Klima Kommunernes Klimahandlingsudvalg

Eksempler på partnerskaber med landbruget

I Danmark udgør landbrug og arealanvendelse ca. en fjerdedel af den samlede drivhusgasudledning. Den politiske ambition om en reduktion af drivhusgasudledningen på 70 procent i 2030 svarer til en reduktion på mindst 8 mio. tons i landbrugssektoren. Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug fra oktober 2021 fastsætter et bindende mål for landbrugets CO2-reduktion på ca. 7 mio. tons i 2030 svarende til 55-65 procent.

Ifølge kommunernes klimabarometer 2022 er landbrug og arealanvendelse den primære årsag til den forventede manko i kommunernes DK2020 klimahandleplaner, og der er bred enighed om, at det er en stor opgave at komme helt i mål med 70-procentmålsætningen i denne sektor. Partnerskaber og samarbejde på tværs af kommuner og sektorer kan fremme omstillingen, da meget er uden for kommunernes direkte indflydelse.

I det følgende gives tre konkrete eksempler på klimasamarbejde mellem kommuner og aktører inden for landbrug og arealanvendelse.

 

Pyrolyse og biokul i Ringkøbing-Skjern

Ringkøbing-Skjern Kommune har i foråret 2022 taget initiativ til opstart af Dansk Pyrolyse og Biokulnetværk i samarbejde med Food & Bio Cluster Denmark, Klimafonden Skive, Dansk Gasteknisk Center, Roskilde Universitet og Vestjysk Landboforening.

Netværket er et fagligt netværk, som skal arbejde for at gøre landbruget til en mere markant medspiller i den grønne omstilling og for at nedbringe den gennemsnitlige borgers samlede klimaaftryk. Formålet med Dansk Pyrolyse og Biokulnetværk er bl.a. at være et forum, hvor danske interessenter kan dele viden om og erfaringer med biokul og pyrolyse og samtidig skabe kontakt mellem landmænd, landbrugsuddannelser og -konsulenter på den ene side og teknologiproducenter og forskere på den anden.

Læs mere om hvordan biokul-netværk skal gøre landbruget grønnere her.

 

Strategisk samarbejde om klima og miljø ved Limfjorden

I januar 2022 indgik Skive Kommune og Aarhus Universitet en samarbejdsaftale, som skal skabe nye muligheder for produktion af klima- og miljøvenlige produkter, vedvarende energi og grøn omstilling.

I de kommende år skal landbruget reducere udledningerne af både klimagasser og næringsstoffer til vandmiljøet. Landbruget i Skive Kommune er særligt udfordret ved at være placeret i oplandet til Limfjorden

Forskere fra Aarhus Universitet har vist, at det er muligt at øge fødevareproduktionen og samtidig reducere belastningen af både klima og miljø. Mulighederne kommer gennem dyrkning af vedvarende græs kombineret med udvikling af nye teknologier til bioraffinering af græsset og produktion af plantebaserede produkter og vedvarende energi. Samarbejdsaftalen mellem Skive Kommune og Aarhus Universitet skal medvirke til at omsætte ny forskning på området til praksis.

Læs mere om den strategiske samarbejdsaftale her.

 

Klimapartnerskaber i Assens og Vejen

Assens og Vejen Kommuner er nogle af de kommuner, som har indgået brede klimapartnerskaber med lokale landbrugsorganisationer.

I Assens har man indgået klimapartnerskab med den største landbrugsorganisation på Fyn. Her er der fokus på, at man sammen vil arbejde målrettet for at fremme skovrejsning og udtagning af kulstofrige lavbundsjorder, øge produktion af biogas, og samarbejde om de såkaldt MUFJO-projekter (multifunktionel jordfordeling), der både medfører klimagas-reduktioner og øger robustheden over for klimaforandringer.

I Vejen er der indgået klimapartnerskab med fem lokale organisationer. Helt konkret vil parterne i fællesskab arbejde for at etablere lavbundsprojekter, en græsproteinfabrik, et biogasanlæg for at sikre, at landbruget skaber en bæredygtig selvforsyning, herunder at de fortsat forelægger klimaregnskab på gårdniveau og anvender den nyeste teknologi.

Læs mere om Assens klimapartnerskab her og læs mere om Vejens klimapartnerskab her.

×

Log ind