Data og analyser Projektet 'Synlige Kommunale Sundheds- og ældredata'

Baggrund for projektet

Baggrund for projektet med udgangspunkt i projektets formål og organisatoriske ophav

Projektets formål

Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen skal styrkes. I den forbindelse er der behov for, at kommunernes sundheds- og ældredata gøres mere tilgængelige i og på tværs af kommuner og hos øvrige sundhedsaktører. Så kommuner og andre sektorer har et fælles datagrundlag for brug af kvalitetsudvikling af sundhedsydelser.

 • Projektet 'Synlige Kommunale Sundheds- og ældredata' har derfor som det primære formål at gøre valide data på sundheds- og ældreområdet i kommunerne tilgængelige på en effektiv og smidig måde.
 • Med udvikling af FSIII metoden eksisterer et grundlag for strukturerede, klassificerede og ensrettede data på tværs af kommuner på hjemmesyge- og hjemmeplejen. Disse data er grundsten for, at indsatserne på sundheds- og ældreområdet kan analyseres og derved understøtte planlægning, styring, kvalitetsudvikling, forskning og synlighed af indsatser og effekt.

 Organisering og ansvar

Projektet er etableret og finansieret som en del af Sundhedsdataprogrammet, som har den Nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet som øverste organ. Bestyrelsen forelægges en status på fremdrift og anvendelse af midler halvårligt.

 • Projektet er organiseret med en styregruppe bestående af:
 • KL, som projektejer
 • Sundheds- og ældreministeriet, som programejer
 • KOMBIT, som bruger
 • Kommunale repræsentanter, som bruger
 • Sundhedsdatastyrelsen, som bruger

Styregruppen skal følge og godkende projekternes milepæle og centrale leverancer. Styregruppen bidrager endvidere til at sikre koordinering med øvrige initiativer på området for sundhedsdata og sundheds-it.

Såfremt der skal træffes beslutninger, som har økonomiske eller organisatoriske konsekvenser for kommunerne, som ligger udover de afsatte anlægsmidler til initiativ 2 og 3, vil dette foregå i de sædvanlige beslutningsfora i KL.

Styregruppen sekretariatsbetjenes af KL, som deltager på styregruppens møder.

Projektets leverancer

Projektet består af otte leverancer:

 

Leverance 1: Ensartede og strukturerede data

Ensartede og strukturerede uddata

Klassificerede data fra FSIII gøres tilgængelig på tværs af kommuner.

Succeskriterier

 • Kommuner kan anvende FSIII data til benchmark med andre kommuner.
 • Uddata er genkendelige og meningsfulde for kommunerne.
 • Der eksisterer et gennemsigtigt datagrundlag til brug for benchmark indikatorer og nøgletal.
 • Der eksisterer forretningsregler, som ensretter data, så de kan anvendes på tværs af kommuner og sektorer
 • Det er smidigt og effektivt at udarbejde nye rapporter og præsentationer (indenfor rammerne af specifikationen og den kommende tekniske løsning).

Leverance 2: Generisk teknisk løsning, hvor data kan lagres og deles med relevante parter (gateway)

Generisk teknisk løsning, hvor data kan lagres og deles med relevante parter (gateway)                       

Etablering af en Gateway, der bl.a. skal indeholde en generisk snitflade, lagringsfunktionalitet og regelmotor. Den generiske tekniske løsning skal kunne udveksle strukturerede og klassificerede data på tværs af kommuner og andre aktører. Der skal specificeres dataindhold, som skal udveksles på snitfladen (jf. leverance 1).

Beskrivelse af opgaver ifbm. vedligehold og videreudvikling af snitfladen samt administration af tilgang til snitfladen. Herunder specifikation for datamodeller og rapporter/præsentationer (jf. leverance 1).

Succeskriterier

 • Gateway er sat i drift inden udgangen af 2021. Men det er mest afgørende at der idriftsættes den rigtige løsning
 • Alle parter oplever, at det er nemt at hente data fra og aflevere data til gatewayen.
 • Alle relevante leverandører har mulighed for at tilgå snitfladen og snitfladen er leverandør-uafhængig.
 • Kommuner og andre sundhedsaktører skal kunne analysere på et så detaljeret niveau, som det er muligt indenfor de juridiske rammer for deling af data på sundhedsområdet.
 • Data på gatewayen kan udstilles på webportaler.
 • Datasæt kan valideres ift. komplethed og andre valideringer som FHIR tilbyder. dvs. indberetter alle kommuner og følges de udarbejdede specifikationer/forretningsregler, så data kan sammenlignes på tværs af kommuner
 • Snitfladen er skalerbar og fleksibelt, så den nemt kan udvides med nye data og nye krav til deling af data på tværs af sektorer.
 • Det er analyseret, hvad det kræver organisatorisk og økonomisk for videreudvikling og drift af den færdige løsning.

Leverance 3a: Kommunale sundheds- og ældredata mhp. tidlig opsporing

Kommunale sundheds- og ældredata mhp. tidlig opsporing       

Data fra tidlig opsporing

Udvikle en model, der gør det muligt at indsamle data om kommunale sundheds- og ældredata ift. tidlig opsporing.

Succeskriterier            

 • Modellen skal kunne fungere som grundlag for at følge borgeren igennem vedkommendes forløb i kommunen.
 • Model skal opleves som ekstra værdi, og stå på mål med eventuel ekstra registreringsbyrde.
 • Model giver mulighed for at sammenligne data på tværs af kommuner.
 • Model giver mening fagligt og teknisk.

