Fælles Faglige Begreber

Om projektet

Hvorfor er Fælles Faglige Begreber søsat, hvad skal det nytte og hvordan hænger projektet sammen med VUM 2.0? Det kan du blive klogere på her på siden. Nederst på siden kan du læse mere om de foregående faser og projektets rammebetingelser.

Hvorfor Fælles Faglige Begreber

Kommunerne er allerede godt på vej

Mens kommunerne er kommet langt i arbejdet med at sikre socialfaglig kvalitet med et tydeligere (re)habiliterings- og recoveryfokus samt systematik og lovmedholdelighed i sagsbehandlingen gennem implementeringen af Voksenudredningsmetoden, opleves det stadigvæk, at kommunerne har en for lille fælles viden om, hvorvidt de sociale indsatser gavner borgerne, og netop hvilke indsatser, der er virksomme.

Kommunernes dokumentation er kort sagt så uensartet, at det er meget vanskeligt at anvende data til at få indblik i kvaliteten på tværs af kommunerne.

På samme tid oplever mange borgere, at de i høj grad er ansvarlige for have overblik over egne sager og selv skal sikre sammenhæng og koordination mellem forskellige kommunale og private sagsparter. Koordinationen mellem udførende tilbud og myndighed kompliceres yderligere af, at langt de fleste kommuner køber sociale tilbud eksternt hos hinanden, hos regionale tilbud og hos private tilbud.

Gevinster ved Fælles Faglige Begreber

  • at borgerne oplever sammenhæng, når de får behov for hjælp og støtte. Data skal kunne udveksles og genanvendes mellem myndighed og udfører og på tværs af it-fagsystemer.
  • at der skabes bedre mulighed for koordinering og samarbejde mellem myndighed og udfører lokalt og på tværs af kommunegrænser.
  • at der arbejdes med systematisk dokumenteret viden om indsatsernes virkning på borgernes situation
  • at styrke grundlaget for læring, benchmarking og styring af området

FFB udgøres af tre centrale byggeblokke

Rygraden i Fælles Faglige Begreber er de tre byggeblokke begrebsklassifikationer, en uddata-specifikation og system til system-understøttelse. Byggeblokkene skaber ensartethed og sammenhæng på tværs af kommunegrænser og er forudsætning for, at din kommune kan få det fulde udbytte af de faglige og strukturerede data om kvaliteten i de indsatser, som vi leverer til borgerne.

Med klassifikationer mener vi, at vi sammen med kommunale arbejdsgrupper og Socialstyrelsen har udvalgt nogle specifikke begreber, som anvendes i sagsbehandlingen og under leveringen af sociale indsatser. Begreberne er blevet forsynet med hver deres unikke kode. På den måde kan vi understøtte, at begreberne bliver de samme på tværs af forskellige it-fagsystemer og der etableres et fælles sprog på området. Du kan læse mere om begreberne her.

Uddata-specifikationen indeholder begrebsklassifikationerne og gør det muligt for kommunerne, at man kan trække data ud af it-fagsystemer på en sammenlignelig måde. Du kan finde uddata-specifikationen på projektets materialeside.

System til system-kommunikation er projektets navn for den løsning, som skal sikre kommunikation og udveksling af data mellem forskellige it-fagsystemer på området. Du kan finde mere info om det spor her.

FFB og VUM 2.0 er tæt sammenvævede

Hvor KL håndterer arbejdet med fælleskommunale datastandarder og digitale aspekter i videreudviklingen af det specialiserede voksenområde, har Socialstyrelsen på samme tid opdateret Voksenudredningsmetoden. Dette er sket i et tæt parløb.

Antallet af kommuner, som ikke har implementeret Voksenudredningsmetoden kan efterhånden tælles på én hånd. VUM udgør med sin systematik og ensartethed i sagsbehandlingen en god platform for de forskellige udviklingsspor i FFB. Sideløbende med udviklingen af FFB har Socialstyrelsen arbejdet på VUM 2.0, hvor lovmedholdelighed, faglige overvejelser ift. recovery og (re)habilitering og borgerinddragelse i sagsbehandlingen er hovedtemaer.

Temaerne er i tråd med FFB’s formål om at skabe mere sammenhæng for borgerne, bedre data om indsatsernes virkning for borgerne og et styrket samarbejde mellem myndighed og udfører. KL har løbende koordineret tæt med Socialstyrelsen og bidraget til videreudviklingsarbejdet i form af afdækning, analyser, konkrete udviklingspunkter og test.

Det betyder, at FFB’s begrebsklassifikationer og måden hvorpå de bringes i anvendelse i praksis (projektets samarbejds- og dokumentationsmodel ”Guide til FFB”) er indarbejdet i de forskellige faser i den opdaterede metode. Når din kommune anvender VUM 2.0, anvender I altså også de mest centrale elementer af FFB.

De foregående faser og digitaliseringsstrategierne