Kommunale opgaver Sundhed og ældre

Infektionshygiejne

God hygiejne er vigtig for at forebygge udbredelsen af smitsomme sygedomme og infektioner.

Kursus i infektionshygiejne

Kursus: Værd at vide om hygiejne i primærsektoren

Materialets mål er at danne baggrund for, at den enkelte institution har et fælles vidensgrundlag om hygiejne at arbejde ud fra og dermed at skabe refleksion over, hvordan man kan sikre en høj hygiejnisk standard i primærsektorens institutioner.

Materialet lægger vægt på, hvordan man forebygger smittespredning i hjemmet ved at tilrettelægger arbejdsopgaverne, skelne mellem rene og urene arbejdsopgaver, og hvordan man tager den bedste beslutning om, hvilke hygiejniske tiltag der skal vælges i de enkelte arbejdssituationer.

Materialet kan anvendes i introduktion af nye medarbejdere, som udgangspunkt for dialog om nuværende rutiner og kan derved bruges som videns- og inspirationsgrundlag for den løbende kvalitetssikring og –udvikling af hygiejnen i den enkelte institution.

Kurset varer ca. 2 timer.

Du kan forlade kurset undervejs og vende tilbage til det sted, du forlod.

 

Nationale infektionshygiejniske retningslinjer

NIR om nøglepersoner: NIR for Nøglepersoner/kontaktpersoner/koordinatorer i infektionshygiejne inden for sundhedssektoren (ssi.dk)

Retningslinjen henvender sig til hele sundhedssektoren. Den primære målgruppe er sundhedsfagligt personale på hospitaler, plejehjem og andre institutioner med døgnpleje samt hjemmeplejen, klinikker, de lokale infektionshygiejniske enheder, øvrige infektionshygiejniske eksperter og sundhedspersonale.

Derudover kan denne NIR også anvendes mere bredt, fx af institutioner for handicappede eller børn, rehabiliterings- og genoptræningsenheder, bosteder, væresteder mm., hvor personalet kan tilhøre andre faggrupper, men have ansvar for infektionshygiejne.

En sammenhængende, langsigtet og effektiv infektionshygiejnisk indsats kan bedst opnås ved samarbejde med regionernes infektionshygiejniske enheder, der kan bistå med rådgivning, undervisning og overvågning. Det overordnede formål med denne NIR er at bidrage til kompetenceudvikling af flere faggrupper indenfor det infektionshygiejniske område.

Denne NIR beskæftiger sig med udvælgelse og uddannelse af nøglepersoner/kontaktpersoner/koordinatorer i infektionshygiejne med det formål at styrke den infektionshygiejniske indsats, det værende både implementering, evaluering og udvikling i henhold til organisationens infektionskontrolprogram.

 

Forebyggelsespakken for hygiejne

Forebyggelsespakken indeholder anbefalinger til:

 • Rammer for hygiejneindsatsen, fx etablering af en hygiejneorganisation, samarbejdsaftaler mellem kommune og region, lokale retningslinjer for hygiejne på kommunens skoler, institutioner, plejecentre, botilbud mv. samt adgang til rådgivning ved infektionsudbrud.
 • Information og undervisning om hygiejne, fx rådgivning om fysiske rammer i dagtilbud og skoler, undervisning af børn og unge i håndhygiejne samt information til borgerne om håndhygiejne, raskmelding mv.

 

Temadage om infektionshygiejne i kommunerne

Den 8. og 9. april 2021 afholdte KL temadagene "Infektionshygiejne i kommunerne - hvordan skaber vi systematik og kvalitet i opgaveløsningen?" Nedenfor har du mulighed for at se oplæggene fra temadagene.

 • PDF

  Tema 1 - Hvad er kommunernes opgaver på hygiejneområdet.pdf

 • PDF

  Tema 2 - Hvordan kan organisering af infektionshygiejne understøtte udvikling og implementering af området.pdf

 • PDF

  Tema 3 - Kvalitetsudvikling - hvad er vejen fra retningslinje til ændret.pdf

 • PDF

  Tema 4 - Tværsektorielt samarbejde.pdf

×

Log ind