Overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse

Flere unge i uddannelse og job - resultater fra et projekt

Indenfor KL's styrings- og effektiviseringsprogram har KL i samarbejde med en række kommuner gennemført projektet "Flere unge i uddannelse og job". Projektet er forløbet fra 2016-2017, og projektets produkter kan hentes på denne side.

Projektet har haft til formål at udvikle nøgletal for de særlige tilbud mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne, så der sikres øget transparens og et bedre styringsgrundlag. Derudover har projektet også haft til formål at udvikle anbefalinger for en strategisk og effektiv anvendelse af de særlige tilbud mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Seks kommuner har deltaget i projektet.

Projektets produkter udgør i overensstemmelse med formålet en gennemgang og vurdering af aktuelle effektanalyser for de forberedende tilbud, en analyse af omkostninger ved en række forberedende tilbud, en nøgletalsmodel som kan benyttes til kommunal benchmarking samt 10 kvalitative anbefalinger til organiseringen af ungeindsatsen. Herunder er en kort beskrivelse af de fire produkter, og nederst på siden findes uddybende materiale.

Effekt af de forberedende tilbud

Som led i projektet er der udarbejdet en oversigt over eksisterende analyser af de forberedende tilbud herunder i forhold til tilbuddenes effekt på hhv. beskæftigelse og videre uddannelse. Oversigten peger på:

  • Kun få af de forberedende tilbud har dokumenteret effekt på beskæftigelse og videre uddannelse.
  • For produktionsskolerne er der delvist dokumentation for en positiv effekt.
  • Ligeledes er der dokumenteret nogen effekt for nogle af de lokale tilbud.
  • For en række af de øvrige tilbud, er der lavet opgørelser over hvor mange der efterfølgende kommer i job eller uddannelse, men uden at det nødvendigvis kan tilskrives effekten af tilbuddet.

Enhedsomkostninger

Som led i projektet er der gennemført en analyse af kommunernes enhedsomkostninger for de forberedende tilbud, der optræder i den kommunale kontoplan – produktionsskoler, EGU og STU. Analysen viser en betydelig spredning i enhedsomkostningerne mellem kommunerne. Der kan være flere forskellige grunde hertil. Resultatet af analysen giver anledning til at se på konteringspraksis, men også til at se på enhedsudgifter, mål­grup­per og visitationspraksis.

Nøgletalsmodel

Med henblik på at understøtte benchmarking på tværs er der som led i projektet udviklet en nøgletalsmodel, der giver mulighed for at sammenligne data for målgrupper, visitationspraksis og enhedsomkostninger med en sammenlignelig gruppe af kommuner og med hele landet.

Nøgletalsmodellen kan fx belyse spørgsmål som: Hvor stor en del af aldersgruppen er i målgruppen for de forberedende tilbud sammenlignet med andre kommuner? Hvordan fordeler målgruppen sig på alder og køn – og hvordan har den udviklet sig? Hvor mange i målgruppen har været i forberedende tilbud? Hvad er enhedsomkostningerne?  Hvordan udvikler andelen på offentlig forsørgelse sig? Hvilke resultater har de unge med fra folkeskolen? Hvor mange i målgruppen har været udsat som barn? 

Modellen er beregnet til at sammenligne forskellige forhold på tværs af kommuner på baggrund af sammenlignelige centrale data (benchmarking). I forhold til opgørelser af forholdene i den enkelte kommune, vil kommunen ofte have nyere data - disse bør benyttes, når der ikke skal sammenlignes på tværs af kommuner.

I nøgletalsmodellen skal er vælges én primær kommune og op til 10 benchmarking kommuner. I modellen manøvreres der rundt ved hjælp af indholdsfortegnelsen til venstre - se modellen nederst på siden.

10 anbefalinger til helhedsorienteret ungeindsats

Unge uden uddannelse og job har ofte flere udfordringer i deres liv på én gang. Det kræver en helhedsorienteret ungeindsats at hjælpe dem videre til uddannelse og job. Helhedsorienteret indsats er en indsats, som respekterer de unges forskellige og særlige behov på én gang, og som fremstår sammenhængende for den unge. Notatet til dette projekt præsenterer 10 anbefalinger til kommunerne om fokuspunkter i den helhedsorienterede ungeindsats. Anbefalingerne er udviklet i samarbejde med kommunerne i projektet "Flere unge i uddannelse og job".