Handicap

Fremtidens botilbud

Fremfærd - Borgere med Særlige Behov gennemfører i perioden november 2016 - august 2019 et projekt om god praksis og kvalitet i indsatsen i boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser. Socialpædagogernes Landsforbund og KL er projektledere på opgaven.

Flere hjælpes til at bo i egen bolig

Målgruppen af borgere der visiteres til sociale indsatser efter serviceloven stiger, og udviklingen har de senere år været, at flere hjælpes til at bo i egen bolig. De borgere, der visiteres til varige botilbud med bostøtte tenderer at have større behov for indsatser, der adresserer deres - ofte sammensatte - problemstillinger.

Der er tale om borgere, som kan have mange problemstillinger. De kan være sammensat af udviklingshæmning, psykiske problemstillinger, misbrug, fravær af sociale relationer, kognitive såvel som ofte også fysiske funktionsnedsættelser mv.

Behov for faglig udvikling

Det stiller krav om fokus på, hvordan den faglige udvikling af bostøtten i botilbud og botilbudslignende boformer samt helheden i indsatsen kan udvikles og nytænkes med respekt for de enkelte borgeres selvbestemmelse og selvstændighed.  Nogle kommunale botilbud og botilbudslignende boformer har gjort gode erfaringer, som andre botilbud kan lære af.

På den baggrund er der behov for ny og kvalificeret inspiration til fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser. Derfor har Fremfærd - Borgere med Særlige Behov startet et udviklings- og afprøvningsprojekt om fremtidens botilbud. Socialpædagogernes Landsforbund og KL er projektledere på opgaven.

Læs mere

Læs mere om projektet på hjemmesiden: