Stærke børnefællesskaber

Partnerskab: Fra data til forandring i praksis

KL inviterede i efteråret 2018 til udviklingspartnerskab for interesserede kommuner og skoler, som har væsentlige udfordringer med elevers læring og trivsel.

Skolen som et redskab til at skabe lighed blandt børn og unge

En god skolegang med trivsel og læring er en af de mest effektive beskyttelsesfaktorer for udsatte børn og unge. I Danmark tager børns udsathed mange forskellige former, men uanset om man kommer fra socialt belastet baggrund, er marginaliseret på grund af herkomst eller har psykiske vanskeligheder, er skolen det sted, hvor kursen kan vendes. Det kræver en helt særlig indsats fra kommunerne og deres understøttelse af skolerne.

Med udgangspunkt i regeringens parallelsamfundsaftale og en række bredere indikatorer har KL identificeret en række kommuner, hvor der i såvel vilkår og som i opnåede resultater for børnene har potentiale til at skabe mere lighed blandt børn og unge.  

Inspiration

Projektet henter særligt inspiration fra det engelske program London Challenge, som har formået at løfte de mest udfordrede skoler og dermed mindske niveauforskellen væsentlig mellem skolerne i London igennem en målrettet indsats over en 15-årig periode. På KL's Børn og Unge Topmøde 2018 holdt professor David Woods fra London Challenge oplæg og pegede bl.a. på følgende parametre som afgørende for programmets succes:

  • Væsentligheden af at bruge data og viden som afsæt for skolernes udvikling
  • Dannelsen af stærke netværk og partnerskaber på tværs af skolerne
  • Tydelig og fælles vision, formål og succeskriterier for skolerne
  • Identificering og deling af de gode eksempler
  • Stærkt lederskab og klar rollefordeling på alle niveauer; lærere, skoleledere, forældre, kommuner, ministerier mfl.

Overblik over partnerskabets forløb

I partnerskabet arbejdes der i to spor; et fælles tværkommunalt spor og et lokalt spor – der vil blive arbejdet med at sikre vekselvirkning mellem de to spor. I de fælles netværksmøder vil alle deltagende kommuner være samlet med repræsentanter fra både forvaltnings- og skoleniveau.

Mulighed for tilkøb

Mellem netværksmøderne arbejder den enkelte kommune med de lokale processer. Som option ind i projektet er der mulighed for at tilkøbe processuel bistand og facilitering af de lokale processer i egen kommune.  Dermed får kommunen tilknyttet erfarne konsulenter fra KL´s Konsulentvirksomhed som har stort kendskab til implementering af forandringer på skoleområdet samt kan udfordre netop dér, hvor I skal udfordres. KLK´s konsulenter kombinerer dyb indsigt i økonomistyring og ledelses- og organisations-udvikling med dyb fagfaglig viden – og det er deres varemærke at koble disse fagligheder i løsningen af den enkelte opgave. Det baner vejen for, at der kan udvikles løsninger, der kan implementeres i praksis.