Kommunale opgaver Klima

KL-udspil: Klimatilpasning for fremtiden

KL støtter visionerne om en udledningsfri fremtid. Både borgere og kommuner er dog allerede nu direkte påvirket af klimaforandringer. Når vandet vælter ind eller kommer fra oven, forandrer det vores land og levevis og medfører store økonomiske og menneskelige tab. Kommunerne bidrager allerede til en lang række klimatilpasningsprojekter, men der er behov for meget mere.

Klimatilpasningen skal op i gear

KL præsenterer med dette udspil en række problemstillinger og løsningsforslag, som kan ruste Danmark bedre til at håndtere klimaforandringerne.

Med udspillet inviteres der til dialog og samarbejde for at skabe de nødvendige rammer for, at klimatilpasningen kan komme op i tempo, så vi kan beskytte vores værdier.

Der er brug for:

 1. Et sammenhængende regelgrundlag uanset hvor vandet kommer fra
 2. En vifte af finansieringsmuligheder, der både retter sig mod de mindre lokale projekter og de store projekter af national interesse
 3. Klar kommunikation om ret og pligt for borgere og myndigheder samt en effektiv klagebehandling.

Vi kender mange af de tekniske muligheder og løsninger. Men der er tale om en kompleks lovgivning, hvor hver lov er tilpasset sit virkefelt i forhold til, hvor vandet kommer fra. Der er dog brug for lovgivning for indsatsen mod stigende grundvand, der giver problemer for borgerne og infrastrukturen. Lovgivningen skal hænge sammen, så vandet bliver håndteret efter mere klare og brugbare principper og fordelingsmodeller.

Staten bør oprette og sikre finansiering til en klimatilpasnings- og kystsikringsfond. Kommunernes investeringer bør fritages fra anlægsloftet. Vandselskaberne skal have lov for at bidrage fuldt ud, når det giver mening i forbindelse med vedligeholdelsesopgaver. Manglende finansiering af klimatilpasning er den primære årsag til at private fælles klimaprojekter ikke gennemføres. Derfor skal der ses på muligheder for at bistå borgerne i organisering, fordeling samt information om ret og pligt.  

Debatindlæg

Debatindlæg Danmark er ikke godt nok sikret mod vådere og vildere vejr

Vi er som samfund ikke godt nok rustet til fremtidens vekslende skybrud og stormfloder, der de seneste år har medført skader i milliardklassen. Derfor er der akut behov for en national plan for klimatilpasning, der sikrer flere penge og sammenhængende regler.

KL-udspil: Klimatilpasning for fremtiden

Klimatilpasning for fremtiden - vand fra alle sider

KL præsenterer med dette udspil en række problemstillinger og løsningsforslag, som kan ruste Danmark bedre til at håndtere klimaforandringerne.

Med udspillet inviteres der til dialog og samarbejde for at skabe de nødvendige ramme for, at klimatilpasningen kan komme op i tempo, så vi kan beskytte vores værdier.

 • PDF

  KL udspil, Klimatilpasning for fremtiden.pdf

KL's input til den nationale klimatilpasningsplan

Én af konsekvenserne af klimaforandringerne er øget nedbør. Den nyeste forskning viser, at det kun bliver værre fremover. Vandmasserne giver store problemer lokalt – for borgere, virksomheder og den samfundsmæssige infrastruktur. Der er behov for, at vi får bedre rammer for klimatilpasning hurtigst muligt.

Læs om KL’s input til den nationale klimatilpasningsplan – udfordringer og løsninger: Klimatilpasning er en kommunal opgave, der går på tværs af opgaverne med vandforsyning, spildevand, kommunal planlægning, natur og kystbeskyttelse. Kommunerne har mange års erfaring med klimatilpasning. Og det er med udgangspunkt i denne erfaring, at KL har identificeret udfordringer og foreslår konkrete løsninger til den kommende nationale klimatilpasningsplan.

KL efterspørger primært mere sammenhængende regulering og bedre finansieringsmuligheder:

 • Der mangler sammenhæng mellem forskellig lovgivning.
 • Der er brug for ny regulering i forhold til stigende grundvand.
 • Rammerne for det tværkommunale samarbejde bør styrkes.
 • Lang sagsbehandlingstid hos klagenævn forsinker indsatsen.
 • Modeller for partsfordeling skal være mere klare og brugbare.
 • Kommunernes anlægsloft hæmmer klimatilpasning.
 • Der bør etableres en national fond til klimatilpasning og kystsikring.
 • Mulighed for lånefinansiering af klimatilpasning er utilstrækkelig.
 • Grundejere, der må opgive deres ejendom på grund af oversvømmelse, skal have bedre hjælp.
 • PDF

  KL's input til den nationale klimatilpasningsplan

Læs mere

Læs mere Klimatilpasning

Læs mere om kommunernes arbejde med klimatilpasning under Teknik og Miljø.

 

×

Log ind