Den grønne omstilling Inspirationskatalog

Klimapartnerskab Vejle Nord

I et samlet byområde i den nordlige del af Vejle er en række virksomheder og Vejle Kommune gået sammen om et forpligtende partnerskab på energiområdet. Klimapartnerskab Vejle Nord vil på baggrund af et tæt samarbejde, fælles initiativer og konkrete løsninger udarbejde en strategisk energiplan, der skal øge andelen og udnyttelsen af grønne kWh i området og på sigt bidrage til Vejle Kommunes mål om klimaneutralitet i 2050.

Flere grønne kWh i Vejle Nord

Vejle Nord er et afgrænset areal med et samspil af liberale erhverv, detailhandel, private og kollektive boliger, industri og offentlige institutioner, der til sammen udgør 250 virksomheder. Det langsigtede formål med klimapartnerskabet Vejle Nord falder inder under Vejle Kommunes overordnede målsætning om 70% reduktion af drivhusgasser i 2030 og klimaneutralitet i 2050, og skal være med til at understøtte realiseringen af kommunens DK2020-klimaplan.

På den korte bane skal klimapartnerskabet kortlægge de deltagende virksomheders CO2-udledning og energiforbrug med henblik på at have den nødvendige viden og data til at kunne udarbejde en strategisk energiplan. På baggrund af konkrete løsninger gennem både individuelle og fælles initiativer er ambitionen at øge andelen af grønne kWh i området og samtidig udnytte hver enkel kWh, så det giver størst mulig værdi for den enkelte virksomhed og for samfundet. En central del af partnerskabet er desuden at skabe rammen om et varigt og strategisk samarbejde mellem alle interesserede virksomheder i Vejle Nord, hvor inspiration og sparring om relevante problemstillinger og udfordringer i forhold til den grønne omstilling vil være omdrejningspunktet.

Klimapartnerskab Vejle Nord består i øjeblikket af 26 virksomheder fra området, herunder Dandy Business Park, Grundejerforeningen Lysholt, Exxit 59 og Fertin Pharma, der var partnerskabets initiativtagere samt områdets forsyningsselskabet Trefor og Vejle Kommune. Ambition er på sigt at brede partnerskabet ud, så det omfatter flertallet af virksomheder i området samt skabe en ramme for projekter inden for indsatsområderne energi, grøn transport, grønt erhvervsliv og fra affald til ressource. Derudover ønsker man også at lære af den model, de løsninger eller de samarbejdsstrukturer, der kommer ud af partnerskabet, så lignende indsatser kan udbredes til andre dele af kommunen.

Initiativet blev taget af virksomhederne

Idéen til klimapartnerskabet opstod blandt nogle af virksomhederne i Vejle Nord efter, at Vejles kommunalbestyrelse ved udgangen af 2020 afsatte 15 mio. kr. til den Grønne Pulje. Puljen kan stadig søges af virksomheder, foreninger og borgere, der har idéer til indsatser, projekter eller tiltag, der på en eller anden vis kan reducere CO2-udledningen i Vejle Kommune. Den Grønne Pulje er forankret i Vejle Kommunes §17 stk. 4 udvalg, der blev nedsat efter kommunalvalget i 2017. Indledningsvist fokuserede udvalget særligt på CO2-aftrykket fra Vejle Kommunes bygninger og aktiviteter, hvilket efter målinger og beregninger dog viste sig at udgøre en relativ beskeden del af kommunens samlede aftryk. Derfor blev ønsket med Den Grønne Pulje at være mere handlingsorienteret samt at støtte indsatser gennem partnerskaber.

Et sådant partnerskab var Dandy Business Park, Grundejerforeningen Lysholt, Exxit 59 og Fertin Pharma, der alle er placeret i Vejle Nord, hurtige til at reagere på. Aftalen om projektet blev indgået i efteråret 2021, og det forventes, at projektets første rapport med konkrete løsninger leveres i løbet af første halvdel af 2022. Der er afsat knap en mio. kr. til partnerskabets første opgave, hvoraf den ene halvdel er finansieret af Vejle Kommunes Grønne Pulje, mens den anden halvdel finansieres af Dandy Business Park, Grundejerforeningen Lysholt, Exxit 59 og Fertin Pharma. De afsatte midler går bl.a. til at finansiere en konsulent, der skal afdække CO2-udledning og energiforbruget hos de interesserede virksomheder i det geografisk afgrænsede område, og som efterfølgende kommer med forslag til konkrete handlingsplaner og samarbejdsstrukturer, der kan nedbringe klimaaftrykket i Vejle Nord.

Den Grønne Pulje har ikke haft stramme formaliserede krav til de bevilligede projekter,  da Vejle Kommune har ønsket at afprøve nye løsninger og samarbejdsformer. Puljen har desuden betydet, at virksomheder, borgere og foreninger har haft et relativt bredt handlingsrum, hvor de kunne pitche deres gode idéer. I forbindelse med Klimapartnerskab Vejle Nord har virksomhederne i området fået en ny samarbejdsrelation, som ifølge Morten Damgaard Nielsen, erhvervs- og turismechef i Vejle Kommune, dels betyder, at de involverede virksomhederne fremover lettere kan samarbejde om lignende løsninger, og dels at det fra kommunens side er lettere at skabe dialog og vejlede virksomhederne om grønne løsninger.

Gode råd

Ifølge Morten Damgaard Nielsen, er der flere faktorer, der har været afgørende for, at Klimapartnerskab Vejle Nord er blevet en realitet. Konsulenten der er finansieret af Den Grønne Pulje har spillet en vigtig rolle i at videreformidleprojektidéen, for at skabe opbakning hos virksomhederne i Vejle Nord. Det havde dog ikke kunnet lade sig gøre uden de muligheder, byrådet har skabt med den Grønne Pulje samt den opmærksomhed og kommunale velvilje, der er fulgt med Vejle Kommunes klimaplan og -strategi.

Morten Damgaard Nielsen peger desuden på, at det har været afgørende at have et §17 stk. 4-udvalg med fokus klima , for at få bredere dialog omkring den grønne omstilling og bæredygtige udvikling. Klimaudvalget i Vejle Kommune består af gruppeformænd fra samtlige af byrådets partier, og udvalget har dermed været forankret på politisk topniveau, hvilket har skabt bred politisk dialog og bred opbakning til de forskellige tiltag, herunder den Grønne Pulje og de dertilhørende aktiviteter, som f.eks. Klimapartnerskab Vejle Nord.

Morten Damgaard Nielsen anbefaler desuden, at kommunerne rækker ud til de lokale virksomheder i kommunen, og går i dialog med dem omkring muligheder for at lave partnerskaber. 

Vil du vide mere?

Hvis du vil videre mere om Klimapartnerskab Vejle Nord, den Grønne Pulje eller Vejle Kommunes Klimaudvalg, kan du kontakte Morten Damgaard Nielsen på MODNI@vejle.dk.

×

Log ind