Kommunale opgaver Integration

Danskuddannelse til voksne udlændinge

Kommunerne har ansvaret for at tilbyde danskuddannelse til nyankomne udlændinge efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge.

Formålet med danskuddannelsen

Danskuddannelser tilbydes på mere end 50 sprogcentre, som enten er kommunale eller private med driftsoverenskomst med en kommune.

Formålet med danskuddannelsen er at bidrage til, at voksne udlændinge med udgangspunkt i deres individuelle forudsætninger og integrationsmål opnår dansksproglige kompetencer og viden om kultur- og samfundsforhold i Danmark, så de kan blive deltagende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere.

Mere virksomhedsrettet danskuddannelse

Den 17. november 2016 blev der indgået aftale mellem regeringen og øvrige partier i Folketinget med undtagelse af Alternativet og Enhedslisten om ’Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge’.

Den politiske aftale bygger på den analyse, som Deloitte som opfølgning på to- og trepartsaftalerne i foråret 2016 fik til opgave at lave for det daværende Udlændinge-, Integrations- og Boligministerium, Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet og KL. 

Den politiske aftale er siden blevet udmøntet i lovforslag (L 175), som blev fremsat for Folketinget den 29. marts 2017

Endvidere er der indført deltagerbetaling for selvforsørgende kursister, hvilket følger af lovforslag (L225), der blev fremsat den 25. april 2018.

På baggrund af lovændringerne er der udarbejdet en ny bekendtgørelse (BEK nr. 1089) og en opdateret vejledning (VEJ nr. 9621)

Nedenfor findes den politiske aftale, Deloitte-analysen, begge lovforslag samt bekendtgørelsen og vejledning: