Erhvervsudvikling Business regions

Den østjyske millionby

Siden 2013 er de østjyske kommuner rykket endnu tættere sammen og har politisk konsolideret erhvervsudviklingssamarbejdet Business Region Aarhus. Her går synliggørelsen af den østjyske millionby hånd i hånd med interessevaretagelse og strategiske udviklingsprojekter.

Del af KL's artikelserie om business regions #2

Business Region Aarhus

Byernes vækstmuligheder og egne evner til at drive økonomisk udvikling fik fornyet politisk fokus efter finanskrisen. Samtidig voksede erkendelsen af, at man står stærkere sammen end hver for sig, og at virksomheder, medarbejdere, turister og studerende fra ind- og udland agerer i et sammenhængende arbejdsmarked og bosætningsområde.

Det løst koblede samarbejde i Østjylland blev fra især fra 2013 og frem kraftigt konsolideret. Business Region Aarhus blev dannet med tydelig inspiration fra tilgangen i Greater Manchester, både i forhold til en ligeværdig governance-struktur mellem de samarbejdende kommuner og valg af prioriteter i samarbejdet. Det har bl.a. udmøntet sig i en langt stærkere fælles interessevaretagelse på bl.a. infrastrukturområdet og en dybere forståelse for den interne gensidige afhængighed på mange områder, herunder udviklingen af byregionen som et sammenhængende område, der markedsføres over for udenlandsk arbejdskraft, investorer og turister.

I dag består Business Region Aarhus af 12 kommuner, fra Aarhus Kommune med 345.000 indbyggere til Samsø Kommune på 3.600 indbyggere. Kommunerne deler den østjyske geografi, arbejdsmarked, infrastruktur og fælles institutioner. Man låner kritisk masse af hinanden og fungerer dermed som en funktionel byregion. Og med tilsammen en million østjyder og en halv million arbejdspladser har man skabt en østjysk millionby.

Vores erfaring med Business Region Aarhus er, at når en million østjyder står sammen, opstår der muligheder. Vi rydder forhindringer af vejen, udvikler nye løsninger sammen og styrker dermed østjyske virksomheders muligheder for at skabe arbejdspladser," fortæller Jan Petersen, borgmester i Norddjurs Kommune og formand for Business Region Aarhus.

Formandskabet for business region Aarhus
Formandskabet i Business Region Aarhus: Jacob Bundsgaard, Borgmester i Aarhus Kommune; Jan Petersen, Borgmester i Norddjurs Kommune (formand) og Ulrik Wilbek, Borgmester i Viborg Kommune.

Sammenspil mellem interessevaretagelse og erhvervsudvikling

Siden dannelsen af Business Region Aarhus har interessevaretagelse været en central opgave. Rollen som kommunernes fælles talerør overfor politiske beslutningstagere på nationalt plan har da også kastet resultater af sig - blandt andet med den kommende udvidelse på dele af strækningen på Østjyske Motorvej E45 fra Vejle til Randers.

Den politiske interessevaretagelse af erhvervslivets rammevilkår og de østjyske styrkepositioner er vigtig, og med tiden er arbejdet blevet koblet tættere og tættere til erhvervsliv og vidensinstitutioner med inddragelse af partnere i en række strategiske indsatser og erhvervsudviklingsprojekter. Om den proces siger formand Jan Petersen: 

"Vi er først og fremmest opmærksomme på at holde hånden under den østjyske erhvervsstruktur, hvad end vi snakker mindre håndværksvirksomheder, internationalt orienterede industrivirksomheder eller nystartede iværksættere. Vores sigte er også, når vi skuer ind i fremtiden, at hjælpe med forløsningen af østjyske potentialer – netop med udgangspunkt i vores styrkepositioner".

Særligt tre områder prioriteres lige nu højt: Østjylland som internationalt fødevarehub, klima og miljø som parametre for øget konkurrenceevne og digitalisering og automatisering i industrien.

Flere internationale profiler skal bo og arbejde i Østjylland

Business Region Aarhus' strategiske satsninger vidner også om, at samarbejdet har bevæget sig videre end blot at synliggøre dets nationale gennemslagskraft. Hvis Østjylland skal følge med udviklingen og virksomhedernes behov, er der brug for at finde kvalificerede medarbejdere også uden for Danmarks grænser.

