Det nære sundhedsvæsen Sundhedsklynger

Dokumenter

På denne side kan du finde information vedrørende lov om sundhedsklynger, den politiske aftale m.m.

Notat om økonomien i klyngerne i 2022

Der er i 2022 afsat 80 mio. kr. fra centralt hold til opstart af samarbejdet i sundhedsklyngerne. 40 mio. kr. tilfalder kommunerne, og de resterende 40 mio. kr. tilfalder regionerne. Pengene skal understøtte klyngerne som en drivende kraft for styrket forebyggelse, kvalitet og omstilling til det nære sundhedsvæsen gennem bl.a. udvikling af konkrete indsatser.

Sundhedsministeriet, KL og Danske Regioner er enige om, at midlerne skal anvendes til udviklingsinitiativer, og ikke i udgangspunktet sekretariatsbetjening eller drift. Det er aftalt, at kommuner hhv. regioner under ét fordeler hver 40 mio. kr. til sundhedsklyngerne efter indbyggertal i 2022. Læs mere i notat om økonomien i klyngerne i 2022

 • PDF

  Afrapportering for arbejdsgruppen for sundhedsklyngeøkonomi.pdf

Lov om sundhedsklynger

Den 9. juni blev loven om etablering af sundhedsklynger og samarbejdsudvalg vedtaget. 

Loven kan findes her:

Til lovforslag nr. L 191, Folketinget 2021-22, Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Etablering af sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg m.v.) (ft.dk)

 Her er KL's høringsvar på lovforslaget om etablering af sundhedsklynger og samarbejdsudvalg.

 • PDF

  KL høringssvar - Lov om sundhedsklynger.pdf

Politisk aftale om sundhedsklynger

KL indgik i sommeren 2021 en aftale med regeringen og Danske Regioner om etablering af sundhedsklynger, der skal skabe bedre patientforløb og udvikling af det nære sundhedsvæsen.

”Det her er første skridt på vej mod den sundhedsreform, som vi har kæmpet for i 10 år. Flere ældre, flere borgere med kroniske sygdomme og flere med psykiske lidelser er den virkelighed, vi kigger ind. Sundhedsklyngerne vil give os rammerne til at skabe mere tryghed for borgerne og tilrettelægge et godt patientforløb, hvor sundhedsvæsnets parter taler bedre sammen. For klyngerne giver os det stærke samarbejde på tværs af sektorer, som vi har efterspurgt. Men aftalen kan ikke stå alene, og der ligger stadig en stor diskussion forude om det faglige indhold i en national sundhedsreform, som vi ser frem til at tage med regeringen til efteråret.” - Jacob Bundsgaard, formand for KL

Aftalen kan downloades her.

 • PDF

  Aftaletekst vedr. sundhedsklynger pdf.pdf

Notat om barrierer for samdrift

Dette notat indeholder beskrivelser af relevant lovgivning, når kommuner og regioner arbejder samdriftslignede tiltag, fx ved at en myndighed varetager opgaver for en anden myndighed. Notatet er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL. Regioner og kommuner har i 2018 indsendt de barrierer, som de oplever for at arbejde med fx fælles ledelse, opgaveløsning eller økonomi. På baggrund af disse er de lovgivningsmæssige rammer og muligheder beskrevet juridisk.

Analysenotat om blodprøvetagning

I 2021 udfører 79 pct. af kommunerne kapillærblodprøver og 40 pct. udfører venøse blodprøver. Venøse blodprøver er alene steget 16 pct. point på blot ét år. Der er altså tale om en konkret opgave, der som udgangspunkt løses af regionen og almen praksis, men som vokser i kommunerne.

For at afdække opgavens karakter, har KL foretaget en lille kvalitativ undersøgelse blandt syv kommuner, som kan downloades nedenfor. Analysen fokuserer på venøse blodprøver, fordi de er mere komplekse end kapillærblodprøver, kræver mere udstyr og ikke indgår i Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen.

 • PDF

  Analysenotat ang. blodprøvetagning i kommunale akutfunktioner.pdf

Som tillæg til ovenstående har KL udarbejdet et notat, der tydeliggør, hvilke elementer man skal overveje ved evt. afprøvning af forskellige løsninger for mobil blodprøvetagning i en sundhedsklynge og ved evt. indgåelse af aftaler med regionen omkring blodprøvetagning.

 • PDF

  Notat omkring blodprøvetagning til sundhedsklynger.pdf

Bekendtgørelse om sundhedsklynger mv.

Sundhedsministeriet offentliggjorde den 8. september 2022 Bekendtgørelse om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg, sundhedsaftaler og patientinddragelsesudvalg. 

Bekendtgørelsen kan ses her Bekendtgørelse om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg, sundhedsaftaler og patientinddragelsesudvalg (retsinformation.dk)

KL’s høringssvar vedr. bekendtgørelsen kan findes her:

 • PDF

  Høringssvar bekendtgørelse om sundhedsklynger mv.pdf

×

Log ind