Socialområdet Handicap

Borgerstyret Personlig Assistance

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance eller kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter forskellige regler i serviceloven.

Borgerstyret Personlig Assistance

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance eller kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter forskellige regler i serviceloven. Her på siden kan du læse nærmere om reglerne og finde relevante dokumenter fra KL, mv. om ordningerne.

Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere

En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager. Dette følger af servicelovens § 95, stk. 2.

Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde beslutte, at hjælpen efter § 95, stk. 2 fortsat skal gives som naturalhjælp eller udbetales til en nærtstående person, som helt eller delvis passer den pågældende. Det er ofte en ægtefælle eller en forælder, der påtager sig denne opgave. Dette følger af servicelovens § 95, stk. 3.

Borgerstyret personlig assistance 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance (BPA). BPA ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. Dette følger af servicelovens § 96.

Beregning af tilskud

Reglerne for beregning af tilskud til hjælp efter §§ 95-96 findes i bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter serviceloven, nr. 1069 af 30/06/2020.

KL har udarbejdet en vejledning, der kan anvendes af kommunen som vejledning til visitation til ordningerne og beregning af tilskud. Det skal understreges, at KL ikke er lovfortolkende myndighed, og at den endelige tolkning af reglerne henhører under Ankestyrelsen og domstolene. Du kan finde vejledningen her på siden. 

  • PDF

    KL-vejledning om hjælpeordninger.pdf

  

×

Log ind