Socialområdet Retssikkerhed

Borgerinddragelse

I kommunerne skal vi blive endnu bedre til at gå i dialog med og inddrage borgerne. Erfaringer fra adskillige kommuner viser, at jo bedre vi er til at få en god dialog med borgeren, desto større er chancen for, at de er trygge, og at vi bevilger de rigtige indsatser, som rent faktisk gør en positiv forskel for den enkelte.

Webinarer stiller skarpt på borgerinddragelse på handicapområdet

KL og Danske Handicaporganisationer har i januar og februar 2021 arrangeret en række webinarer, som omhandler borgerinddragelse på handicapområdet. Webinarerne vil blandt andet fokusere på at styrke samarbejde og tillid mellem borgere med handicap og kommunen, samt problematikken fra kommunens side angående at yde den nødvendige hjælp i en tid med knappe ressourcer.

Du kan læse mere her.

 

Voksenudredningsmetoden 2.0

Voksenudredningsmetoden omhandler sagsbehandling i alle faser for voksne med handicap, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer.

Videreudviklingen af voksenudredningsmetoden har blandt andet fokus på i højere grad at inddrage borgeren i sagsbehandlingsprocessen for at sikre, at borgerens ønsker og målsætninger bliver hørt. Yderligere er der rettet opmærksomhed mod større retssikkerhed for borgeren og at sikre, at borgerens recovery er styrket.

Du kan læse mere her. 

 

"Bedre Borgerdialog"

Bedre Borgerdialog har til formål at udvikle den nære borgerbetjening og øge borgerens tilfredshed med kommunen.

Der er i dag en stigende tendens til, at borgere anvender digitale platforme i kontakten med kommune. Personlig borgerbetjening benyttes dermed i mindre grad, og hovedsageligt når der er behov for særlig støtte. Det er derfor afgørende, at medarbejdere kan kommunikere i øjenhøjde og samarbejde med borgeren, så denne føler sig hørt og oplever en respektfuld og god kommunal service.   

Du kan læse mere her. 

 

Fremfærd-projekt ”Samskabt Styring på det specialiserede socialområde”

Projektets formål er – med borgerens behov og ønsker i centrum – at udvikle modeller for positive samarbejdsforløb i trekanten mellem borger/pårørende, forvaltning/myndighed og udfører/botilbud, som kan understøtte, at borgerne modtager en indsats, der så vidt muligt opfylder borgernes behov.

Det handler særligt om at forbedre dialogen og kommunikationen, om at styrke den gensidige forståelse af roller og ansvar samt at sikre en rettidig forventningsafstemning i forbindelse med borgerens støtteforløb.

Haderslev, Odder, Rebild, Slagelse og Vesthimmerlands kommuner er med i projektet, som løber fra 2020 til 2022.

Du kan læse mere her.