Kommunale opgaver Klima

Dataunderstøttet klimatilpasning

Projektet har til formål at understøtte kommunernes brug af data om klimatilpasning, samarbejde om viden og værktøjer, implementere fælles data i forvaltningen og deltagelse i EU finansierede udviklingsprojekter. Projektet vil sikre kommunal data koordinering, videndeling og implementering. Projektet fokuserer først på at skabe overblik over eksisterende data, hjælpeværktøjer og aktører på området. Denne viden skal udbredes til kommunerne, det sker blandt andet i regi af DK2020 samarbejdet.

.

 

Prioriterede aktiviteter i 2023

 • Tværkommunalt samarbejde med henblik på at sikre sammenhæng i beskyttelsesniveauerne mellem kommunernes klimatilpasningsplaner.

 • Fokus på anvendelse og erfaringer med modeller, beregninger- og GIS-værktøjer.

 • DK2020 kommunerne serviceres med vejledning og viden om den opgave, de skal løse. Der er et stort rationaliseringspotentiale i at samordne kommunernes tilgang til denne opgave, og den er i høj grad databaseret.

Plan for klimatilpasning i Danmark. Et bredt flertal i folketinget har aftalt, at der skal udarbejdes en samlet plan. Data og Viden er et indsatsområde. Projektet afsætter ressourcer til at deltage fagligt i arbejdet med statens styrelser og indgå konstruktivt i deres projekter.

Produkter og leverancer fra 2021/22

 • Notat om kritisk infrastruktur her
 • Kystlinen. Data og administration her
 • Tre Temanotater om Klimaforandringer her
 • Temanotat om højvandsstatistik her 
 • Temanotat om højtstående grundvand her
 • Notat om måling af det terrænnære grundvand, og vurdering ud fra screeningsværktøjer her og her 
 • Klimatilpasning, hvilke data er tilgængelige, hvor og i hvilke formater her
 • Udvikling af fælles GIS værktøj til SkadesØkonomi her
 • Sammenligning af to værktøjer til skadesberegninger for oversvømmelser her 
 • Stormrådets erstatninger vist i Q-GIS her
  Webinar ses længere ned på siden:
 • Webinar om fire programmer til beregning af oversvømmelser og følgeskader
 • Webinar om højtstående grundvand
 • Webinar med appetitvækker på at søge midler fra EU's LIFE-program 
 • DK2020 klimatilpasningsplaner, webinar om data og værktøjer, maj/juni 2021 her

Forankring

Digitaliseringsprogrammet har bidraget til hvordan vi fortsat kan få gavn af den teknologiske udvikling og digitaliseringen af samfundet – uden at gå på kompromis med de bærende værdier i vores velfærdssamfund om nærhed, tillid og kvalitet Her kan du bl.a. finde KL’s publikation ”Digitale svar på fremtidens udfordringer”, samt både se og læse mere om de seks delprogrammer i det nyeste Projektkatalog eller i KL's webinarrække.

Som et delprogram har KL har etableret et hot spot for viden om klimadata til anvendelse kommunale forvaltninger. Projektet skal samle og dele viden om metadata, datasamlinger og standarder. Der er behov for at udvide den kommunale koordinering, vidensdeling og implementering af klimatilpasning. Kommunerne er på samme tid skaber af data, myndighed med ansvar for data og bruger af data i plan og projektsammenhæng.

Styregruppemedlemmer

Stine Johansen (forperson), direktør i KL

Iben Koch, direktør i Rudersdal Kommune 

Kirstine Klæbel, direktør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse i Albertslund Kommune

Henrik Seiding, direktør i Aarhus Kommune

Tove Skrumsager Frederiksen, vicedirektør i Frederiksberg Kommune

Søren Kromann, forvaltningsdirektør i KOMBIT

Pia Færch, kontorchef i KL

Sara Røpke, kontorchef i KL

Frederik Nordentoft Andersen, kontorchef i KL 

Mere viden om klimatilpasning

 

 • PDF

  raport-om-databrug-i-mufjo-projekter.pdf

 

Webinar om oversvømmelser, beregninger, data og digitale værktøjer

Dataunderstøtte Klimatilpasning og Det Nationale Netværk for Klimatilpasning stod bag præsentationen af fire beregnings værktøjer:

 • BEST klimatilpasning
 • SkadesØkonomi
 • KAMP
 • CARMS

Tak til NIRAS, LNH Water, Miljøstyrelsen og CBMC Groupe for gode oplæg og diskussioner, og DDNK for samarbejdet om produktionen.

 Videooptagelse af webinaret og præsentationer kan tilgås her

Webinar om højtstående grundvand

Højtstående grundvand

 Webinar om den seneste viden om højtstående grundvand. Første præsentation bygger på et notat, om det øverste grundvand sat i geologiske perspektiver. Notatet indeholder vejledning til hvordan man udfører pejleboringer, og hvordan man kan opstille et måleprogram. Et appendiks beskriver hvordan man kan bruge sine målinger sammen med de hjælpeværktøjer der er i HIP og KAMP programmerne.

Anden præsentation bygger på en rapport som er udarbejdet for Realdania, med eksempler på kommunale udfordringer med højtstående grundvand. Eksempler på det vigtige samspil mellem teknik, myndighed og borger.

Tak til GEUS, WSP og Lundgren for spændende præsentationer.

De to PP der præsenteres i webinaret kan hentes her: her , her og her 

Notat om måling af det terrænnære grundvand med appendiks, her og her

 Notat fra Realdania her Terrænnært grundvand i danske byer (realdania.dk)

Webinar med appetitvækker på at søge midler fra EU's LIFE-program

Webinar med appetitvækker på at søge midler fra EU's LIFE-program 

Onsdag d. 18.05.22 afholdt KL et kommunerettet webinar om EU's LIFE-program og hvordan kommunerne kan udnytte midlerne til rådighed til deres natur, miljø og klima projekter. 

De tre PowerPoint præsentationer fra webinaret kan tilgås her, her og her

 Videooptagelse af webinaret kan tilgås her: 

  OBS: Bemærk, at oplæg starter først 5 min og 15 sekunder inde i optagelsen grundet tekniske problemer.

×

Log ind