Udsatte voksne

Psykiatri

Kommunerne har ansvaret for hele den sociale indsats for personer med psykisk funktionsnedsættelse.

Hovedydelserne i kommunernes psykiatri er socialpædagogisk støtte, opsøgende arbejde, botilbud samt dag- og beskæftigelsestilbud.

Kommunen yder også hjemmehjælp og sygepleje, misbrugsbehandling, rådgivning om bolig, forsørgelse, uddannelse mv. En social handleplan danner grundlag for en sammenhængende indsats.

Forebyggelse af vold på botilbud

National debat om vold på botilbud

Fem medarbejdere er de seneste år blevet slået ihjel af brugere på socialpsykiatriske botilbud eller forsorgshjem. Senest har en tragisk sag i foråret 2016 foranlediget national debat om situationen for mennesker med svære psykiske sygdomme og de løsninger, der i fremtiden bør arbejdes med for at forebygge lignende tragiske hændelser.

8 anbefalinger til at forebygge vold

I forbindelse med såvel KL’s som Danske Regioners økonomiaftale for 2017 blev det besluttet, at der er behov for en styrket voldsforebyggende indsats på botilbud. En arbejdsgruppe har udarbejdet en række anbefalinger, der skal fremme voldsforebyggelse på socialpsykiatriske botilbud.

Læs om anbefalingerne fra arbejdsgruppen her (pdf)

Ny tilbudsform

Arbejdsgruppens afrapportering har haft særligt fokus på en model for en ny tilbudsform. KL’s tilslutning til den beskrevne model, herunder til hvem der skal drive tilbuddet, visitation, finansiering mv., sker under forudsætning af, at tilbuddet etableres med hjemmel i sundheds- og psykiatrilovgivningen, i tilknytning til den regionale behandlingspsykiatri og med et relevant behandlingsindhold.

Læs mere

Læs arbejdsgruppens anbefalinger (2016)

 

KL's politik på psykiatriområdet

KL's anbefalinger til regeringens psykiatriplan

 

Regeringen er på vej med en ny national psykiatrihandlingsplan. KL’s psykiatriindspil fra maj 2018 indeholder en række anbefalinger til, hvordan man kan styrke indsatsen, så mennesker med psykiske vanskeligheder kan få en bedre samlet indsats.

 

 • PDF

  KL: Styrket indsats til mennesker med psykiske vanskeligheder

 

KL's politiske udspil på socialområdet

 

 • PDF

  KL-udspil - Fælles om fremtidens socialpolitik.pdf

 • PDF

  Sammen om sundhed (2015).pdf

 • PDF

  8 Pejlemærker for en bedre indsats til mennesker med psykiske lidelser (2013).pdf

 • PDF

  Investér før det sker (2013).pdf

 • PDF

  KL's strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien (2012).pdf

 • PDF

  Den nære psykiatri - En styrket kommunal indsats (2011).pdf

Kommunernes arbejde med psykiatri

Recovery på psykiatriområdet

​Visionerne for fremtidens psykiatri tager udgangspunkt i, at patienten er i centrum. Flere kommuner har de seneste år arbejdet med en recovery-orienteret tilgang til psykiatri. Ved hjælp af recovery-understøttende indsatser er målet, at støtte borgeren til i højere grad at kunne mestre sit eget liv.

Midlertidige bofællesskaber frem for længerevarende botilbud

Flere kommuner har fx udviklet midlertidige bofællesskaber frem for længerevarende botilbud, og mange kommuner har fået erfaringer med tidsafgrænsede gruppetilbud til særlige målgrupper, etableringen af akuttilbud mv.

​Dertil kommer, at der er fokus på udviklingen af nye metoder og tilbud, som understøtter den samme udvikling, fx medicinpædagogik til borgere, der er i medicinsk behandling, og personlige forebyggelsesplaner, der understøtter den enkelte i at forebygge forværring af sin problemstilling.

Kommunale eksempler