Integration Sikkerhedsstillelse

Ophør af sikkerhedsstillelse

Sikkerhedsstillelsen er uopsigelig i gyldighedsperioden. Dog kan den opsiges, hvis den erstattes af en ny sikkerhedsstillelse.

Hvis sikkerhedsstillelsen skal bringes til ophør

En sikkerhedsstillelse skal gælde i 10 år fra tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelse til udlændingen. Sikkerhedsstillelsen skal være uopsigelig i gyldighedsperioden. Efter 10 år bringer kommunen efter anmodning fra sikkerhedsstiller og evt. inddrivelse, sikkerhedsstillelsen til ophør. I følgende situationer skal kommunen bringe sikkerhedsstillelsen til ophør, også selvom der ikke er gået 10 år:

  • Udlændingen har opnået tidsubegrænset opholdstilladelse
  • Udlændingen har fået en ny opholdstilladelse på et andet grundlag
  • Udlændingens opholdstilladelse er udløbet, bortfaldet, inddraget eller nægtet forlænget, og udlændingen er udrejst
  • Når udlændingen er død
  • Når sikkerhedsstillelsen er udløbet

Hvis sikkerhedsstilleren og udlændingen ophæver samlivet eller bliver skilt, kan sikkerhedsstillelsen først frigives, når en af de 5 ovenstående betingelser opfyldt

Udlændingestyrelsen har i nyhedsbrev, oktober 2009, nærmere beskrevet reglerne om bortfald af opholdstilladelser og frigivelse af sikkerhedsstillelse ved bortfald. 

Hvis du er privatperson og har spørgsmål til din eller din ægtefælles sikkerhedsstillelse, bedes du kontakte din bopælskommune.

Regelgrundlag:

Bekendtgørelse nr. 220 af 16. marts 2018 

Bekendtgørelse nr. 903 af 6. juni 2020 er gældende for sager, hvor udlændingen har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter den 1. juli 2018.

På dette link finder kommunen blanketter til håndtering af sikkerhedsstillelser.

×

Log ind