Kommunale praksiseksempler Sundhed i den pædagogiske praksis

Aabenraa Kommune: Sund Skole 2020

Aabenraa Kommune den 20. august 2018

Praksis og proces

Programmet for SundSkole 2020 blev igangsat i august 2016 og løber til udgangen af 2020. Programmet bygger på 3 grundpiller: 1. kompetenceudvikling ifht bevægelse, trivsel, sundhed og innovation, 2. åben skole forløb og 3. låneordning for udstyr.  

Foreløbig er 24 ud af 39 længerevarende kompetenceudviklingsforløb afsluttet for det pædagogiske personale. De resterende 15 forløb i gangsættes i skoleåret 2018/19. I løbet af programmet skal hele det pædagogiske personale på alle folkeskoler efteruddannes indenfor idræt og bevægelse i skoledagen. 9 skoler etablerede i efteråret 2017 sundheds- og bevægelsesråd og efteruddanner samtidig koordinatorer hertil. De resterende 11 skoler etablerer lignende råd i skoleåret 2018/19. Innovationsindsatsen implementeres på skolerne i skoleåret 2018/19.

Åben skole indsatsen bygger på samarbejdsaftaler med private, offentlige og frivillige aktører, som tilbyder foreløbig 95 åbent skoleforløb og understøttende læringsmateriale til underviserne. Forløbene annonceres på portalen www.skoletjenesten.dk/aabenraakommune.

Låneordning for udstyr, Grejbanken, blev etableret i sep. 2017. Indholdet udvikler sig gradvist. Formålet er at understøtte foreninger, institutioner og skoler ifht events, idræt, bevægelse og udeskoledidaktik.

Kontekst og formål

Indholdet i SundSkole 2020 programmet er 6 delprojekter; Sundheds- og bevægelsesråd, Idræts- og bevægelsescertificering, Dynamoen, Take Action, Grejbanken og Aabenraa i Bevægelse. Formålet med projektprogrammet er:

At øge læring blandt og med 6300 folkeskoleelever gennem fokus på trivsel, sundhed og bevægelse med blik for forankring i de lokale miljøer.

Gennem 6 delprojekter skal SundSkole 2020 være med til at indfri skolereformens målsætninger i forhold til sundhed, trivsel, bevægelse, innovation og den åbne skole, og fremme, at eleverne oplever en mere varieret og mindre stillesiddende undervisning.

Programmet finansieres af A. P. Møllerfondens Folkeskoledonation og Aabenraa Kommune. Det samlede budget for programmet er 24 mio. kr. SDU deltager som ekstern evaluator af programmet.

Et centralt medarbejderteam varetager implementeringen af programmet.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

SundSkole 2020 understøtter Aabenraa Kommunes Sund Vækst, Vækststrategi 2016-28, samt målsætninger i de gældende politikker på tværs af de tre forvaltnings- og politikområder: Børn & Skole, Kultur, Miljø & Erhverv og Social & Sundhed. Det er et strategisk mål for Aabenraa kommune, at trivslen blandt eleverne og medarbejderne skal øges i perioden 2015 til 2020.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Programmet udmønter sig i positiv retning i den pædagogiske praksis. Og de synlige resultater begynder at bære frugt. Skolerne kan i stadig stigende grad se, at SundSkole 2020 tilfører skolerne nyttige ressourcer, som de gerne vil benytte sig af.

Det centralt styrede program er både programmets styrke og achilleshæl: Qua det samlede program får alle tilført ressourcer, som ellers ikke var tilgængelige. Omvendt er alle ikke enige i indholdet. Fx prioriteringen af de omfattende kompetenceudviklingsforløb, som kræver betydelige investeringer i medarbejdertid fra skolernes side. Det er afgørende for programmets effekt på kort såvel som på lang sigt, at der er et betydeligt ledelsesmæssigt ejerskab for indholdet, og at indsatserne for underviseren giver mening og udmønter sig i den pædagogiske praksis.

De næste skridt

I takt med at kompetenceudviklingsforløbene afsluttes vil programmets fokus i højere grad være på implementering og forankring af indsatserne gennem tilførsel af ressourcer og understøttelse af rådene i deres arbejde med at forankre sundheds- og bevægelsesindsatser og innovation. Ligeledes vil SundSkole 2020 i stigende grad indgå i den kommunale indsats ifht at styrke naturfag og udeskoledidaktik.

Nødvendige ressourcer

Programmets kompleksitet gør, at det er afgørende for fremdriften at afsætte projektmedarbejdere som alene arbejder med programindholdet.

Det vigtigste råd til andre

Forståelse for den enkelte skoles rammer og organisering er vigtig ifht at sikre ejerskab og skabe forandringer i skolen. Ligeledes er det afgørende for et komplekst program som SundSkole 2020, at det strækker sig over en lang projektperiode.

Hvis du vil vide mere

Læs mere om SundSkole 2020 programmet på: www.sundskole2020.dk

×

Log ind