Kommunale praksiseksempler Sammenhængende indsatser på 0-18 års området

Vejle Kommune: Fra fravær til fremmøde i skolen

Vejle Kommune den 21. december 2018

Praksis og proces

Projektet går på tværs af familie- og uddannelsesområdet for sammen at styrke samarbejdet omkring fremmøde.

Projektet er delt op i 5 spor, der igangsættes løbende:

  1. fælles registrerings- og opfølgningspraksis (2017-19)
  2. fælles indsats ved begyndende, bekymrende fravær (2018-19)
  3. fremmødekultur i klasseværelset (2018-19)
  4. elever der ikke deltager i fuldt skema (2018-19)
  5. elever med massivt fravær/skolevægring (2019)

Vi har valgt at starte med det forebyggende felt, dvs. det der er fælles for alle skoleelever. Derefter er vi gået nærmere, hvordan vi hjælper elever med en fraværsproblematik, og nu begynder vi også at arbejde med elever med skolevægring.

Alle spor går på tværs af familieområdet og skoleområdet.

Dagtilbud er inddraget ift. at italesætte vigtigheden af fremmøde allerede der og samarbejde med skolen ved overgang til skole.

Produkter:

Spor 1: fælles registreringspraksis og opfølgningspraksis på alle skoler

Spor 2: fælles vejledning fra afdækning af fravær/mønstre/årsager til afholdelse af samtaler om fravær (guides til lærere og ledelse) samt til den gode underretning om fravær (vejledning). Desuden inspiration til skoleledelsens italesættelse af vigtigheden af fravær.

Spor 3: udvikling af dialogspil til brug af forældrebestyrelser og blandt elever

Spor 4: Oversigt over lovgivning og pædagogiske muligheder for elever med mindre end fuldt skema, herunder særlig handleplan med fokus på progression ift. at komme på fuldt skema.

Spor 5: Fælles samarbejdspraksis på tværs af familie- og uddannelsesområdet ift. elever med massivt fravær. Praksis udmøntet i godkendt handleinstruks samt økonomiske midler og organisatorisk opbygning (fx særlig fraværstaskforce), der understøtter instruksen.

Vi har løbende søgt inspiration hos børne-unge-psykiatrien, forskning og andre kommuners praksis.

Kontekst og formål

Vi arbejder for, at alle elever kommer i skole. Fremmøde sikrer både læring og social resiliens, så det er et vigtigt mål for hele BU. Vi ønsker at have en fælles tilgang til fremmødekultur og risikovurdering og en helhedsorienteret tilgang til børn med fraværsproblemer.

Vi har tidligere oplevet, at fravær blev set som enten et skoleproblem eller et socialt problem, men de konkrete sager viser, at årsagerne ofte er komplekse. Vi skal derfor tænke sammen og på tværs.

Vi tror på, at tidlig, ensartet og systematisk opfølgning gør en forskel i arbejdet med fraværsproblematikker. Derfor har vi valgt at indføre ensartet fraværsregistrering og hurtig opfølgning på alle elever i Vejle kommunes skoler.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Vejle Kommune har en børne-og ungepolitik med fokus på bl.a. børns vækst og på børn som deltagere. Fravær er en form for ikke-deltagelse, børn er ude af fællesskaber. Skolen arbejder for vækst, fagligt og socialt, denne vækst går børnene også glip af. Det er derfor afgørende, at børnene kommer i skole.

Vi arbejder med udtrykket: DU er vigtigt for os! Og det er vigtigt, at du kommer.

Det fælles elevråd bidrager til projektet gennem deltagelse i arbejdsgrupper og udformning af kommissorium.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Den fælles registrerings- og opfølgningspraksis er siden sommeren 2018 implementeret på alle skoler uden store udfordringer. Vi ser nu en tendens til, at det ulovlige fravær falder, og færre elever kommer for sent. Vi har endnu ikke specifikke tal på baggrund af den nye registrering, da første måling kommer i januar 2019.

Det har virket godt, at der har været fokus på alle børn. Det har givet et stort fokus på fremmøde og fravær på ALLE skoler, der udveksler ideer og problematikker. Skoleledelserne har været særligt aktive i den sammenhæng.

Vi har endnu ikke arbejdet med den fælles opgave omkring skolevægring, den starter først i 2019. Det er en særdeles kompleks, men meget vigtig opgave, vi står overfor.

De næste skridt

Projektet kører på fuld kraft i 2019 ud. Alle spor er stadig i gang, og trådene samles i styregruppen, hvor både familie- og forebyggelseschef samt uddannelses- og læringschef sidder.

Vi taler fortsat om fravær i alle fora i BU. I 2019 inddrager vi også forældre til børn med massivt fravær for at få deres perspektiv og erfaringer med.

Nødvendige ressourcer

Den ekstra registrering, der foregår på timebasis, kræver ekstra ressourcer fra lærerne, der også har skullet lære et nyt system at kende. Men det har ikke været voldsomt udfordrende tidsmæssigt. Vi har givet os god tid til, at skolerne har kunnet finde den lokale form for implementering. Det har virket godt.

Ift. børn med massive fraværsproblemer ser vi, at et fælles økonomisk sigte kan være nødvendigt. Nærmere er vi ikke kommet det endnu, da sporet først går i gang 2019.

Det vigtigste råd til andre

Tænk forebyggelse først! Det giver energi, erfaringer og mod til at løse de sværere fraværsproblematikker. Og forebygger måske endda nogen fra at opstå.

Hvis du vil vide mere

Hovedmailadresse til Børne- og Ungeforvaltningen i Vejle Kommune: bogu@vejle.dk 

 

×

Log ind