Kommunale praksiseksempler Sundhed i den pædagogiske praksis

Mariagerfjord Kommune: Sundhedstjek på børn mellem 3½ og 4 år

Mariagerfjord Kommune den 24. september 2018

Praksis og proces

Procedure for Sundhedstjek i børnehaver.

Forberedelse Børnehave:

 • Indhente samtykke.
 • Sørge for bookning af tider og indkaldelse af forældre, hvis forældrene ikke kan, deltage deltager en pædagog.
 • Sørge for lokaler, vægt.
 • Udfylde et lille ”motorik skema”, som sundhedsplejersken får i forbindelse med undersøgelsen.
 • Ansvarlig for at oplyse om særlige problemstillinger omkring et barn, som er vigtige at vide inden Sundhedstjekket.

Forberedelse Sundhedsplejerske:

 • Skal i samarbejde med børnehaven aftale, hvilke børn der skal ses næste gang, (bookning af tider m.m.).
 • I god tid aftale med børnehaven hvilke børn der skal ses, så sundhedsplejersken har tid til at forberede sig.
 • Det anbefales max 4-5 børn pr. gang i starten, for at passe på os selv. Husk en kort pause efter det 3. barn. Vær tydelig om det, når I snakker med børnehaven.
 • Afsætte tid til at læse journal, sundhedsprofil og motorikskema inden undersøgelsen.
 • Noterer hvor mange timer der bruges på arbejde i børnehaverne (afspadseringsskema).

Sundhedstjek - indhold:

 • Sundhedsplejersken tager imod forældre og barnet.
 • Sundhedsplejersken introducerer forældrene for, hvad der skal ske i dag og sætter rammen.
 • Henvend dig først til barnet og få et indtryk af barnets styrker og svagheder.
 • Sundhedsplejersken spørger først i samtalen ind til barnets fysiske sundhed (obs. tandlægetjek), barnets hørelse og syn (obs. mellemørebetændelse).
 • Barnet vejes og måles uden sko.
 • Barnet introduceres til den røde kuffert med legetøj, og sundhedsplejersken indleder samtalen via leg og bruger evt. legetøj fra kuffert til at observere motorik m.v.
 • Sundhedsplejersken taler med forældre med udgangspunkt i spørgeskemaer (sundhedsprofil og motorikskema udfyldt af børnehaven) samt journal.
 • Barnet belønnes med et klistermærke.

Efter sundhedstjek:

 • Sundhedsplejersken taler med børnehavens pædagoger efter samtalerne (der afsættes tid til dette samme dag).
 • Husk, at hvis der henvises til andre samarbejdspartnere kræves der ny samtykkeerklæring fra forældrene (ok mundtligt).
 • Sundhedsplejersken noterer sit timeforbrug på skema.
 • Opfølgning ved behov, f.eks. telefonisk, konsultation, hjemmebesøg eller henvisning til andre samarbejdspartnere.

Kontekst og formål

Tidlig forebyggende indsats. Der er mange år mellem sundhedsplejerskens sidste besøg i hjemmet og indtil barnet får sundhedstjek i skolen. Vi ønsker at forebygge ved tidlig opsporing indenfor sundhed.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Sundhed er et af fokuspunkterne i Mariagerfjord Kommunes børne- og ungepolitik. Her står der:

”Børn og unges fysiske og mentale sundhed er et fundament for at lykkes med det gode børne- og ungeliv. Barnets sundhed starter allerede under graviditeten, og vi fokuserer derfor på sundhedsfremmende initiativer og tidlig indsats allerede fra før fødslen og gennem hele barndommen og ungdomslivet”

Børne- og Ungepolitikken er udarbejdet i samarbejde med børn, unge og voksne i Mariagerfjord Kommune.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Vi er netop startet på indsatsen, så erfaringerne er ikke så store endnu, men det er taget godt imod blandt forældre. Et af de emner der oftest er oppe er fx Søvn.

De næste skridt

Der laves en evaluering af opstarten efter et års tid.

Nødvendige ressourcer

Sundhedsplejen har brug for op kvalifikations kursus i opsporingsmodellen ADBB samt til førelse af ekstra timer.

Det vigtigste råd til andre

Huske at få aftalt, hvordan oplysninger anvendes og videregives med forældregodkendelse i forhold til den nye persondataforordning.

×

Log ind