Kommunale opgaver Klima

DK2020 og Klimaalliancen: Klimaplaner og handling for hele Danmark

Under DK2020 har Kommunernes klimaindsats fået en fælles vision om at efterleve Parisaftalens målsætninger. Partnerskabet fortsætter med navnet Klimaalliancen med et skærpet fokus på handling. KL, regionerne og Realdania har med Klimaalliancen indgået en ny femårig partnerskabsaftale, som lægger et fundament for klimahandling i hele Danmark. Den grønne tænketank CONCITO står sammen med det internationale bynetværk C40 som videnspartnere i alliancen. Klimaalliancen er trådt i kraft pr. 1. april 2023, og DK2020 udløber ved årsskiftet.

Klima er højt på den lokalpolitiske dagsorden

Derfor er KL, Realdania og de fem regioner gået sammen om at skabe en femårig partnerskabsaftale under navnet Klimaalliancen, der er et fælles og visionært fundament for klimahandling i Danmark. Den grønne tænketank CONCITO står sammen med det internationale bynetværk C40 som videnspartnere i alliancen.

Læs den politiske aftale om Klimaalliancen her 

Kommunerne har i årevis taget lokalt klimalederskab ved at arbejde målrettet på at fremme den grønne omstilling og reducere CO2-aftrykket som en del af DK2020 forløbet, hvoraf flere kommuner kan fremvise godkendte klimaplaner. Klimahandleplanen skal både vise hvordan kommunen som geografisk område senest i 2050 vil opnå netto nul-udledning af CO2 og hvilke tiltag kommunen vil tage for at tilpasse sig klimaforandringerne, så kommunen er robust. Den 1. april 2023 overlapper Klimaalliancen med DK2020 forløbet, som udløber ved årets udgang.

Klimaalliancens 3 Hovedindsatser

 

1. Der er i Klimaalliancen afsat midler til, at der kan igangsættes en række klimaudviklingsspor, som skal understøtte kommunernes klimaarbejde. Et klimaudviklingsspor er et tværgående udviklings- eller demonstrationsprojekt, hvor en gruppe projektdeltagere (kommuner, regioner mv.) går sammen om at udforske og udvikle ambitiøse løsninger på konkrete udfordringer, fx. inden for transporten og landbruget. 

2. Klimaalliancen vil skabe en fælles ramme om implementering af kommunernes klimahandlingsplaner. Denne ramme skal understøtte implementering af planerne, optimere indsatsen på tværs af kommuner og regioner samt tilstræbe at dokumentere effekterne af klimaindsatserne. Det vil blandt andet bestå af en fortsættelse af rådgivningen fra de geografiske organiseringer og etablering af et fælles monitoreringssystem. 

3. Klimaalliancen understøtter arbejdet med at evaluere og revidere klimahandlingsplanerne. Flere pilotkommuner er allerede i gang med revisionen af deres planer, og med det nye samarbejde vil der blive udviklet vejledninger og procedurer for revision. Samtidig står Klimaalliancen klar med rådgivning, støtte og sparring til de kommuner, som arbejder på at færdiggøre deres klimahandlingsplaner. 

 

Tidslinje: fra DK2020 til Klimaalliancen og fremad

Stort set alle kommuner har tilsluttet sig DK2020 (95 kommuner). De første 20 kommuner gik i gang i et pilotforløb i 2019-2020, mens de øvrige kommuner aktuelt er i gang med at udarbejde klimahandleplaner. DK2020 gennemføres i to runder. Første runde af kommuner gennemfører forløbet fra november 2020 til oktober 2022. Kommuner i anden runde starter op i efteråret 2021 og færdiggør forløbet i 2023. Pr. 1. april 2023 har alle Danmarks kommuner forpligtet sig til Klimaalliancen som et 5-årigt partnerskab der skal understøtte kommunerne i deres klimahandleplaner. Danske kommuner skriver derfor historie og går forrest i klimakampen. 

FAKTAARK OM DK2020

Gennem DK2020 har 95 kommuner forpligtet sig til at udvikle klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger.

Kommunernes arbejde med klimahandleplaner baserer sig på den samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40. Med DK2020 er det første gang, C40’s internationale standard ’The Climate Action Planning Framework’ (CAPF) bliver brugt og videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner. Dermed er DK2020 og Klimaalliance kommunerne med til at skrive historie i kampen mod klimaforandringer. Du kan læse mere om projektet på Realdanias hjemmeside. 

 

 

 

 

×

Log ind