Fælles Faglige Begreber

Implementering

I 2020 til 2021 skal FFB implementeres lokalt i kommunerne, hvilket kræver fokuseret prioritering og planlægning lokalt. Bliv klogere på tiltag og materialer ifm. implementeringen.

FFB's faser

Implementeringfasen

Det er en stor kulturforandring, som kræver fokus

I fase 4 (2020 og 2021) skal implementeringen af Fælles Faglige Begrebers fælleskommunale leverancer gennemføres lokalt i de 98 kommuner.

Implementering af og investering i FFB vil for mange kommuner betyde en kulturforandring for de faglige medarbejdere på socialområdet, hvorfor der lokalt bør være et stort fokus på estimering af ressourcebehov ifm. implementeringen af FFB.

Erfaringer fra lignende projekter viser tydeligt, at der lokalt skal prioriteres og planlægges forud for at sikre bedst mulig implementering.

Det er en forudsætning for en solid implementering og faglig forankring af Fælles Faglige Begreber, at der i særlig grad fokuseres på:

  • Den lokale projektorganisering i kommunerne
  • Udrulning af it-understøttelse
  • Ledelsesunderstøttelse ifm. udrulning af it- og FFB-komponenter
  • Kompetenceudvikling af og forankring hos kommunale medarbejdere og ledere.

Fase 4 blev konkretiseres i 2019 i samarbejde med pilotkommuner og leverandører.

Undervisning i FFB og VUM 2.0 i samarbejde med COK

Som led i implementeringen af FFB udbydes kursus målrettet FFB og VUM 2.0. Undervisning udbydes i regi af COK og er et samarbejde mellem Socialstyrelsen, KL og COK. Kurserne kan rekvireres på følgende link fra medio oktober 2020, hvor der også findes yderligere oplysninger og en kursusbeskrivelse: www.cok.dk/vum-ffb.

Der er sammensat et underviserteam, som skal undervise på kurser i kommunerne og på tilpassede temadage. Konceptet ligner dermed det program, som man har gjort sig gode erfaringer med i forbindelse med implementeringen af FSIII. Flere kommuner har under projektets udvikling efterspurgt lignende mulighed for kompetenceudvikling i forbindelse med implementeringen af FFB.

Hvem underviser?

Undervisningsteamet består af medarbejdere, der til dagligt arbejde, eller har indsigt i, de kommunale myndighedsfunktioner eller som udførende på sociale tilbud rundt om i landet. Underviserteamet er sammensat under hensyntagen til geografi, faglig og organisatorisk baggrund, erfaring, samt undervisningslyst og -evne.

Underviserne forventes at blive faglige spydspidser inden for VUM 2.0 og FFB og være i direkte dialog med Socialstyrelsen og KL dels under de indledende internater om undervisning og implementering og via 1-2 opsamlings- og erfaringsdage om året.

Tidsplanen for planlægning og opstart af undervisning er som følger:

2020 Februar-Marts  Forberedelse af underviser-seminarer og administration
2020 Maj  Undervisningskoncepter mv. designes
2020 August  Internat I for undervisningsteamets bruttotrup
2020 September  Internat II for undervisningsteamets bruttotrup
2020 Ultimo oktober  De første kurser afholdes
 2020/2021 Oktober-Marts  Afholdelse af kurser i hele landet
2021 Marts  Første erfaringsdag med alle undervisere