimaplanen skal overordnet øge genanvendelsen og nedbringe CO2-udledningerne. Dette opfyldes ved at dreje på tre håndtag:

 • Reducere affaldsmængderne og øge danskernes sortering af affald til genanvendelse
 • Reducere forbrændingskapaciteten så de tilpasses de danske affaldsmængder
 • Investere i nye genanvendelsesanlæg

Det fremgår af aftalen, at affaldsforbrænding ikke længere anses for at være kritisk for Danmarks varme- og affaldsforsyning, og at reguleringen af forbrændingssektoren og det genanvendelige husholdningsaffald ikke er fulgt med udviklingen, hvilket i stigende grad er en barriere for omstillingen til en effektiv, cirkulær økonomi, øget genanvendelse og reduktion af CO2-udledninger.

Aftalen udgør en strategi for cirkulær økonomi, hvormed den skal motivere danske virksomheder i udviklingen af grønne løsninger for affaldsteknologi og cirkulær økonomi, understøtte grøn vækst, velstand og beskæftigelse i Danmark, samtidigt med den skal løse et miljø- og klimaproblem i Danmark og i udlandet. Aftalen indeholder initiativer som ”Øget og strømlinet affaldssortering”, ”Mere genanvendelse af plastaffald”, ”En stærk genanvendelsessektor”, ”Mindre forbrænding og mindre import af affald til forbrænding”, ”Mindre affald og mere cirkulær økonomi”, ”En energi- og klimaneutral vandsektor” og ”Yderligere initiativer frem mod en klimaneutral affaldssektor”.

Det er i afsnittet om "Mindre forbrænding og mindre import af affald til forbrænding", sektion V (s. 10-13) i aftalen, at KL anmodes om at udarbejde en plan for tilpasning af forbrændingskapaciteten, og det er her, at rammerne for KL's plan beskrives.

Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi kan downloades her.

 • PDF

  Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi (16. juni 2020)

KL's svar på aftalepartiernes anmodning om at udarbejde en plan for tilpasning af forbrændingskapaciteten

KL sendte i første omgang et brev til klimaminister Dan Jørgensen den 18. juni 2020, hvori KL noterer sig, at aftalen om en klimaplan for affaldssektoren er indgået, og at aftalepartierne anmoder KL om at udarbejde en konkret plan for tilpasning af forbrændingskapaciteten inden for en given ramme. KL anmoder i brevet om inden sommerferien at få lejlighed til at drøfte vilkårene for udmøntningen af aftalen med ministeren, herunder tidsplanen og økonomien i forbindelse med at lukke ned for kapaciteten på anlæg, der fortsat afdrager på lån. 

Efter drøftelse med klimaministeren den 25. juni og efterfølgende drøftelse i KL's bestyrelse efter sommerferien sendte KL den 28. august 2020 et nyt brev til Klimaministeren. I brevet påtager KL sig at udarbejde tilpasningsplanen og fremhæver samtidig nogle centrale vilkår herfor:

 • Der leveres en tentativ liste over anlæg/ovnlinjer, der kan udfases frem mod 2030, hvorefter der er behov for en politisk proces i foråret 2021, før en endelig politisk godkendelse i sommeren 2021.
 • Kommunerne skal holdes økonomisk skadesløse, så tabene ved nedlukning af den kommunalt ejede forbrændingskapacitet dækkes fuldt ud.
 • Der opnås klarhed om betingelser for organisatorisk ansvarsfordeling og selskabsskat.
 • Der etableres en politisk aftalebaseret model for fordeling af affaldsmængder og økonomi i hele landet, og kommuner uden ejerskab til forbrændingsanlæg tilknyttes til anlæg via medejerskab eller aftaler.
 • De statslige myndigheder afklarer, at planen overholder både dansk lovgivning og EU-reguleringen 

Klimaministeren svarede KL i brev af 9. oktober 2020, at det glædede ham, at KL havde besluttet at imødekomme anmodningen om at udarbejde en plan for tilpasning af kapaciteten i affaldsforbrændingssektoren, og at rammer og kriterier for planen fremgår af aftalen om en klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af 16. juni 2020, samt at eventuelle spørgsmål vedrørende disse rammer og kriterier kan rettes til vicedirektør Martin Hansen i Energistyrelsen. 

Det hører med til historikken, at KL forud for den politiske klimaaftale sendte et brev den 13. maj 2020 til klimaminister Dan Jørgensen og miljøminister Lea Wermelin med ønske om at bidrage konstruktivt til udviklingen af affaldssektoren og indgå dialog og en politisk aftale herom. Herunder forhandle grundlaget for en kontrolleret reduktion af kapaciteten på affaldsenergianlæggene frem mod 2030 og 2050 med markante CO2-reduktioner. 

KL's breve kan hentes her.

 • PDF

  KL's brev til klimaministeren og miljøministeren af 13. maj 2020

 • PDF

  KL's brev klimaministeren af 18. juni 2020

 • PDF

  KL's brev til klimaministeren af 28. august 2020

×

Log ind