Socialområdet Udsatte voksne

Hjemløse

Hjemløsheden i Danmark er faldende. Den seneste hjemløsetælling viser, at antallet af hjemløse er faldet fra ca. 6.431 i 2019 til ca. 5.789 i 2022.

Flere kommunale indsatser på hjemløseområdet

Ifølge Serviceloven skal kommunerne tilbyde hjemløse midlertidigt ophold på forsorgshjem, samt tilbyde en helhedsorienteret handleplan, der ud over støtte til at finde en bolig også skal omfatte støtte til at løse den enkeltes sociale problemer. I de seneste år har flere kommuner iværksat indsatser for bekæmpelse af hjemløshed, og flere har påvist markante positive resultater.

På denne side kan du læse mere om kommunernes forpligtigelser på hjemløseområdet, samt hvilke ydelser og rettigheder udenlandske borgere har. Herunder om man klage over ikke at blive indskrevet eller udskrevet?

Udover samarbejdet med "De Hjemløses Landsorganisation" og "God Løsladelse" har KL et samarbejde med LOCHI, som er et fagligt netværk for ledere og chefer i offentlige hjemløshedsindsatser med fælles interesse for at omsætte nationale og kommunale strategier samt koordinere indsatsen for hjemløshedsarbejdet i Danmark.
Gratis medlemskab. Kontakt jmay@aarhus.dk for mere information.

 

 

Status på implementering af socialtandplejeordningen

Med Finansloven 2020 blev det besluttet at tilbyde vederlagsfri tandpleje til de mest udsatte borgere i samfundet gennem en socialtandplejeordningen. Den primære målgruppe for ordningen er gadehjemløse, som ofte er udfordrede af dårlig mundsundhed og som af mange forskellige grunde kan have vanskeligt ved at benytte sig at de øvrige tandplejeordninger. En del kommuner har gennem flere år med stor succes haft tilbud særligt målrettet denne gruppe af borgere. At blive smertefri og kunne bruge sit tandsæt til både at spise og smile gør en kæmpe forskel. Disse indsatser har været finansierede af satspuljemidler og har reelt manglet en hjemmel i sundhedsloven.

Socialtandplejeordningen trådte i kraft den 1. juli 2020 og KL følger implementeringen af ordningen efter aftale med Sundhedsministeriet. Den første status er blevet udarbejdet i efterår 2021/vinter 2022 og følger indsatsen i dens første leveår. Læs statusrapporten herunder: 

 • PDF

  Status på implementering af socialtandplejeordningen.pdf

 

Læs mere her:

 • PDF

  LOCHI - Et fagligt netværk for ledere og chefer i offentlige hjemløshedsindsatser i Danmark.pdf

 • PDF

  Notat om centrale forhold på hjemløseområdet

 • PDF

  Notat fra Socialministeriet om udlændinges ret til sociale ydelser fra 2006

 • PDF

  Fællesskrivelse fra KL og Socialministeriet forpligtelser på forsorgshjems- og krisecenterområderne m.m.

 • PDF

  Fælles Skrivelse til kommunerne fra socialministeriet og KL med orientering om forpligtelser på forsorgshjems- og krisecenterområderne m.m.

 • PDF

  Notat Vedrørende opkrævning af dobbelttakst for ophold på en § 110-boform

 • PDF

  Notat om klagemulighed over optagelse og udskrivning §110 tilbud

×

Log ind