Data, dokumentation og digitalisering Fælles Sprog III

Fælles Sprog III sundhedsfremme og forebyggelse (Sundhedslovens §119) og genoptræning efter sygehusophold (Sundhedslovens §140)

KL og kommunerne udarbejder et bedre datagrundlag til belysning af den kommunale rehabiliteringsindsats målrettet borgere med kronisk sygdom og den kommunale genoptræningsindsats.

Formål og baggrund

I regi af Sundhedsdataprogrammets udviklede KL og kommunerne Fælles Sprog III (klassificerede tilstande og indsatser) til Sundhedslovens § 119 sundhedsfremme og forebyggelse (Initiativ 4) – bedre kendt som den kommunale rehabiliteringsindsats målrettet kronikere.

Samtidig udviklede KL – som en selvstændig videreudvikling af FSIII - FSIII-klassifikationer målrettet den kommunale genoptræning efter sundhedslovens § 140. 

Det betyder, at der skal udvikles et datagrundlag, som kan understøtte de daglige arbejdsgange gennem beslutningsstøtte i IT-systemerne og ensartet dokumentation (altså data) - som kan genfindes, genkendes og genanvendes. Derudover skal datagrundlaget bidrage til et bedre grundlag for styring og kvalitetsudvikling.

Et styrket lokalt, fælleskommunalt og nationalt datagrundlag for rehabilitering målrettet borgere med kronisk sygdom forventes bl.a. at:

  • Bidrage med et bedre overblik over kommunale indsatser.
  • Bidrage til viden om effekten af indsatser på kort og lang sigt.
  • Skabe grundlag for bedre sammenhæng på tværs af sektorer.

Vejledningen målrettet kommuner og tilhørerende materialer er tilgængelige på hjemmesiden for FSIII: http://fs3.nu/dokumenter/sundhedslov-119-140.

Der er indgået en aftale mellem KL og Regeringen i regi af ØA23

I aftalen forpligtes kommunerne til i 2023 at forberede implementeringen af FSIII for §119 og §140 med henblik på, at data kan leveres til gatewayen i løbet af 2024.

Som en del af den politiske aftale om sundhedsreformen og etablering af sundhedsklynger er det aftalt, at kommunerne i 2023 skal forberede implementering af Fælles Sprog III-klassifikationer til indberetning af data under Sundhedsloven § 119 og §140 til den kommunale Gateway. I ØA23 forpligtes kommunerne til i løbet af 2023 at forberede implementering af FSIII for patientrettet forebyggelse og genoptræning efter sygehusophold. Det er en forudsætning for, at der kan ske indberetning af data på forebyggelses- og genoptræningsområdet til Sundhedsdatastyrelsen via Gatewayen i løbet af 2024. Det betyder, at det nationale datagrundlag om patientrettet forebyggelse og genoptræning efter sygehusophold hermed kan forberedes af kommunerne.

Pilotprojekt: I perioden 2021-2023 laves en pilotafprøvning på §119 og §140 jf. sundhedsloven

Der er i regi af Den Nationale Bestyrelse for Sundheds- og Ældredata på nuværende tidspunkt afsat 5,7 mio. kr. (2021-2023) til et pilotprojekt af Fælles Sprog III på §119 (sundhedsfremme og forebyggelse) og §140 (genoptræning efter sygehusophold), jf. sundhedsloven. Midlerne kommer fra puljen om synlighed og åbenhed om data fra Synlighedsreformen.

Udover implementeringen af Fælles Sprog III datastandarden har pilotprojektet et stærkt uddatasigte. Det betyder bl.a., at §119 og §140 data via Gatewayen skal distribueres til kommunerne samt til samarbejdspartnere bl.a. RKKP.

Et vigtigt fokus i pilotprojektet er, at der etableres sammenhæng til øvrige Fælles Sprog III data (hjemmepleje, hjemmesygepleje samt Fælles Farlige Begreber). Sammenhæng i data skaber forudsætninger for dokumentation, der bl.a. smidiggør tværfaglig deling af viden og information, samt understøtter medarbejderen i dokumentationsopgaven og sikrer smidig deling af information.

Klassificering af faglige værktøjer og tests

KL har udarbejdet klassificerede faglige værktøjer og tests, som anvendes på tværs af de kommunale forebyggelsestilbud målrettet borgere med kronisk sygdom. 

Klassificering af faglige værktøjer og tests vil skabe bedre forudsætninger for dataunderstøttet læring og kvalitetsudvikling. Det vil derudover styrke grundlaget for systematisk deling og genbrug af data på tværs af kommunale funktioner samt på tværs af sektorer. Værktøjer og test vil blive klassificeret ved hjælp af den internationale terminologi Snomed-CT, som også anvendes på øvrige områder i FSIII.

Udover udvikling af klassifikationer skal der opstilles en informationsmodel, som skal sikre sammenhæng til øvrig FSIII-dokumentation. Informationsmodellen skal desuden skabe grundlaget for, at data fra faglige værktøjer og tests kan afleveres til den fælleskommunale gateway, og derfra fx indrapporteres til kvalitetsdatabase, hvis der på sigt træffes beslutning herom.

×

Log ind