Kommunale opgaver Kultur og fritid

Museumsområdet

Kommunerne yder driftstilskud til de 97 museer, der i dag er statsanerkendte. Museernes formål er at aktualisere viden om kultur- og naturarv og gøre den vedkommende for borgerne og samfundet. Kommunerne er i de fleste tilfælde offentlig hovedbidragsyder til de statsanerkendte museer.

Museernes økonomi

Hvert år yder kommunerne driftstilskud til de statsanerkendte museer. Det kommunale tilskud har været støt stigende siden 2007.

Det statslige driftstilskud til de statsanerkendte museer fastsættes på baggrund af den bevilling, der er afsat fra finansloven til formålet. De statsanerkendte museer får et driftstilskud på minimum 1 mio. kr.

Du kan se en oversigt over de statsanerkendte museer ved at følge dette link.

Museumsloven

Museumsloven fastlægger rammerne og vilkårene for de statslige og statsanerkendte museer, der modtager statslige driftsbevillinger og tilskud. I museumsloven er museernes lovpligtige opgaver beskrevet. Loven omfatter også bestemmelser om vilkår for at opnå og bevare statsanerkendelse og statsligt driftstilskud.

Museernes formål er gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling at aktualisere viden om kultur- og naturarv og gøre den tilgængelig og vedkommende, at udvikle anvendelse og betydning af kultur- og naturarv for borgere og samfund og sikre kultur- og naturarv for fremtidens anvendelse. 

Styring

På en lang række af de statsanerkendte museer er det hjemkommunen eller en kreds af kommuner, der er den offentlige hovedtilskudsyder. Dermed er kommunen eller kommunerne ifølge lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet – også kaldet driftstilskudsloven – forpligtet til at føre tilsyn med, at tilskudsmodtageren forvalter driftstilskuddet i overensstemmelse med det formål, tilskuddet er bevilget til.

Nogle kommuner indgår driftsaftaler, resultatkontrakter eller lignende med det statsanerkendte museum. Disse fungerer som ramme for løbende drøftelser af mål og resultater. Andre kommuner anvender dialogbaseret ledelse som værktøj i samspillet mellem museum og kommune.

Den statslige kvalitetsvurdering består af tilsynsredskaber der tager udgangspunkt i museumsloven. Der går max. 10 år mellem hver kvalitetsvurdering.

  • PDF

    KLs anbefalinger - Turismestrategi

×

Log ind