Derfor har man i HEADSTART-projektet igangsat en branding- og tiltrækningsindsats, der samlet skal vise Østjylland og det øvrige Midtjylland som en attraktiv job- og karrieredestination.

DET ER AFGØRENDE, AT DE ØSTJYSKE VIRKSOMHEDER KAN FÅ DEN ARBEJDSKRAFT, DE HAR BEHOV FOR, SÅ ØSTJYLLAND FASTHOLDER DEN MARKANTE VÆKST OGSÅ I DE KOMMENDE ÅR. DERFOR ARBEJDER VI PÅ AT VISE UDENLANDSKE SPECIALISTER, HVAD DANMARK KAN TILBYDE DEM.
Jan Petersen, formand

Målgruppen er potentielle profiler i udlandet, der skal påvirkes af fortællinger fra internationale medarbejdere, som allerede bor og arbejder i Midt- og Østjylland. Business Region Aarhus er på den måde også blevet en markedsføringsplatform for Østjylland på tværs af landegrænser. Den internationale indsats skal vise karrieremuligheder i byregionen, hvor medarbejderne kan bo i én østjysk kommune, arbejde i en anden og få glæde af naturen, kulturen og oplevelser på tværs af området.

Liveability er nøgleordet for kommunerne. Man satser på, at attraktive jobs i videnstunge virksomheder, gode bosætningsmuligheder og god offentlig service, er fundamentet for at tiltrække og fastholde velkvalificeret arbejdskraft hos de østjyske virksomheder.

Fakta om business region Aarhus

Etableringsår

 

2013

Medlemskreds

 

12 østjyske kommuner; Aarhus, Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Viborg

Befolkningsgrundlag

 

1 mio. borgere - deraf navnet den Østjyske Millionby

Antal arbejdspladser

 

478.965 (RAS 2017)

457.917 (Lønmodtagerbeskæftigelse 2018)

Den samlede
basisfinansiering

 

Basisbevilling på 5 kr. pr borger anvendes til interessevaretagelse, markedsføring og organisation, mens den 6., 7., 8., 9., og 10. kr. anvendes til initiativer, som Business Region Aarhus kommunerne beslutter at igangsætte.

Organisering, samarbejde og styring

Bestyrelse: Politisk styregruppe bestående af de 12 borgmestre. Formandskab på 3 borgmestre, der besættes for to år af gangen. Efter forbillede fra Greater Manchester er en mindre kommune formand, mens en mellemstor kommune er næstformand sammen med Aarhus Kommune. Formandspost besættes i 2018-2019 af Norddjurs, og næstformandsposterne af Viborg og Aarhus.

Forankring i medlemskommunerne: Til at understøtte implementeringen er der etableret flere mødefora med kommunale repræsentanter blandt andet:

  • Kommunaldirektører
  • Erhvervsdirektør
  • Arbejdsgrupper med kommunale medarbejdere, bl.a. indenfor erhvervsservice, iværksætteri, kommuneplan, og kultur.

De tre vigtigste konkrete projekter eller indsatser

  1. Erhvervsudvikling med fokus på styrkepositioner

Der er bl.a. fokus på:

  • Østjylland som international fødevarehub, fordi: Østjyske virksomheder står for 33 procent af dansk fødevareeksport.
  • Klima og miljø som parametre for øget konkurrenceevne, fordi østjyske virksomheder er globalt ledende på bl.a. vandområdet.
  • Digitalisering og automatisering i industrien, fordi: Østjylland skiller sig sammen med hovedstadsområdet ud som Danmarks to markante vækstområder for industrieksport med hhv. 23% og 36,6% af Danmarks samlede industrieksport.

Dertil kommer nye sammenhængende billeder af konkurrence og vækst. Af bæredygtighed og FNs verdensmål. Og af en god dagligdag i den Østjyske Millionby, ofte kaldet liveability.

  1. Branding og markedsføring af Østjylland som en attraktiv karrieredestination for udenlandske specialister og studerende samt over for investorer og turister. Branding og konkrete initiativer følges ad, så der er indhold i brandingen.
  2. Rammevilkår for erhvervslivet, herunder infrastruktur, mobilitet som en service, velkvalificeret arbejdskraft og internationalisering.

 

LÆS MERE

LÆS MERE Læs mere om Business Region Aarhus her!