Socialområdet Retssikkerhed

Samarbejde med Ankestyrelsen

Siden 2018 har KL intensiveret dialogen og samarbejdet med Ankestyrelsen, bl.a. i Ankestyrelsens Dialogforum, som blev etableret som følge af økonomiaftalen for 2019. Med økonomiaftalen for 2021 blev det desuden aftalt mellem regeringen og KL at etablere et permanent underudvalg til Dialogforum.

Dialogforum mellem Ankestyrelsen og kommunerne

Formålet med Dialogforum mellem Ankestyrelsen og kommunerne er at drøfte kommunale problemstillinger, udfordringer og muligheder med henblik på at bidrage til at styrke kvaliteten i kommunernes myndighedsarbejde på social- og beskæftigelsesområdet.

I forummet indgår repræsentanter fra Ankestyrelsen, fem kommuner (en udpeget fra hvert KKR), Børne- og Kulturchefforeningen, Foreningen af Socialchefer i Danmark samt KL.

Dialogforum mødes to gange om året. Følgende emner er bl.a. blevet drøftet:

  • Ankestyrelsens dokumentationskrav, særligt i hjemviste sager
  • Særligt vanskelige regler (fx tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne, merudgiftsbestemmelser, borgerstyret personlig assistance)
  • Læringen fra Ankestyrelsens task-force- og læringsforløb med kommuner
  • Ankestyrelsens principmeddelelser
  • Social- og ældreministerens Danmarkskort
  • Børnesagsbarometeret
  • Emner til praksiskoordinering

Hvis din kommune oplever konkrete samarbejdsproblemer med Ankestyrelsen eller lign., så tøv ikke med at kontakte den kommunale repræsentant fra din region i forummet eller KL’s sekretariat.

 

Underudvalget til Dialogforum

Formålet med underudvalget til Dialogforum er at drøfte, hvordan offentliggjorte principmeddelelser skal forstås, hvilken rækkevidde de har og hvordan formidlingen kan styrkes til gavn for kommunernes implementering af den retstilstand, der følger af Ankestyrelsens principmeddelelser.

Underudvalget sammensættes af repræsentanter fra Dialogforum samt skiftende repræsentanter fra kommunerne afhængig af hvilke principmeddelelser, der er på dagsordenen. Principmeddelelserne til drøftelse udvælges på baggrund af ønsker fra kommunerne. Underudvalget mødes ordinært to gange årligt.

Indtil videre har underudvalget drøftet følgende principmeddelelser: 110-15, 97-17, 3-19, 10-19, 11-19, 8-21, 11-21, 21-21 og 4-22.

Hvis din kommune oplever, at en principmeddelelse volder problemer, er vanskelig at forstå, at implementere eller lign., så tøv ikke med at kontakte den kommunale repræsentant fra din region i forummet eller KL’s sekretariat. Så kan principmeddelelsen evt. blive drøftet i underudvalget.

 

Det Rådgivende Praksisudvalg

Jf. retssikkerhedslovens § 80 nedsætter Ankestyrelsen et centralt rådgivende udvalg til støtte for sin indsats med at koordinere praksis på det sociale og beskæftigelsesmæssige område.

Gennem det rådgivende praksisudvalg har KL bl.a. mulighed for at bidrage til at pege på, om der er områder, hvor der bør udsendes principmeddelelser eller gennemføres praksisundersøgelser.

I udvalget indgår repræsentanter fra Ankestyrelsen, Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Danske Handicaporganisationer (DH) samt KL.

Hvis din kommune oplever behov for nye principmeddelelser på et område eller praksisundersøgelser, så tøv ikke med at kontakte KL’s sekretariat. Så kan vi bringe forslaget op i det rådgivende praksisudvalg.

Du kan finde ankestyrelsens hjemmeside her: Forsiden — Ankestyrelsen (ast.dk)

×

Log ind