Retssikkerhed

Kompetenceudvikling

Kommunerne har allerede dygtige og engagerede medarbejdere og ledere på det specialiserede socialområde. Men det er et komplekst område, som kræver stærke faglige kompetencer. Derfor har vi brug for at fastholde et kontinuerligt fokus på god ledelse og kompetenceudvikling af vores medarbejdere.

Nyt Udviklingscenter skal sikre endnu bedre velfærd i den kommunale sektor  

KL har besluttet at igangsætte et arbejde med at sammenlægge det nuværende Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK), KL’s Konsulentvirksomhed (KLK) samt ledelsespolitikken fra KL i et selvstændigt organiseret udviklingscenter.

KL’s nye udviklingscenter skaber ét samlet sted til kompetenceudvikling og ledelsestænkning. Målet er at udvikle den kommunale ledelse, herunder kompetent rådgivning til kommunerne og kompetenceudviklings- og efteruddannelsestilbud, der matcher kommunernes respektive behov og udfordringer, herunder bl.a. ift. myndighedsarbejdet på socialområdet. Yderligere bliver en vigtig opgave at sikre vidensdeling på tværs af kommunerne.

Du kan læse mere her.

 

KL’s ledernetværk på det specialiserede voksenområde

Myndighedsledernetværket er et samarbejde mellem KL og kommunerne, der har til formål at styrke og udvikle kvaliteten af det kommunale myndighedsarbejde på voksensocialområdet. Dette sker bl.a. ved sparring, faglige drøftelser og vidensdeling kommunerne imellem. Myndighedsarbejdet fokuserer på, hvordan omstillingen, som det specialiserede socialområde disse år gennemgår, bedst muligt understøttes.

Du kan læse mere her.

 

Socialstyrelsens ledernetværk på det udsatte børn- og ungeområdet

Socialstyrelsen, Social- og Indenrigsministeriet og KL udbyder sammen et ledernetværk på området for udsatte børn og unge. Fokus er at styrke den tværfaglige og helhedsorienterede indsats og at opnå et stærkt ledelsesfokus for at få faggrupperne omkring de udsatte børn og unge og deres familier til at tænke og arbejde samlet og helhedsorienteret.

Du kan læse mere her.

 

COK’s kurser på handicapområdet: Børn og voksne

COK understøtter og styrker medarbejdernes faglige udvikling på en række lange fagområder, herunder børn og unge-området og voksensocialområdet. COK udbyder bl.a. kurser om sagsbehandling og lovgivning, metoder og indsatser, bedre borgerdialog, ligesom COK også tilbyder skræddersyede forløb til enkeltkommuner.

Du kan læse mere om børn og unge her.
Du kan læse mere om voksensocialområdet her.

 

Ankestyrelsens læringsforløb, kurser mv.

Ankestyrelsen tilbyder forskellige former for undervisning og sparring, som har til formål at skabe udvikling inden for social- og beskæftigelsesområdet og formidle viden.

Du kan læse mere her.

 

Task Force forløb af Socialstyrelsen og Ankestyrelsen  

I Task Force forløbene samarbejder Socialstyrelsen og Ankestyrelsen om at fremme læring og faglig kapacitetsopbygning i kommunerne. Task Force forløbene omhandler området for udsatte børn og unge og handicapområdet for børn og for voksne.

Du kan læse mere her om task forcen på handicapområdet

Du kan læse mere her om task forcen på udsatte børn og unge-området

 

VISO’s myndighedsydelse

På børne og voksenområdet yder VISO’s fagkonsulenter rådgivning om socialfaglig kvalitet i sagsbehandlingen. Det drejer sig bl.a. om sager med samarbejdsvanskeligheder, komplekse problemstillinger og langvarige forløb. I rådgivningen er fokus rettet mod fire pejlemærker for god kvalitet herunder inddragelse af borgeren, faglig udredning, valg af indsats og opfølgning herpå. 

Du kan læse mere her.