Sundhed Digitalisering på Sundhedsområdet

Fælles Sprog III sundhedsfremme og forebyggelse

KL har igangsat et arbejde for at udvikle et bedre datagrundlag til belysning af den kommunale rehabiliteringsindsats målrettet borgere med kronisk sygdom.

Formål og beskrivelse

Formålet er, at den kommunale rehabiliteringspraksis målrettet borgere med kronisk sygdom (sundhedslovens §119) bliver inkluderet i Fælles Sprog III.

Det betyder, at der skal udvikles et datagrundlag, som kan understøtte de daglige arbejdsgange gennem beslutningsstøtte i IT-systemerne og ensartet dokumentation (altså data) - som kan genfindes, genkendes og genanvendes. Derudover skal datagrundlaget bidrage til et bedre grundlag for styring og kvalitetsudvikling.

Et styrket lokalt, fælleskommunalt og nationalt datagrundlag for rehabilitering målrettet borgere med kronisk sygdom forventes bl.a. at:

  • Bidrage med et bedre overblik over kommunale indsatser.
  • Bidrage til viden om effekten af indsatser på kort og lang sigt.
  • Skabe grundlag for bedre sammenhæng på tværs af sektorer.

Fælles Sprog III til sundhedsfremme og forebyggelse

KL har ved udgangen af 2019 stillet nye FSIII-klassifikationer til rådighed for IT-leverandører og kommuner. De nye klassifikationer omfatter FSIII Sundhedsfremme og forebyggelse (sundhedslovens §119). Der er for nuværende ingen forpligtigende aftale om implementering.

Afhængigt af den enkelte kommunes kontrakt med sin it-leverandør kan det muligvis kræve et tilkøb at få integreret de nye dele af FSIII i kommunens EOJ-system.

Til FSIII Sundhedsfremme og forebyggelse er der udarbejdet en vejledning målrettet kommuner. Vejledningen indeholder en introduktion til de nye klassifikationer samt anbefalinger til implementering.

Vejledningen målrettet kommuner og tilhørerende materialer er tilgængelige på hjemmesiden for FSIII: http://fs3.nu/dokumenter/sundhedslov-119-140.

Klassificering af faglige værktøjer og tests

KL har primo 2020 opstartet et projekt, som har til formål at klassificere faglige værktøjer og tests, som anvendes på tværs af de kommunale forebyggelsestilbud målrettet borgere med kronisk sygdom. Projektet er 1-årigt.

Klassificering af faglige værktøjer og tests vil skabe bedre forudsætninger for dataunderstøttet læring og kvalitetsudvikling. Det vil derudover styrke grundlaget for systematisk deling og genbrug af data på tværs af kommunale funktioner samt på tværs af sektorer. Værktøjer og test vil blive klassificeret ved hjælp af den internationale terminologi Snomed-CT, som også anvendes på øvrige områder i FSIII.

Udover udvikling af klassifikationer skal der opstilles en informationsmodel, som skal sikre sammenhæng til øvrig FSIII-dokumentation. Informationsmodellen skal desuden skabe grundlaget for, at data fra faglige værktøjer og tests kan afleveres til den fælleskommunale gateway, og derfra fx indrapporteres til kvalitetsdatabase, hvis der på sigt træffes beslutning herom.

Klassifikationerne stilles til rådighed inden udgangen af 2020 for IT-leverandører og kommuner. Der følger ingen krav om implementering.

Baggrund

Som en del af regeringens synlighedsreform, blev der med finansloven 2016 reserveret midler med det overordnede formål at bidrage til synlighed og åbenhed om resultater samt bedre brug af data. Midlerne er afsat med det formål at bidrage til decentrale tilpasninger i arbejdsgange og it-løsninger, som følger af de forandringer Sundhedsdataprogrammet medfører.

Sundhedsdataprogrammet er et nationalt udviklingsprogram med fokus på udvikling af IT-infrastruktur og samarbejde omkring brug og deling af sundhedsdata på tværs af stat, regioner og kommuner. Projektet indgår som Initiativ 4 i puljen til decentrale tilpasninger i arbejdsgange og it-løsninger, som følger af de forandringer Sundhedsdataprogrammet medfører.