Mange kommuner styrker i disse år indsatsen for at fremme mental sundhed og trivsel blandt børn, unge og voksne, og i 2016 blev partnerskabet ABC for mental sundhed etableret. Partnerskabet består af kommuner, foreninger, organisationer og forskningsinstitutioner, som er gået sammen om en fælles vision om at fremme mental sundhed i befolkningen.

Center for Forebyggelse i praksis understøtter kommunernes arbejde med at omsætte ABC for mental sundhed til praksis og har i perioden 2016-2021 modtaget støtte til projektet fra Nordeafonden.

ABC for mental sundhed handler om at fremme befolkningens mentale sundhed ved at øge kendskabet til, hvad der holder mennesker mentalt sunde, og ved at skabe gode rammer, som styrker den enkeltes og omgivelsernes ressourcer og handlekraft.

Hvad er mental sundhed

At have det godt, trives og fungere i hverdagen – kort sagt. At være mental sund er mindst lige så vigtigt som at være fysisk sund. Mental sundhed kan defineres som ”en tilstand af velbefindende, hvor den enkelte kan udfolde sine evner, håndtere dagligdags udfordringer og stress samt indgå positivt i fællesskaber med andre mennesker” (WHO og Sundhedsstyrelsen).

Kommunernes rolle

Kommunerne spiller en væsentlig rolle for at skabe gode rammer for fællesskaber og borgernes mentale sundhed. Kommunerne har en bred kontaktflade til børn, unge, voksne og ældre, og samarbejder i forvejen med en række aktører som fx kultur- og idrætsforeninger, boligforeninger, by- og landsbyfællesskaber, frivillighedscentre, patientforeninger, praktiserende læger og andre aktører lokalt.

Læs eksempler på hvordan kommuner arbejder med at udbrede viden om, hvad der fremmer mental sundhed og skaber gode rammer for børn, unge og voksnes mentale sundhed og fællesskaber i vores inspirationskatalog. 

Hvad forpligter partnerne sig til?

Kommuner, organisationer og foreninger i partnerskabet ABC for mental sundhed forpligter sig til at arbejde mentalt sundhedsfremmende med afsæt i ABC budskaberne og i to spor: 1) Gennem oplysning til befolkningen om, hvad man kan gøre for at fremme egen og andres mentale sundhed, og 2) ved at styrke rammerne for, at befolkningen kan gøre ’A’, ’B’ og ’C’. Kommunerne forpligter sig desuden til at udpege en koordinator for mental sundhedsfremme, en såkaldt ABC koordinator, og til at udvikle handleplaner for mental sundhedsfremme.

Link til ABC hensigtserklæring; hensigtserklaering_sep2021.pdf (abcmentalsundhed.dk)

Hvad gør vi

Center for Forebyggelse i praksis understøtter kommunernes arbejde med mental sundhedsfremme. Centeret har i projektperioden 2016-2021 uddannet nøglepersoner og ambassadører, og givet kommuner rådgivning og sparring til at udvikle lokale handleplaner og til at omsætte ABC for mental sundhed til praksis.

Interesserede kommuner er velkomne til at kontakte Center for Forebyggelse i praksis for mere information på forebyggelseipraksis@kl.dk

Læs mere om ABC for mental sundhed: ABC (abcmentalsundhed.dk)

×

Log ind