Integration Sikkerhedsstillelse

Nedsættelse af sikkerhedsstillelse

Sikkerhedsstillelsen kan efter anmodning fra sikkerhedsstilleren nedsættes ad tre omgange, når udlændingen har bestået de påkrævede danskprøver.

Hvis udlændingen har bestået påkrævede danskprøver

Der er i udlændingelovens § 9 fastsat nærmere regler for, hvilke danskprøver udlændingen skal have bestået som betingelse for nedsættelse af sikkerhedsstillelsen.

Sikkerhedsstillelsen kan nedsættes med kr. 20.000, hvis udlændinge består en danskprøve på A1-niveau indenfor en nærmere fastsat frist på 6 måneder fra tidspunktet for meddelelse om opholdstilladelse. Desuden kan udlændingens opholdstilladelse inddrages, hvis prøven ikke bestås til den fastsatte frist.

Sikkerhedsstillelsen kan nedsættes med yderligere kr. 10.000, hvis udlændingen består en danskprøve på A2-niveau inden for en frist på 9 måneder fra tidspunktet for meddelelse om opholdstilladelse.

Hvis ansøgning om ægtefællesammenføring er indgivet fra og med 1. juli 2018 er en bestået danskprøve på A2 niveau en betingelse for fortsat ophold i Danmark.

Afsluttende prøve i dansk

Endelig kan sikkerhedsstillelsen nedsættes med kr. 10.000, når udlændingen har bestået den afsluttende prøve i dansk efter lov om danskuddannelse.

Sikkerhedsstillelsen skal dog altid udgøre min. kr. 10.000.

Hvis en udlænding allerede inden for fristen for beståelse af danskprøven på A1-niveau består den relevante afsluttende prøve i dansk efter lov om danskuddannelse, vil udlændingen kunne få sikkerhedsstillelsen nedsat fra kr. 50.000 til 10.000.

Sikkerhedsstillelser for ansøgninger om familiesammenføring indgivet efter den 1. juli 2018 skal være på kr. 100.000 (2018-niveau). Nedsættelse af disse sikkerhedsstillelser følger samme regler som ovenfor beskrevet, blot med den forskel, at sikkerhedsstillelsen altid skal udgøre min. kr. 60.000. Desuden er beløbene på hhv. kr. 20.000, kr. 10.000 og kr. 10.000 angivet i 2018 niveau. Dette følger af udlændingeloven § 9, stk. 39. Der er endnu ikke en bekendtgørelse, der beskriver denne regel.

Anvend satser fra det år, sikkerheden er stillet 

Satserne reguleres én gang årligt. Ved nedsættelse af sikkerhedsstillelser skal kommunen anvende de satser og den bekendtgørelse, der var gældende det år, sikkerheden blev stillet.

Eksempel på nedsættelse af sikkerhedsstillelse fra 2015:

  • Sikkerhedsstillelsens beløb: kr. 52.490, 12
  • Nedsættelse ved bestået A1 prøve: kr. 20.996,05
  • Nedsættelse ved bestået A2 prøve: kr. 10.498,02
  • Nedsættelse ved bestået afsluttende prøve i dansk: kr. 10.498,02
  • Sikkerhedsstillelsen udgør herefter: kr. 10.498,03

Sikkerhedsstiller skal anmode kommunen om nedsættelse

Såfremt betingelserne for nedsættelse af sikkerhedsstillelsen er opfyldt, skal kommunen anmode sikkerhedsstillerens pengeinstitut om at nedsætte sikkerhedsstillelsen med det givne beløb.

Bemærk, at der er en række overgangsregler for udlændinge, som fx har fået opholdstilladelse før 15. maj 2012. Her finder reglerne i tidligere bekendtgørelser anvendelse. Overgangsreglerne fremgår af bekendtgørelse nr. 646 af 21. juni 2012 § 20.

Hvis du er privatperson og har spørgsmål til din eller din ægtefælles sikkerhedsstillelse, bedes du kontakte din bopælskommune.

Regelgrundlag:

Bekendtgørelse nr. 220 af 16. marts 2018.

Bekendtgørelse nr. 903 af 6. juni 2020 er gældende for sager, hvor udlændingen har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter den 1. juli 2018.

Her kan du læse om satserne for oprettelse og nedsættelse af sikkerhedsstillelse pr. 1. januar 2020.  

På dette link finder kommunen blanketter til håndtering af sikkerhedsstillelser.

 

×

Log ind