Nyhedsbrev

Survey om kommunale erfaringer under nedlukningen og genåbningen af kultur- og fritidslivet

I juni udsendte KL’s kultur- og fritidsteam et spørgeskema til kultur- og fritidscheferne for at spørge ind til deres erfaringer og læring under nedlukningen og den gradvise genåbning af kultur- og fritidslivets aktiviteter fra foråret 2020. Du kan læse mere om resultaterne i vores gennemgang her.

Survey om kommunale erfaringer under nedlukningen og genåbningen af kultur- og fritidslivet

I juni udsendte KL’s kultur og fritidsteam et spørgeskema til kultur- og fritidscheferne for at spørge ind til erfaringer og læring under nedlukningen og den gradvise genåbning af kultur- og fritidslivets aktiviteter fra foråret 2020. Indsamlingen foregik frem til 23. august 2020 og i alt gennemførte 77 respondenter spørgeskemaet.

Surveyen viser, at der har været meget tæt kontakt mellem kommunerne og kultur- og fritidslivets institutioner og aktører, at stort set hele kultur- og fritidslivet har aflyst eller udskudt aktiviteter, og at retningslinjerne har været helt essentielle for kommunernes og kulturlivets håndtering af krisen. I den forbindelse har hotlines til afklaring af spørgsmål og koordinering på tværs af aktører været centrale redskaber.

Surveyen viser også et ønske om videndeling mellem kommunerne, som KL iværksætter i efteråret 2020, bl.a. via en opfølgende survey til kultur- og fritidscheferne, der udsendes i uge 43. I den forbindelse udsendes også en opsamling på surveyens anden del, der omhandler KL’s indsats og kommunikation under coronakrisen og anbefalinger til fokuspunkter fremadrettet.

Tæt kontakt mellem kommune og institutioner/aktører

Undersøgelsen viser, at der har været meget tæt kontakt mellem kommunerne og kultur- og fritidsinstitutioner og aktører inden for området.

Alle kommuner har kommunikeret på skrift med institutioner og aktører. 84% har holdt individuelle møder mellem forvaltninger og institutioner/aktører og godt halvdelen har holdt fællesmøder. Det politiske niveau er også involveret: Kulturlivet har holdt møder med udvalgsformænd i knap 20% af kommunerne, og med borgmestrene i ca. 10% af kommunerne.

Alle angiver at møder er afholdt virtuelt. Andre dialogformer dækker over telefonsamtaler, facebook, mailkorrespondance med foreningsformænd, plakater, infofolder mv. En enkelt kommune har lavet en særlig coronahjemmeside til kultur- og fritidsaktører. Flere fortæller at virtuelle møder har været en succes, og at de har mødt aktører, de ellers sjældent eller aldrig har kontakt til.

Kultur- og idrætslivets institutioner og aktører har haft udfordringer men er i høj grad genåbnet

I stort set alle kommuner har kulturinstitutionerne i høj grad eller i nogen grad aflyst eller udskudt aktiviteter og 85% af kommunerne angiver, at der er sket en digital omstilling/opprioritering. I 14% af kommunerne har personalet i høj grad indgået i kommunens beredskab. Over halvdelen angiver, at det har været en udfordring at forberede genåbningen. Kun få aktiviteter er endnu ikke genåbnet pga. restriktioner.

Idræts- og fritidslivets aktører har i højere grad end kulturlivet aflyst aktiviteter, og har i lidt mindre grad end kulturlivet udskudt aktiviteter. Aktørerne har i mindre grad end kulturlivets aktører omstillet til digital aktivitet. Deres personale har indgået i kommunens beredskab på samme niveau som kulturlivets. Over halvdelen af kommunerne angiver at idræts- og fritidslivets institutioner og aktører har haft udfordringer med at forberede genåbningen, og enkelte institutioner er endnu ikke genåbnet på idræts- og fritidslivets område pga. restriktioner.

Retningslinjer, hotline og tværgående koordinering har været vigtige redskaber

Alle kommuner angiver at klare retningslinjer for aktiviteter, brugere og medarbejdere har været vigtige i forbindelse med genåbningen af kultur og fritidslivet. Mange kommuner nævner dog, at retningslinjerne blev udmeldt meget sent ift. implementeringen, og at der har været uoverensstemmelse mellem retningslinjer for kultur- og fritidsaktiviteter og skolerne, hvor en række aktiviteter foregår. Godt halvdelen vurderer, at det har været vigtigt med overordnede rammer, der skulle fortolkes lokalt, ligesom 60% af kommunerne mener, at det har været vigtigt med en hotline til afklaring af spørgsmål. Flere angiver imidlertid, at de svar, kommunerne har fået hos Sundhedsstyrelsens og Kulturministeriets hotline, ikke altid har været brugbare. Inspiration fra andre kommuner har været vigtig for ca. halvdelen af kommunerne, og koordinering på tværs af aktører vurderes som vigtigt af ca. 65% af kommunerne.