Inspiration fra afholdte temadage Mental sundhed

En styrket indsats for at fremme mental sundhed i seniorlivet

Center for Forebyggelse i praksis har afholdt temadage med fokus på samarbejdet mellem kommune og civilsamfund for at understøtte seniorer i at gøre noget aktivt og meningsfuldt for egen og andres mentale sundhed.

Baggrund for temadagen

Mange seniorer lever et aktivt og godt liv, mens andre påvirkes negativt af store forandringer og overgange i livet, f.eks. overgange til pensionisttilværelse, tab af en ægtefælle eller alvorlig sygdom. 

Civilsamfundet kan noget andet, end vi kan tilbyde i kommunerne. Derfor er det vigtigt, at vi arbejder tæt sammen. Civilsamfundet kan spille en rolle ved f.eks. de store forandringer og overgange i livet, hvor tilbud i bl.a. foreningslivet eller idrætsorganisationer kan hjælpe ældre ind i nye fællesskaber og aktiviteter. Flere kommuner samarbejder med idrætsforeninger og frivillige organisationer om en række tiltag til ældre, bl.a. om visiteret motion til seniorer, der har behov for støtte til at komme i gang eller partnerskaber med b.la. Dansk Folkehjælp, der er netværksskabende for enlige og ensomme seniorer.

Hvilken rolle har kommunen i forhold til at skabe rammer for et aktivt og meningsfuldt seniorliv? Hvordan understøtter vi trivsel og mental sundhed hos dem, der har brug for det?

Formål og målgruppe

Formålet med temadagen var med afsæt i partnerskabet "ABC for mental sundhed", at drøfte potentialer og erfaringer med brobygning mellem civilsamfund og kommuner for at fremme at alle ældre, uanset udgangspunkt, har mulighed for at deltage i fællesskaber og gøre noget aktivt for egen og andres mentale sundhed.

På temadagen deltog ledere og planlæggere fra kommuner, der arbejder med at fremme seniorers mentale sundhed og brobygge til civilsamfundet, f.eks. kommunens ældre-, sundheds-, kultur og fritids- og frivillighedsområde samt ABC-koordinatorer og partnere i projektet "ABC for mental sundhed".

Indhold

Temadagen vekslede mellem faglige oplæg, erfaringsudveksling og fælles drøftelse:

 • Hvor er udfordringerne, og hvem er de centrale aktører?
 • Forskellige perspektiver på, hvordan civilsamfund og kommunerne sammen kan skabe rammer for et aktivt og meningsfuldt ældreliv
 • Potentialer i partnerskabet "ABC for mental sundhed" og erfaringsudveksling om, hvordan vi sammen skaber rammerne, så flere ældre engagerer sig i fællesskaber og foreningsliv
 • Fælles drøftelse af, hvordan vi sammen kan understøtte, at ældre lever et sundt og aktivt seniorliv

Materialer fra dagen

 • PDF

  Ældre og mentale sundhed_Oplæg fra Center for Forebyggelse i praksis

 • PDF

  Sundhedsstyrelse rapport - Ældres sundhed og trivsel

 • PDF

  PWC Rapport - Overgang fra arbejdsliv til pensionistliv

 • PDF

  Forskellige perspektiver på samarbejde - 7 korte pitch fra ABC partnerorganisationer