Dataspor

Analyse af dataunderstøttelse af den kommunale akutfunktion

CARVE har lavet en analyse, der afdækker, hvordan uddata fra de kommunale akutfunktioner kan afgrænses og opdeles på tværs af en række casekommuner.

Dataunderstøttelse af den kommunale akutfunktion

Vedlagte analyse afdækker, hvordan uddata fra de kommunale akutfunktioner kan afgrænses og opdeles på tværs af en række casekommuner. Sammenligneligheden af uddata belyses på baggrund af, hvorledes casekommunernes akutfunktioner er organiseret og, hvordan de aktuelt arbejder dataunderstøttet, som en del af den daglige dokumentationspraksis. Herunder hvordan casekommunernes akutfunktioner dokumenterer og registrerer aktiviteter, indsatser mv. samt, hvordan disse data anvendes.

På baggrund af analysen udarbejdes i rapporten anbefalinger til en eller flere fælleskommunale modeller til afgrænsning og opdeling af data fra de kommunale akutfunktioner.

Afdækningen har sit afsæt i, at Sundheds- og Ældreministeriet i 2016 lancerede en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Handlingsplanen havde til formål at løfte den samlede indsats overfor den ældre medicinske patient gennem otte indsatsspor, hvor et af indsatsområderne var etableringen af kommunale akutfunktioner. I forlængelse heraf publicerede Sundhedsstyrelsen i 2017 kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen med en række krav og retningslinjer for varetagelsen af særlige sygeplejeindsatser. I den forbindelse ønskes det, at kunne afgrænse aktiviteter i de kommunale akutfunktioner fra øvrige kommunale ydelser med henblik på bl.a. at kunne følge borgernes forløb i kommuner og på tværs af sektorer.

  • PDF

    Dataunderstøttelse af kommunale akutfunktioner