Socialområdet Fælles Faglige Begreber

Om projektet

Hvorfor er Fælles Faglige Begreber søsat, hvad skal det nytte og hvordan hænger projektet sammen med VUM 2.0? Det kan du blive klogere på her på siden. Nederst på siden kan du læse mere om de foregående faser og projektets rammebetingelser.

Hold dig opdateret på FFB gennem vores nyhedsbrev 

Hvis du ønsker løbende at holde dig opdateret på FFB, så tilmeld dig projektets nyhedsbrev. Du kan også finde eller genfinde tidligere udsendte nyhedsbreve. Tilmeld dig her.

Hvad er Fælles Faglige Begreber (FFB)?

KL-projektet Fælles Faglige Begreber blev igangsat januar 2017. Formålet med FFB er at understøtte et styrket samarbejde mellem udfører og myndighed, bidrage til mere sammenhængende forløb for borgeren samt skabe bedre data, der kan give mere viden om indsatseffekt.

En afdækning viser, at i hvert fald 92 af landets 98 kommuner anvender Voksenudredningsmetoden (VUM), hvorfor denne metodes grundstruktur og fasemodel er et naturligt afsæt for FFB’s arbejde. FFB kan dog stadig benyttes i de kommuner, der ikke har implementeret VUM.

Konkret skal FFB udvikle mulighederne for en digital understøttelse af en mere ensartet og struktureret dokumentationspraksis på tværs af myndighed og udfører på det specialiserede socialområde for voksne. 

Delleverancerne i projektet er at udvikle fælles faglige begreber for borgernes funktionsevne og sociale indsatser og at disse begreber standardiseres, struktureres og klassificeres. Du kan læse mere om begrebsklassifikationerne her.

Begrebsklassifikationerne er fundament for at vi kan skabe gode, ensartede data på tværs af kommuneskel. Et fælleskommunalt sæt af data, der bygger på fælles begreber af denne karakter, er også forudsætningen for, at kommunerne kan få mere viden om effekten af de kommunale sociale indsatser, samt at dialogen mellem borger, kommune og tilbud bliver styrket.

Hvorfor Fælles Faglige Begreber

På trods af en stadig højere kvalitet i kommunernes socialfaglige arbejde på handicap- og udsatte voksne-området, opleves der fortsat udfordringer.

Gevinster ved Fælles Faglige Begreber

Fælles Faglige Begreber er forudsætning for, at kommunerne kan opnå:

  • at borgerne oplever sammenhæng, når de får behov for hjælp og støtte. Fra første møde med sin sagsbehandler til opfølgning på den sociale indsats
  • at der skabes bedre mulighed for koordinering og samarbejde mellem myndighed og udfører lokalt og på tværs af kommunegrænser
  • at der arbejdes med systematisk dokumenteret viden om indsatsernes effekt på borgernes situation
  • at styrke grundlaget for læring, benchmarking og styring af området.

FFB udgøres af tre centrale byggeblokke

Rygraden i Fælles Faglige Begreber er de tre byggeblokke begrebsklassifikationer, en uddata-specifikation og system til system-understøttelse. Byggeblokkene skaber ensartethed og sammenhæng på tværs af kommunegrænser og er forudsætning for, at din kommune kan få det fulde udbytte af de faglige og strukturerede data om kvaliteten i de indsatser, som vi leverer til borgerne.

Med klassifikationer mener vi, at vi sammen med kommunale arbejdsgrupper og Socialstyrelsen har udvalgt nogle specifikke begreber, som anvendes i sagsbehandlingen og under leveringen af sociale indsatser. Begreberne er blevet forsynet med hver deres unikke kode. På den måde kan vi understøtte, at begreberne bliver de samme på tværs af forskellige it-fagsystemer og der etableres et fælles sprog på området. Du kan læse mere om begreberne her.

Uddata-specifikationen indeholder begrebsklassifikationerne og gør det muligt for kommunerne, at man kan trække data ud af it-fagsystemer på en sammenlignelig måde. Du kan finde uddata-specifikationen på projektets materialeside.

System til system-kommunikation er projektets navn for den løsning, som skal sikre kommunikation og udveksling af data mellem forskellige it-fagsystemer på området. Du kan finde mere info om det spor her.

FFB og VUM 2.0 er tæt sammenvævede

Hvor KL håndterer arbejdet med fælleskommunale datastandarder og digitale aspekter i videreudviklingen af det specialiserede voksenområde, har Socialstyrelsen på samme tid opdateret Voksenudredningsmetoden. Dette er sket i et tæt parløb.

Antallet af kommuner, som ikke har implementeret Voksenudredningsmetoden kan efterhånden tælles på én hånd. VUM udgør med sin systematik og ensartethed i sagsbehandlingen en god platform for de forskellige udviklingsspor i FFB. Sideløbende med udviklingen af FFB har Socialstyrelsen arbejdet på VUM 2.0, hvor lovmedholdelighed, faglige overvejelser ift. recovery og (re)habilitering og borgerinddragelse i sagsbehandlingen er hovedtemaer.

Temaerne er i tråd med FFB’s formål om at skabe mere sammenhæng for borgerne, bedre data om indsatsernes virkning for borgerne og et styrket samarbejde mellem myndighed og udfører. KL har løbende koordineret tæt med Socialstyrelsen og bidraget til videreudviklingsarbejdet i form af afdækning, analyser, konkrete udviklingspunkter og test.

Det betyder, at FFB’s begrebsklassifikationer og måden hvorpå de bringes i anvendelse i praksis (projektets samarbejds- og dokumentationsmodel ”Guide til FFB”) er indarbejdet i de forskellige faser i den opdaterede metode. Når din kommune anvender VUM 2.0, anvender I altså også de mest centrale elementer af FFB.

De foregående faser og digitaliseringsstrategierne