Kommunale opgaver Kultur og fritid

Musik- og kulturskoler

Musikskolerne er en af de få kommunale skal-opgaver på kulturområdet, og alle kommuner tilbyder børn og unge musikundervisning på musikskolerne. Med folkeskolereformen fulgte desuden en gensidig forpligtelse til samarbejde mellem folkeskoler og musikskoler.

En kommunal undervisnings - og kulturinstitution

Kommunerne er forpligtiget til at drive en musikskole, enten som kommunal institution eller som selvejende institution med kommunalt tilskud. Musikskolerne tilbyder musikundervisning til børn og unge op til 25 år. Kommunerne kan tilbyde undervisningen gratis eller til nedsat betaling. Uden tilskud kan der også tilbydes musikundervisning til voksne over 25 år.

Udover undervisning i musik er musikskolerne en del af det kommunale kulturlandskab og bidrager med en række aktiviteter som kommunale kulturinstitutioner. Disse aktiviteter er fx rettet mod dagtilbud, folkeskoler, lokale begivenheder og events eller det lokale erhvervsliv.

Med folkeskolereformen fra 2014 fulgte et gensidigt forpligtende samarbejde mellem folkeskolerne og de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler. Det betyder, at både folkeskolerne og musikskolerne fremover er forpligtede til at samarbejde om elevernes møde med musik i skolen.

Samarbejdet kan omfatte folkeskolens musikundervisning eller musikskolen kan understøtte folkeskolens undervisning i andre fag. Det kan være korte eller længere forløb.

Kulturfag

Cirka halvdelen af landets musikskoler udbyder også andre kulturfag som fx scenekunst, billedkunst, animation eller andet. Staten refunderer ikke udgifter til denne type undervisning.

Musikskolernes økonomi

Statens tilskud til musikskolerne udmøntes i form af delvis refusion på op til 25 pct. af musikskolernes udgifter til lærerløn, lederløn, kørselsgodtgørelse og andre lønrelaterede udgifter. Refusionsprocenten ligger reelt på ca. 13 pct. I skoleåret udgjorde de samlede udgifter til musikskolernes refusionsberettigede undervisning 767 mio. kr. Disse udgifter dækkes af statens refusion, kommunernes tilskud og elevernes egenbetaling. Kommunernes samlede tilskud til musikskolerne udgjorde i sæsonen 2014-2015 ca. 474 mio. kr. mens den statslige refusion lå på ca. 85 mio. kr.

Staten yder ikke refusion af udgifter til musikskolernes yderligere aktiviteter, som fx samarbejdet med folkeskolen eller undervisning i andre kulturfag i regi af kulturskolerne.

Styring

Den enkelte musikskole er underlagt tilsyn fra den kommune, som er offentlig hovedtilskudsyder til den pågældende musikskole. Kommunen skal som led i sit tilsyn sikre, at lærere og ledelse har de nødvendige musikalske og pædagogiske kvalifikationer. Det statslige krav omhandler udelukkende data vedrørende elevtal på elevbetalt undervisning.

Bekendtgørelse af lov om musik

Baggrund for musikområdet