Kommunale praksiseksempler Sammenhængende indsatser på 0-18 års området

Vesthimmerland Kommune: Sammen sætter vi kursen. Udviklingsplan for skole og dagtilbud frem mod 2022.

Vesthimmerland Kommune, juli 2018

Praksis og proces

Udviklingsplanen indeholder ni indsatsområder, som alle faciliteres af kommunale konsulenter i samarbejde med decentrale ledere og medarbejdere.

Områderne er:

  1. Status på folkeskolereformens indsatsområder
  2. Digitalisering
  3. Program for Læringsledelse
  4. Inklusion/eksklusion
  5. PLC
  6. Gode overgange
  7. Kvalitet i dagtilbud
  8. Tidlig indsats
  9. Tosprogede

På hvert af de ni områder er der udarbejdet en plan for fremtidig proces ud fra en fælles skabelon.

I forvaltningen har der været nedsat en styregruppe bestående af skole- og dagtilbudschefen og centrale konsulenter, hvis opgave har været at sikre sammenhængskraft i hele processen, kurs, koordinering og commitment.

Kontekst og formål

Udviklingsplanen tager afsæt i de mange initiativer og indsatser, der er sat i gang fra såvel national som kommunal side på skole- og dagtilbudsområdet. Udviklingsplanen skal være den samlende paraply for dette arbejde, hvor udgangspunktet er at sikre maksimal læring, trivsel og udvikling for alle børn på 0-18 års området. Alle eksisterende og kommende indsatser skal have dette fokus, hvorved der også vil ske en prioritering af kompetenceudvikling og øvrige midler i forhold til udviklingsplanen.

Udviklingsplanen er dermed i overensstemmelse med Vesthimmerlands Kommunes overordnede strategi om Kurs – Koordinering og Commitment.

For at sikre ejerskab og implementering blev der iværksat en involverende proces fra maj 2017 til primo 2018.

1. august 2017 blev de nye samarbejdsformer og mødefora implementeret.

Vi arrangerede en temadag – hel dag der sluttede med fælles spisning, hvor elevrådene var inviteret til at være med omkring implementeringen af folkeskolereformen – Danske skoleelever stod for planlægningen og gennemførelsen af dagen.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

I processen har der været et tæt samarbejde både med medarbejdere, ledelserne, forældrene samt eleverne.

Eleverne havde en hel dag sammen med organisationen Danske Skoleelever, hvor de arbejdede med udviklingsplanens ni områder. Blandt en af opgaverne eleverne skulle arbejde med var deres oplevelser af implementeringen af folkeskolereformens indsatsområder.

Ledere, medarbejderrepræsentanter, det politiske udvalg samt forvaltningen deltog i et heldagsseminar, hvor der på tværs af skoler og dagtilbud blev arbejdet med status, effektmål, indsatser samt evaluering.

Hele materialet blev sendt til høring i bestyrelserne, MED udvalg og de faglige organisationer. Der blev udarbejdet en høringsskabelon indeholdende 42 konkrete indsatser, som skulle tilkendegives med enig, uenig eller ved ikke og ligeledes var der plads til kommentarer.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Vesthimmerlands Kommune har oplevet, at den involverende proces har været en succes. Vi oplever, at lærere ude på skolerne, alle ledelseslag og forældrene taler om 2022-planen som noget, de har været en del af. Gennem processerne har forvaltningen formået at genere følgeskab og commitment. Et tydeligt procesdesign og arbejdet med en skabelon har givet skolerne og dagtilbuddene et fælles værktøj, som de har videreudviklet i egen praksis. Procesdesignet har støttet lederne i at reducere kompleksiteten i forbindelse med implementeringen af udviklingsplanens indsatsområder. Vi har udarbejdet materialer blandt andet et processpil til hvert indsatsområde. Disse procespile har lederne taget til sig og arbejdet videre med. Således at målet for forvaltningen også bliver målet i institutionerne/skolernes procespile. Indsatserne er forskellige. Opbygningen i procespilene er designet ud fra SMTTE modellen – en model som lederne er vant til at arbejde med.

Høringsmaterialet var så konkret, at det var muligt efterfølgende at lave et meget overskueligt beslutningsgrundlag for det politiske udvalg.

Det betød blandt andet også, at det blev til en 2022 plan, i stedet for første udkast, som var en 2020 plan.

Høringssvar gav også anledning til, at forvaltningen reflekterede over, om processen skulle have været længere.

De næste skridt

Der er udarbejdet kommissorier og tidsplaner for alle indsatsområderne. Arbejdet med indsatserne pågår i de enkelte arbejdsgrupper pt. I samarbejde med skole- og dagtilbudschefen sikrer den samlede konsulentstab, at der er sammenhængskraft.

Nødvendige ressourcer

Det kræver planlægning, handlekraft og tydelig rammesætning.

Det vigtigste råd til andre

God tid til koordinering i den centrale styregruppe.

Hvis du vil vide mere

www.vesthimmerland.dk

×

Log ind