Kultur og fritid

Biblioteksområdet

KL ser biblioteksloven som en god ramme for løbende og fremadrettet udvikling af bibliotekstilbuddet til borgerne. Samtidig finder KL det vigtigt, at kommunalpolitikerne engagerer sig i drøftelsen af, hvordan folkebiblioteket arbejder med sin kerneopgave.

Biblioteket

Formålsparagraf

Formålsparagraffen på biblioteksområdet har ændret sig meget gennem tiden. Den seneste fra 2000 lægger vægt på fremme af oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, lydbøger, elektroniske informationsressourcer og film til rådighed. Det er stor forskel fra den første formålsparagraf i 1920 der lagde vægt på, at bibliotekernes opgave udelukkende var udbredelsen af kundskaber og almindelig oplysning.

Det fysiske bibliotek

Folkebiblioteket består i dag af et fysisk og digitalt bibliotek. De bærende elementer ved det fysiske bibliotek består af lokale biblioteker, bogbusser, børnehavebiblioteker mm.

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek bidrager til udviklingen af bibliotekstilbuddet og effektiviseringer. Det digitale bibliotek indgik i fælleskommunale digitaliseringsstrategier for 2011 – 2015, ligesom at det indgår fremadrettet i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi for 2016 - 2020.

Takster og vederlag

Aftalen mellem Danske Medier og KL om lydfiler findes her.

Derudover kan du finde vederlag for fremstilling og distribution af lydaviser her.

Digitalisering

Aftaler og ikke-aftaler om musik, TV, film og arrester

Rammeaftale for brug af musik og tv i biblioteksrummet

Der findes en rammeaftale for brug af musik og tv i biblioteksrummet, som medfører at folkebibliotekerne kan bruge disse som en del af det moderne fysiske bibliotek - ubesværet, let tilgængeligt og målrettet bibliotekernes behov.

Rammeaftalen for musik og tv kan findes her.

Ingen aftale om brug af film i biblioteksrummet

Dog foreligger der ingen rammeaftale om brug af film i biblioteksrummet. Der tegner heller ikke aktuelt til at komme en aftale, da forhandlingerne frem til nu har vist, at parterne ser forskelligt på tingene, hvilket bevirker til, at der ikke kan komme en landsdækkende rammeaftale.

Kommuner med biblioteksbetjening af arrester

Med baggrund i rammeaftalen pr. 1. januar 2006 har KL fremsendt regning til Kriminalforsorgen for biblioteksbetjeningen af arresterne i 2016 (udregnet i 2017). Afregningen er beregnet med baggrund i Kriminalforsorgens oplysninger om belæg, reguleret for løn- og prisstigninger. Kriminalforsorgen kan kontaktes angående overførslen, der er på trapperne.

KL og Forfatternes Forvaltningsselskab (FFS)

KL har haft set nærmere på folkebibliotekernes aktiviteter i relation til Forfatternes Forvaltningsselskab (FFS). FFS rettede henvendelser til landets folkebiblioteker med påstand om, at der sker offentlig fremførelse af litterære værker på folkebibliotekerne, som forfatterne har krav på betaling for. 

KL har i samarbejde med Bibliotekschefforeningen (BCF) og Slots- og Kulturstyrelsen undersøgt tingene nærmere og styrelsens Biblioteksbarometret dannede blandt andet afsæt herfor. KL vurderer, at de aktiviteter der finder sted på bibliotekerne, knytter an til folkebibliotekets almindelige formål og der derfor ikke er behov for yderligere regulering, end hvad der er tilfældet i dag. Parternes gennemgang af dokumentationen må dog vise, om der kan være aktiviteter, der efter en konkret vurdering falder uden for den virksomhed. 

KL ser foreløbigt ikke grund til, at bibliotekerne foretager sig noget i sagen. 

Inspiration til biblioteksområdet

Tre roller

Folkebibliotekerne befinder sig i disse år i en omstilling, hvor nye opgaver og funktioner dukker op, mens andre opgaver og funktioner svinder ind. KL og HK Kommunal har i den forbindelse udarbejdet et inspirationsmateriale til folkebibliotekernes ledere og medarbejdere om mulige nye opgaver, roller og kompetencebehov i folkebiblioteket. Inspirationsmaterialet skitserer tre roller med titlerne: Performeren, frivilligkoordinatoren, samt eventmageren.  

Inspirationsmaterialet kan du finde i en PDF-version her. Bemærk, at Prezien har en lydside.

Uafhentede biblioteksmateriale

Nogle folkebiblioteker oplever, at reserveret materiale aldrig hentes af låneren. Det er spild af penge.

KL har gjort kulturministeren opmærksom på problemet, og foreslået, at de kommuner, der ønsker det, kan indføre en gebyrordning. Som Biblioteksloven er nu, er det imidlertid ikke muligt at opkræve gebyrer for uafhentet materiale.

Det er dog ikke alle biblioteker, der oplever problemer med uafhentede reservationer. Alligevel har flere kommuner iværksat lokale initiativer til at nedbringe antallet af reserverede materialer, der ikke hentes. I højre side kan du finde inspiration til løsninger på uafhentede biblioteksmaterialer fra Holstebro og Egedal Kommune.

Musikken og folkebiblioteket

En del af folkebibliotekets opgave er at dække musikområdet. Der sker i disse år meget med borgernes forbrugsmønstre og musikken i borgernes liv.

Derfor er der god grund til, at kommune og bibliotek drøfter, hvad man vil med musikken i den enkelte kommune.

Vil biblioteket mest være en musiksamling ? Handler det mere om, at biblioteket skal være en aktiv del af det lokale musikliv? Eller er musikken først og fremmest interessant af hensyn til en gruppe af borgere, der ellers ikke bruger biblioteket?

Der er mange forskellige veje at gå. Slots- og kulturstyrelsen har udgivet to publikationer, der kan inspirere det lokale arbejde. De to publikationer findes i højre side. God fornøjelse med den lokale debat. 

Inspiration 

Her kan du hente forskelligt materiale til biblioteksområdet:

 • PDF

  Skoler og biblioteker smelter sammen.pdf

 • PDF

  Fredericia Biblioteks skoletilbud 2017-18.pdf

 • PDF

  Skanderborg Kommune - invitation til temadag.pdf

 • PDF

  Åben skole på Frederiksberg.pdf

 • PDF

  Tusind og én slags biblioteker.pdf

 • PDF

  Tre roller på biblioteksområdet

 • PDF

  Tre Roller På Biblioteket.pdf

 Uafhentede materialer 

Inspirationscases fra Egedal kommune

Slots- og Kulturbestyrelsens publikationer

 • PDF

  PDF Biblioteker og musik - inspirationer.pdf

 • PDF

  PDF Biblioteker og musik - perspektiver.pdf