Socialområdet Fælles Faglige Begreber

Lokalt business case-værktøj

Fælles Faglige Begreber stiller et business case-værktøj til rådighed. Det er hensigten, at business case-værktøjet skal bidrage som beslutningsgrundlag, når de enkelte kommuner skal træffes beslutning om implementering af Fælles Faglige Begreber. Værktøjet kan anvendes til at synliggøre forventelige gevinster for den enkelte kommunes med udgangspunkt i kommunens egne oplysninger og antagelser. Business case-værktøjet er udviklet i samarbejde mellem PA Consulting Group og fem kommuner.

Beslutningsgrundlag ved lokal implementering

PA-Consulting Group har udviklet et business case-værktøj med input fra fem kommuner, der gennem de sidste fire-fem år har igangsat initiativer, der er sammenlignelige med intentioner og kerneleverancer i FFB. De fem kommuner er Esbjerg, Frederiksberg, Gladsaxe, Høje-Taastrup og Vordingborg.

Grundidéen med business case-værktøjet er, at det skal fungere som støtte i den lokale beslutningsproces om at implementere FFB. Værktøjet synliggør både potentielle gevinster og implementeringsomkostninger forbundet med en lokal implementering. BC-værktøjet kan ikke stå alene og bør derfor være ét element i en større beslutning om, hvordan man som kommune vælger at organisere og prioritere implementeringen af FFB og den omfattende kulturforandring, som følger heraf.

Gevinster afhænger af hver kommunes udgangspunkt

Man bør lokalt have for øje, at implementeringen af FFB i høj grad er et kulturprojekt med mange medarbejdere involveret. Implementeringen kan skabe et potentielt behov for såvel faglige som kulturelle ændringer af praksis, som følge af et større fokus på målsamarbejde, indsatseffekt og systematisk dokumentation. Vi anbefaler derfor, at man lokalt dimensionerer og prioriterer implementeringsindsatsen både forud for, under og efter den afgrænsede implementeringsunderstøttende periode i Fælles Faglige Begrebers tidsplan (2020-2021).

Kommunernes udgangspunkt er vidt forskellige på det specialiserede voksenområde, og hver kommune har dermed også forskellige muligheder og forudsætninger for at høste de gevinster, som business case-værktøjet er bygget op om. Nogle kommuner er langt med at udvikle og implementere initiativer, der er sammenlignelige med FFB, mens andre kommuner står over for en større kulturforandrende rejse.

Derfor vil de lokale gevinster i høj grad bero på kommunernes egne data. I den lokale dialog og prioritering kan de bruges til at synliggøre og knytte potentialer til kommunernes egne forudsætninger og udgangspunkt inden for tre hovedkategorier:

  1. Øget match mellem sociale indsatser og borgeres behov for støtte gennem sammenhængende dokumentation og kommunikation på tværs af udfører og myndighed.
  2. Omlægning af administrationstid ved førstegangssager, myndighed og udførers dokumentation samt sagsopfølgning.
  3. Investeringsomkostninger til projektledelse, opkvalificering af medarbejdere, it-understøttelse og sagskonvertering.

BC-værktøjet bygger på tilgængelig viden og data fra medio 2018 og består af tre forskellige dele – fordelt på to dokumenter:

  1. En indføring i forventede gevinster samt en vejledning til business case-værktøjet
  2. Business case-værktøjet til beregning af lokale gevinstpotentialer

I værktøjet er der indarbejdet tre cases på lokale business case-beregninger, som hviler på forskellige antagelser. Beregningerne synliggør, hvordan forskellige parametre påvirker den samlede oversigt over potentialer. Der er ligeledes fremstillet forskellige regneeksempler, som assisterer og præciserer udfyldningen af business case-værktøjet.

Du kan finde business case-værktøjet på vores materialeside her.