Det nære sundhedsvæsen Sundhedsklynger

Dokumenter

På denne side kan du finde information vedrørende lov om sundhedsklynger, den politiske aftale m.m.

Notater om økonomien i klyngerne 

Der er i 2022 og 2023 afsat 80 mio. kr. fra centralt hold til opstart af samarbejdet i sundhedsklyngerne. 40 mio. kr. pr. år tilfalder kommunerne, og de resterende 40 mio. kr. pr. år tilfalder regionerne. Pengene skal understøtte klyngerne som en drivende kraft for styrket forebyggelse, kvalitet og omstilling til det nære sundhedsvæsen gennem bl.a. udvikling af konkrete indsatser.

Sundhedsministeriet, KL og Danske Regioner er enige om, at midlerne skal anvendes til udviklingsinitiativer, og ikke i udgangspunktet sekretariatsbetjening eller drift. Det er aftalt, at kommuner hhv. regioner under ét fordeler hver 40 mio. kr. til sundhedsklyngerne efter indbyggertal. Læs mere i notater om økonomien i klyngerne.

 • PDF

  Sundhedsklyngeøkonomi for 2022.pdf

 • PDF

  Sundhedsklyngeøkonomi for 2023 (revideret pr. november 2022).pdf

 • PDF

  Kommunal finansiering af sundhedsklyngerne fordelt på kommuner.pdf

Guide til opfølgning på klyngeinitiativer

KL og Danske Regioner har udarbejdet en guide som skal tjene som inspiration til, hvordan kommuner og regioner i fællesskab kan følge op på iværksatte indsatser og anvendelsen af de fælles midler i sundhedsklyngerne.

Læs guiden her: 

 • PDF

  Guide på opfølgning på i gangsatte initiativer i sundhedsklynger.pdf

Notat om barrierer for samdrift

Dette notat indeholder beskrivelser af relevant lovgivning, når kommuner og regioner arbejder samdriftslignede tiltag, fx ved at en myndighed varetager opgaver for en anden myndighed. Notatet er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL. Regioner og kommuner har i 2018 indsendt de barrierer, som de oplever for at arbejde med fx fælles ledelse, opgaveløsning eller økonomi. På baggrund af disse er de lovgivningsmæssige rammer og muligheder beskrevet juridisk.

Analysenotat om blodprøvetagning

I 2021 udfører 79 pct. af kommunerne kapillærblodprøver og 40 pct. udfører venøse blodprøver. Venøse blodprøver er alene steget 16 pct. point på blot ét år. Der er altså tale om en konkret opgave, der som udgangspunkt løses af regionen og almen praksis, men som vokser i kommunerne.

For at afdække opgavens karakter, har KL foretaget en lille kvalitativ undersøgelse blandt syv kommuner, som kan downloades nedenfor. Analysen fokuserer på venøse blodprøver, fordi de er mere komplekse end kapillærblodprøver, kræver mere udstyr og ikke indgår i Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen.

 • PDF

  Analysenotat ang. blodprøvetagning i kommunale akutfunktioner.pdf

Som tillæg til ovenstående har KL udarbejdet et notat, der tydeliggør, hvilke elementer man skal overveje ved evt. afprøvning af forskellige løsninger for mobil blodprøvetagning i en sundhedsklynge og ved evt. indgåelse af aftaler med regionen omkring blodprøvetagning.

 • PDF

  Notat omkring blodprøvetagning til sundhedsklynger.pdf

Tjekliste til vurdering af konsekvenser ved omstilling af sundhedsvæsnet

Tjeklisten kan fungere som et redskab til at afklare rammerne for såvel forsøg med som med reel omstilling, hvor der er et tydeligt potentiale forbundet med en flytning/ændring af opgavevaretagelse på tværs af sektorer. Potentialerne kan rumme flere elementer, herunder hensigtsmæssig brug af det samlede sundhedsvæsens ressourcer, økonomi, arbejdskraft og/eller hensynet til borgerne. Arbejdet er inspireret af Syddanmarks ”Model for planlagt opgaveoverdragelse” og Midtjyllands ”Model for spredning af tværsektorielle indsatser”. Med udgangspunkt heri er det søgt yderligere at tydeliggøre forhold omkring bl.a. jura og økonomi forbundet med opgaveoverdragelse.

Tjeklisten favner en række temaer, som med fordel kan fungere som et udgangspunkt for lokale drøftelser om planlagt omstilling og som bør afklares forud for indgåelse af aftaler.

Læs tjeklisten her:

 • PDF

  Tjekliste ved omstilling og opgaveoverdragelse.pdf

×

Log ind