Ældreområdet

Værdighedspolitik

Hver enkelt kommune i Danmark skal formulere en værdighedspolitik, der beskriver de overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet.

Finansloven 2016

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er i finansloven for 2016 enige om, at ældre borgere skal have en værdig pleje og omsorg, så der er mulighed for at fortsætte med at leve det liv, den ældre ønsker, med størst mulig selvbestemmelse. Plejen og omsorgen skal tage udgangspunkt i den enkelte ældres behov, så den enkelte kan leve et værdigt liv. Der er på den baggrund enighed om, at kommunerne fremover skal formulere en værdighedspolitik, hvor den enkelte kommune beskriver sine overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet.

Værdighedspolitik

Med aftale om finansloven for 2016 afsættes 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne.

Den første værdighedspolitik godkendes af kommunalbestyrelsen og offentliggøres på kommunens hjemmeside i første halvår af 2016. Kommunalbestyrelsen vedtager herefter en ny værdighedspolitik i det første år af hver valgperiode gældende for de efterfølgende fire år.

Værdighedspolitik for ældre

 • PDF

  Brev fra Sundheds- og Ældreminister Sofie Løhde

 • PDF

  Fordeling af midler til en værdig ældrepleje

 • PDF

  KL høringssvar vedrørende værdighedspolitikker for ældreplejen

 • PDF

  SST Rehabilitering på ældreområdet Inspiration

 • PDF

  SST Håndbog i rehabiliteringsforløb på ældreområdet

 • PDF

  KL's delegationsnotat 2014

 • PDF

  Inspirationsnotat Styring af hjemmesygeplejen 2

 • PDF

  Afsluttende notat i partnerskabsprojektet om hjemmesygeplejen

 • PDF

  Afdækning af sundhedsindsatser på de sociale botilbud

 • PDF

  Vejledning til fælles konteringspraksis vedr. opgaven

 • PDF

  Organisering af hjemmesygeplejen 2013

 • PDF

  Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen 2012

 • PDF

  Ledelseshåndbog i god dokumentationspraksis 2013

 • PDF

  KL - Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet

 • PDF

  Udbudsportalen - Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere (2014)

 • PDF

  Kortlægning af demensområdet 2010

 • PDF

  Den nationale demenshandlingsplan 2025 - Høringsversion

 • PDF

  KL's høringssvar vedr. demenshandlingsplan 2025

 • PDF

  Aftaletekst National Demenshandlingsplan 2025 (2016)

 • PDF

  KL - God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

 • PDF

  STPS - FAQ vedr. fravalg af livsforlængende behandling (2016)

 • PDF

  STPS - En god afslutning på livet (2016)

 • PDF

  KLs faglige input til Sundhedsstyrelsen 2016

 • PDF

  Se kommissorium for Sundhedsstyrelsens følgegruppe

 • PDF

  National handlingsplan for den ældre medicinske patient

 • PDF

  Aftale om akutpakke mod overbelægning (2016)

 • PDF

  Brev fra Danske Regioner og KL vedr. regional rådgivning til kommuner og almen praksis

 • PDF

  Brev til kommuner vedr. akutfunktioner

 • PDF

  Finansloven for 2016 - uddrag (2015)

 • PDF

  Fælles udmøntningsplan for handlingsplan for den ældre medicinske patient 2012-2015 (2012)

 • PDF

  God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen (2014)

 • PDF

  Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen, Sst 2017

 • PDF

  Plan for udmøntning af den nationale handlingsplan for en styrket indsat for den ældre medicinske patient (2016)

 • PDF

  PLO og KL - Definition af midlertidige døgndækkede pladser (2015)

 • PDF

  Satspuljeaftalen for 2016-2019 (2015)

 • PDF

  Sundhedsstyrelsens anbefalinger til kvalitet i akutfunktioner i den kommunale hjemmesygepleje (2014)

 • PDF

  Hvad er et godt ældreliv - oplæg til debat

 • PDF

  Hvad er et godt ældreliv - samlig af debatspørgsmål (pixi-udgave)

 • PDF

  Hvad er et godt ældreliv - oplæg til debat (1)

 • PDF

  Hvad er et godt ældreliv - samlig af debatspørgsmål (pixi-udgave) (1)

 • PDF

  Invitation til workshop om grundlæggende pleje

 • PDF

  Foreløbigt program til workshop om grundlæggende pleje

 • PDF

  Vejledning om fravalg og afbrydelse af livsforlængende behandling.pdf

 • PDF

  Vejledning om genoplivning og fravalg af genoplivningsforsøg.pdf

 • PDF

  Pjece - Fravalg af genoplivningsforsøg.pdf