Kultur og fritid Kommunenetværk

KL’s netværk for kulturchefer

Netværket er for kulturchefer eller ledere med direkte kontakt til det politiske niveau på området.

Kulturens værdi og effekt

Kultur er en del af den kommunale helhed, men kulturområdet adskiller sig alligevel fra andre kommunale områder.

På det strukturelle plan indeholder kulturområdet kun få skal-opgaver for kommunerne, og området er i vid udstrækning præget af en rammelovgivning. Det giver på den ene side mulighed for udvikling og tilpasning til den lokale kontekst – men på den anden side betyder dette også, at kulturområdet kan blive klemt eller overset i såvel lokale som nationale prioriteringer. Denne tendens forstærkes af udfordringer ved en italesættelse og dokumentation af kulturens værdi og effekt.

Derudover er kulturområdet i en række kommuner præget af mange forskellige typer af organisering og opgaver, og kulturcheferne har derfor et omfattende ledelses- og styringssansvar, hvor man udover understøttelse af det politiske niveau og ledelse af medarbejdere i forvaltning eller lign. også skal forholde sig til kommunale institutioner og selvejende institutioner, foreninger, ildsjæle og andre typer af aktører.

Som kulturchef navigerer man dermed i en arena, der er præget af kompleksitet på flere forskellige niveauer, og KL ønsker med netværket for kulturchefer at tilbyde en platform for videndeling, inspiration og læring på tværs af kommunerne. Drøftelserne finder sted inden for en overordnet tematisk ramme vedr. kulturens værdi og effekt, som KL sætter ekstra fokus på i 2020 og 2021.

Formålet med netværket er derfor også at være en ramme for drøftelser af kulturens værdi og effekt og hvordan vi italesætter og dokumenterer dette, ligesom netværket skal have fokus på aktuelle kulturpolitiske dagsordener.

Som deltager i netværket vil man blive opdateret på nyt fra KL på kulturområdet på kontorchefniveau, høre spændende oplæg og møde andre kulturchefer fra kommunerne.

Det er tanken, at netværket beskæftiger sig med emner, der udpeges af deltagerne selv, og at deltagerne spiller en aktiv rolle på netværkets møder, hvor der udover netværksdeltagerne også vil være en ekstern oplægsholder, der spiller ind i det pågældende emne.

Temaet for det første netværksmøde er dog fastlagt af KL, og vil være en status på coronasituationen og kulturområdet i kommunerne. Mulige temaer for de kommende netværksmøder kunne fx være data og viden på kulturområdet, kultur og sundhed, kultur- og skolesamarbejder, men det kan også være mere overordnede ledelsesudfordringer, der er særlige for kulturområdet, såsom samarbejde med og håndtering af interessenter og aktører mv.

Målgruppe:

Netværkets målgruppe er kulturchefer eller ledere med direkte kontakt til det politiske niveau.

Netværkets aktiviteter:

Netværket mødes fire gange frem til sommeren 2021.

I 2020: 25. november

I 2021: 

4. februar: "Kulturens værdi i sig selv og betydningen ift. børn og unge, dannelse mv."

4. juni: "Fyrtårnsprojekter, internationale projekter, fundraising og fondssamarbejder"

August: "Kultur og koblingen til bosætning, erhverv og turisme"

Vi arbejder på, at de to møder i hhv. juni og august bliver fysiske. Det afhænger dog af evt. restriktioner vedr. håndtering af Covid-19.

De digitale møder vil vare ca. 3 timer og de fysiske møder vil vare ca. 6 timer.

Pris for deltagelse i netværket:

4.200 kr.*

*Prisen er beregnet ud fra KL’s normale årspris for faglige netværk, som ligger mellem 2.500 kr. for to halvdagsarrangementer og 6.100 kr. for fire fysiske arrangementer.

Deltagerbetaling ved tilmelding efter 1. møde: 3.600 kr.

Deltagerbetaling ved tilmelding efter 2. møde: 2.800 kr. 

Deltagerbetaling ved tilmelding efter 3. møde: 1.800 kr. 

Tilmelding

Læs mere om netværket og tilmeld dig.