Kommunale opgaver Integration

IPA - Integration På Arbejdsmarkedet

Ledere og medarbejdere på integrationsområdet får gennem et stort opkvalificeringsprogram en håndsrækning til en mere virksomhedsnær indsats.

Fokus på beskæftigelse og fælles afsæt overfor borgerne på opkvalificerings-programmet IPA

IPA står for Integration På Arbejdsmarkedet og er et opkvalificeringsprogram på integrationsområdet til en mere virksomhedsnær indsats.

KL og LG Insight er gået sammen om at tilbyde alle landets kommuner en øget kompetence i, hvordan integrationsindsatsen kan gøres mere virksomhedsnær og målrettet i forhold til jobmuligheder på det lokale og regionale arbejdsmarked. IPA-programmet, gennemføres som 19 kursusforløb for i alt 500 kommunale ledere, medarbejdere og samarbejdspartnere på integrationsområdet. Det enkelte kursusforløb gennemføres i samarbejde med Integrationsnet, Pluss og Mploy. Ved udgangen af første halvår i 2018 er de første 14 forløb afsluttet, hvor over 400 kursister i 38 kommuner har deltaget.

IPA har styrket det fælles afsæt med øget fokus på beskæftigelse

Flere ledere på integrationsområdet har meldt positivt tilbage for deltagelsen på opkvalificeringsprogrammet IPA.

Rikke Holm, leder for Integration i Bornholm Regionskommune, fremhæver synergien mellem dét kommunen indledningsvist efterspurgte, og undervisningen på forløbet. Forløbet i Bornholm Regionskommune blev afholdt sammen med sprogcentret, og det har styrket det fælles afsæt:

”Ift. samarbejdet med sprogcentret har IPA-forløbet været med til at definere vigtigheden af, at borgerne kommer i job, og hvordan sprogcentrene kan være med til at understøtte vejen til beskæftigelse. Undervisningen kan indeholde øvelser i at have dialog med kollegaer over frokosten eller træne fagudtryk indenfor den branche borgerne søger beskæftigelse - det skaber en helt anden sammenhæng for borgeren når sprogundervisningen understøtter jobplanen”.

Det fælles afsæt er ligeledes blevet styrket blandt medarbejdere i integrationsafdelingen, hvor Rikke Holm fremhæver, at flere faggrupper har fået øget fokus på beskæftigelse:

”På medarbejderniveau har IPA-forløbet været med til, uanset funktion eller faggruppe, at få skabt et fælles afsæt overfor borgerne, hvor man overordnet tænker beskæftigelse og italesætter det overfor borgerne”.

Bethina Danielsen, Integrationschef i Kolding Kommune, fremhæver ligeledes styrken ved, at hele afdelingen har deltaget på IPA:

”Det har været rigtig godt, at hele afdelingen var med på forløbet, da det giver en fælles kurs og et fælles udgangspunkt. Det handler meget om samarbejde mellem faggrupperne – og jobkonsulenter kan ikke lykkes alene”.

Derudover vil Bethina Danielsen gerne rose underviserne og programmet for forløbet, og siger:

”Det er nogle rigtig dygtige undervisere og et godt program, og man oplever, at underviserne har sat sig godt ind i kommunen”.

IPA som opfølgning på to- og trepartsaftalerne om integration

Flere flygtninge og familiesammenførte skal i job. Det var hovedbudskabet i to- og trepartsaftalerne om integration fra foråret 2016. Og kommunerne blev stillet overfor et krav om at styrke en tidlig, målrettet og kontinuerlig virksomhedsrettet integrationsindsats samtidig med at danskundervisningen skulle gøres mere erhvervsrettet.

Spørgsmålet er, hvordan det gøres mest effektivt? Hvordan kan der sættes fokus på job i alle led i kontakten med borgeren? Hvordan tilrettelægges konkret samarbejde med virksomhederne?  Hvordan sikres det, at borgeren oplever progression i indsatsen? Og hvordan kan sprogundervisningen understøtte det beskæftigelsesrettede perspektiv?

Alle disse spørgsmål og mange flere bliver grundigt belyst af et stærkt hold af konsulenter og undervisere i IPA-programmet.

Et fælles løft for ledere, medarbejdere og samarbejdspartnere

IPA-programmet tilbydes til kommuner, sprogcentre og eksterne aktører i 19 kursusforløb fra november 2017 til udgangen af 2018. Hvert kursusforløb er på 2 x 2 dage indenfor en 6 ugers periode.  De 2 første dage (modul 1) afholdes i COK's lokaler og de 2 sidste dage (modul 2) afholdes i en af de deltagende kommuners egne lokaler (dette aftales på modul 1).

Hvert kursusforløb tager afsæt i konkrete analyser af kommunens indsats og mellem de to kursusmoduler er indlagt et øvelsesmodul.

IPA anbefaler, at kommuner tilmelder hele teams til et kursusforløb med deltagelse af ledere, så der sikres et fælles kompetenceløft og forankring af viden i driften efterfølgende. IPA anbefaler også, at kommunerne tilbyder centrale samarbejdspartnere at deltage. Det har været muligt at tilbyde IPA til en meget lav pris, da IPA er delvist finansieret af midler fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Undervisningen

Der vil i undervisningen bl.a. blive arbejdet med:

 • Faktuelle nøgletal, business cases og afdækning af kommunens integrationsindsats
 • Konkret viden og analyser af udviklingen på det lokale og regionale arbejdsmarked
 • Branchekendskab og viden om kompetencekrav på arbejdsmarkedet fordelt på centrale brancher med mange (ikke-faglærte) jobåbninger
 • Modeller for at arbejde effektivt med jobmatch, motivation, opkvalificering og afklaringsforløb
 • Tværkommunale samarbejder omkring virksomhedssamarbejde, partnerskabsaftaler, rekrutteringsaftaler
 • Udvalgte beskæftigelsesfaglige metoder, herunder job- og ressourcefokus, trinvis indtræden med småjob, kvalificering af IGU-aftaler og systematisk progression i brancherettede forløb.

Praktisk

Forløb i efteråret 2018

 • 5.9 + 6.9 i Aalborg og 10.10 + 11.10 i en kommune: få ledige pladser
 • 6.9 + 7.9 i Odense og 10.10 + 11.10 i Odense – Dette er et særligt forløb for Sprogcentre
 • 12.9 + 13.9 i Herlev og 25.10 + 26.10 i en kommune: ledige pladser

Ønsker din kommune at rekvirere et IPA- forløb til kommunen – kontakt projektleder Dorthe Lehm Jensen i KL, dlj@kl.dk, og hør mere om mulighederne.

Prisen for hele programmet er 2.500 kr. ekskl. moms for kommunalt ansatte og 5.000 kr. ekskl. moms for private aktører. Den lave pris for kommuner skyldes, at IPA er delvist finansieret af Styrelsen for International Rekruttering og Integration via satspuljemidler.

Tilmelding sker på COK's hjemmeside http://www.cok.dk/ipa-forlob.

Spørgsmål kan rettes til projektleder Dorthe Lehm Jensen i KL på dlj@kl.dk eller på 3370 3543.

 

 • PDF

  Fakta om IPA

 • PDF

  IPA-program

 

×

Log ind