Leverance 3b: Kommunale sundheds- og ældredata mhp. akutfunktioner

Kommunale sundheds- og ældredata mhp. akutfunktioner      

Data fra akutfunktioner

Udvikle en model, der gør det muligt at indsamle data om kommunale sundheds- og ældredata ift. akutfunktioner. 

Succeskriterier            

 • Modellen skal kunne fungere som grundlag for at følge borgeren igennem vedkommendes forløb i kommunen.
 • Model skal opleves som ekstra værdi, og stå på mål med eventuel ekstra registreringsbyrde.
 • Model giver mulighed for at sammenligne data på tværs af kommuner.
 • Model giver mening fagligt og teknisk.

Leverance 4: Analyse af kommunernes behov for adgang til diagnostiske oplysninger om borgere fra praksis og hospitaler

Analyse af kommunernes behov for adgang til diagnostiske oplysninger om borgere fra praksis og hospitaler 

Analyse af kommunernes behov for adgang til diagnoser og/eller anden relevant information om borgernes sundhedstilstand fra deres kontakt med almen praksis, speciallægepraksis og/eller sygehuse.

Succeskriterier

 • Afrapportering til projektet 'Tværgående Komplekse Patientforløb'.                
 • Anbefalinger giver mening fagligt og teknisk.
 • Anbefalinger til indarbejdelse af relevante informationer skal opleves som ekstra værdi, som står til mål for en eventuel ekstra registreringsbyrde.
 • Anbefalinger skal være operationelle, så det anviser en mulighed for teknisk implementering.

Leverance 5: Udveksling af data med kliniske kvalitetsdatabaser

Udveksling af data med kliniske kvalitetsdatabaser           

Afdækning af hvilke data er relevante at udveksle mellem kommuner og de tre udvalgte kvalitetsdatabaser.

Anbefaling til governance for videre udvikling af klassificerede data til udveksling mellem kommuner og de kliniske kvalitetsdatabaser.

Succeskriterier

 • De udvalgte data opleves som faglige meningsfulde for kommuner og involverede kliniske databaser.
 • De udvalgte data skal opleves som ekstra værdi, som står til mål for en eventuel ekstra registreringsbyrde.
 • Governance skal opfylde behov hos både kommuner og RKKP.

Leverance 6: Udvide gatewayens snitflade med nye data

Udvide gatewayens snitflade med nye data

Gatewayen gøres klar til kunne modtage data baseret på den nye klassifikationer om træning efter sundhedslovens § 140 og forebyggelse og sundhedsfremme efter sundhedslovens § 119.

Succeskriterier (forudsat at der er kommuner, som har implementeret de to nye § områder i deres EOJ-systemer)

 • Data er tilgængelige på gatewayen medio 2021.
 • Data er valideret ift. komplethed dvs. følges de udarbejdede specifikationer/forretningsregler, så data kan sammenlignes på tværs af kommuner.
 • Data er tilgængelige på KL’s analyseportal.

Leverance 7: Forarbejde til kvalitetsmonitorering af kommunal rehabilitering

Forarbejde til kvalitetsmonitorering af kommunal rehabilitering

En analyse af hvilke elementer, som skal være til stede for at kunne etablere en monitorering for kommunal rehabilitering.

En afdækning af formålsbeskrivelse med kvalitetsmonitorering for kommunal rehabilitering.

Bud på dataindhold til brug til monitorering af kvalitet for kommunale rehabilitering.

Afdækning og anbefalinger til organisering herunder governance.

Succeskriterier

 • Der foreligger et beslutningsgrundlag, som indeholder en operationel plan for etablering af kvalitetsmonitorering af kommunal rehabilitering.
 • Kvalitetsmonitorering af kommunal rehabilitering kan understøtte kommunernes arbejde med kvalitetsudvikling af kommunal rehabilitering indenfor en afgrænset population.
 • Monitoreringen opleves som fagligt meningsfuld for kommunerne og har deres opbakning.
 • Monitoreringen har bred faglig og tværsektoriel opbakning.
 • Organisering og governance understøtter en faglig konsensus om dataindhold og kvalitet af disse.

Leverance 8: Fælleskommunal informationsmodellering (FKI)

Fælleskommunal informationsmodellering (FKI)

Udvikling af en fælleskommunal informationsstandard for udveksling af data på sundheds- og ældreområdet med bred inddragelse af relevante parter, herunder Sundhedsdatastyrelsen og MedCom.

Succeskriterier

 • At en konceptuel model og fælleskommunale FHIR-profiler udvikles under hensyntagen til formålet om ensartet struktur af data på sundheds- og ældreområdet.
 • At FHIR-profilerne er kompatible med øvrig arkitektur på sundhedsområdet med henblik på at sikre en bæredygtig og fremtidssikret snitflade med minimale fremtidige tilpasninger ift. øvrig arkitektur og hos kommuner og andre sundhedsaktører.
 • At de forskellige lovområder og faggruppers data kan rummes i profilerne.
 • Det er demonstreret at FHIR-profilerne teknisk kan indgå i eksisterende teknisk infrastruktur for udveksling af data i sundhedsvæsenet, men også at de kan danne baggrund for en mere behovsstyret adgang til at trække information fra kommunerne, når der er brug for den.
 • Profilerne er af sådan karakter, at de kan optages i RUSA’s standardkatalog.
 • At kommunerne og projektets øvrige parter er bekendte med det potentiale, som profilerne er udtryk for.
×

Log ind