Digitalisering på Sundhedsområdet

Fælles dokumentation af rehabiliteringsindsatser

KL har igangsat et arbejde for at udvikle et bedre datagrundlag til belysning af den kommunale rehabiliteringsindsats målrettet borgere med kronisk sygdom.

Formål og beskrivelse

Formålet er, at den kommunale rehabiliteringspraksis målrettet borgere med kronisk sygdom (sundhedslovens §119) bliver inkluderet i Fælles Sprog III.

Det betyder, at der skal udvikles et datagrundlag, som kan understøtte de daglige arbejdsgange gennem beslutningsstøtte i IT-systemerne og ensartet dokumentation (altså data) - som kan genfindes, genkendes og genanvendes. Derudover skal datagrundlaget bidrage til et bedre grundlag for styring og kvalitetsudvikling.

Et styrket lokalt, fælleskommunalt og nationalt datagrundlag for rehabilitering målrettet borgere med kronisk sygdom forventes bl.a. at:

 • Bidrage med et bedre overblik over kommunale indsatser.
 • Bidrage til viden om effekten af indsatser på kort og lang sigt.
 • Skabe grundlag for bedre sammenhæng på tværs af sektorer.

I første omgang fokuseres der på tilbud, som er målrettet borgere med KOL, hjerte-kar-sygdom og type 2-diabetes. Herefter skal initiativet afklare, hvilke øvrige diagnosegrupper der også kan rummes i udviklingsarbejdet.

Initiativet er 2-årigt og forløber fra 2018-2019, hvorefter projektets leverancer stilles til rådighed for kommunerne og IT-leverandører.

Kommunal repræsentation i udviklingsarbejdet

Som en del af initiativet blev der i foråret 2018 nedsat en kommunal arbejdsgruppe, der har bidraget med faglig viden om kommunal rehabilitering målrettet borgere med kronisk sygdom. Følgende kommuner har været repræsenteret i arbejdsgruppen:

 • Esbjerg Kommune
 • Faxe Kommune
 • Frederikssund Kommune
 • Hjørring Kommune
 • Københavns Kommune
 • Køge Kommune
 • Randers Kommune
 • Svendborg Kommune
 • Viborg Kommune
 • Aalborg Kommune

Baggrund

Som en del af regeringens synlighedsreform, blev der med finansloven 2016 reserveret midler med det overordnede formål at bidrage til synlighed og åbenhed om resultater samt bedre brug af data. Midlerne er afsat med det formål at bidrage til decentrale tilpasninger i arbejdsgange og it-løsninger, som følger af de forandringer Sundhedsdataprogrammet medfører.

Sundhedsdataprogrammet løber fra 2015-2018 og er et nationalt udviklingsprogram med fokus på udvikling af IT-infrastruktur og samarbejde omkring brug og deling af sundhedsdata på tværs af stat, regioner og kommuner. Projektet indgår som Initiativ 4 i puljen til decentrale tilpasninger i arbejdsgange og it-løsninger, som følger af de forandringer Sundhedsdataprogrammet medfører.

Organisering

Projektet er etableret og finansieret som en del af sundhedsdataprogrammet, som har den Nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet som øverste organ. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at projektet opfylder visionen for sundhedsdataprogrammet.

Medlemmerne af bestyrelsen repræsenterer, udover KL, Sundheds- og Ældreministeriet (formand), Danske Regioner, Region Midtjylland, Region Hovedstaden, Sundhedsdatastyrelsen, Børne- og Socialministeriet, Finansministeriet og Danmarks Statistik (observatør).

Da Fælles Sprog III er grundstenen i den fælleskommunale dokumentationspraksis på sundheds- og ældreområdet, indgår dette initiativ som en del af videreudviklingen af Fælles Sprog III.

Styregruppen for Fælles Sprog III har det overordnede ansvar for at sikre projektets fremdrift inden for aftalt tid, kvalitet og ressourcer, samt at projektets leverancer er i overensstemmelse med fælleskommunale behov.

Som en del af planen for videreudviklingen af Fælles Sprog III er der ultimo 2017 igangsat et udviklingsarbejde, som har til formål at inkludere hele træningsområdet (servicelov og sundhedslov) i Fælles Sprog III. Udviklingsarbejdet forløber frem til udgangen af 2019.

De to udviklingsarbejder varetages begge af KL og koordineres tæt.

Læs mere

 • PDF

  Projektbeskrivelse for sundhedsdataprogrammets initiativ 4 .pdf