Kommunale praksiseksempler Sammenhængende indsatser på 0-18 års området

Tønder Kommune: Enkle værktøjer sætter fælles retning på tværs af fagområder

Tønder Kommune den 17. oktober 2018

Praksis og proces

Strategien ”Uddannelse til alle” er udarbejdet med input fra alle faggrupper på 0-18/30års området. Den indeholder seks temaer, hvoraf de tre er udmøntet i konkrete værktøjer. Det fælles arbejde med indsatsområderne er prioriteret for at gøre opgaven overkommelig. Implementering af de tre temaer med åbenlyst potentiale for tværprofessionelt samarbejde i 2017/2018, og dernæst de resterende tre temaer.

Styregruppe

For at understøtte implementering af strategien blev der nedsat en styregruppe bestående af forvaltningsmedarbejdere, der repræsenterede skoler, dagtilbud, PPR og Sundhedsplejen, Børne- og ungeområdet og senere Unge i Uddannelse. Styregruppen fik processtøtte fra læringskonsulenter i STUK. Styregruppen udarbejdede en implementeringsplan, der blev godkendt på chefniveau. Styregruppen er fortsat tovholder på implementering, evaluering, udsendelse af nyhedsbreve for at fastholde fokus osv.

Tværfaglige arbejdsgrupper

Alle faggrupper på 0-18 årsområdet har deltaget med en ledelses- eller medarbejderrepræsentant i mindst en af de tre arbejdsgrupper, der har skullet udvikle konkrete værktøjer. Arbejdsgrupperne har haft fælles arbejdsgruppedage med en kombination af fælles og temarelaterede programpunkter.

Stormøder

Arbejdsgrupperne og alle ledere på 0-18 års området har været samlet til stormøder, hvor der er sat fælles retning og arbejdet med lokal implementering. Gennemgående mindset: Barnet i centrum.

Ledelsesmøder på direktørområdet

Ledere med direkte reference til en af direktørområdets fagchefer samles med direktør og fagchefer en gang i kvartalet for at sikre ledelsesmæssig commitment og deltagelse i strategiens realisering.

Udvikling af værktøjer

Værktøjerne er udviklet, afprøvet, justeret og sat i drift i en proces over omkring et år. Dialogværktøj til brug i formelle samtaler mellem forældre og børn eller unge og en eller flere fagpersoner. Du kan se mere om det her.

Arbejdsgangsbeskrivelse for tværprofessionelle møder med forældre og børn eller unge. Du kan se mere om det her.

Oversigt over tidlige indsatser. Du kan se mere her.

Evaluering

Styregruppen og analyseafdelingen har udarbejdet baseline med årlig opfølgning omfattende:

  • elektronisk spørgeskema til alle ansatte på området på alle strategiens elementer
  • spørgeskema på tablet, hvor børn, unge og forældre ved afslutningen af et tværprofessionelt møde giver udtryk for deres oplevelse af deltagelse, indflydelse m.v.

Kontekst og formål

Tønder Kommune scorer lavt på det socioøkonomiske indeks, og uddannelsesniveauet ligger under landsgennemsnittet. I 2016 inviterede direktøren for Børn- og Skole-området alle ansatte på 0-18 års området til at deltage i stormøder, hvor han satte fokus på nødvendigheden af tidlig og fælles indsats for at sikre alle unge uddannelse og beskæftigelse. Alle ansatte fik en andel i opgaven, da al erfaring viser, at Folkeskolen ikke kan gøre det alene.

Tønder Kommune har som alle andre organisationer strategier og politikker, der ikke eller kun delvist realiseres i praksis. Derfor valgte forvaltningen, at der skulle arbejdes med implementering på en anden måde end vanligt.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Værktøjerne er en konkret udmøntning af Børn- og Skoleområdets strategi ”Uddannelse til alle” inden for temaerne Forældresamarbejde, Tværprofessionelt samarbejde og Tidlig indsats.

Værktøjerne omsætter endvidere begreberne ”samskabelse” og”organisatorisk læring” fra direktionens tværsektorielle udviklingsprojekt ”Vores fælles udviklingsplan” i praksis. Senest er kommunens ”Leveregler” indskrevet i værktøjerne.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Det skal løbende italesættes, at strategien og værktøjerne er udviklet i en bottom-up proces med temaer, medarbejderne har fundet væsentlige. Medarbejderne skal erfare, at det ikke er ekstra opgaver, men en anden måde at gøre tingene på og først og fremmest et fælles mindset. Værktøjerne skal beskrives meget konkret for at minimere misforståelser. Lederne skal følge op på meldinger om, at deres medarbejdere glemmer at bruge værktøjerne. Det er en udfordring at fastholde interesse og fokus i hele organisationen, da der konstant opstår konkurrerende dagsordener.

De næste skridt

Strategien skal forankres i den nye organisering, hvor 0-18 års området er blevet delt på to direktørområder. Anvendelsen af de udviklede værktøjer skal sikres og kvalificeres. Arbejdet med de resterende tre temaer skal igangsættes.

Nødvendige ressourcer

Først og fremmest vilje og vedholdenhed i ledelsen på alle niveauer. Ekstra tid på alle niveauer i implementeringsfasen og vedvarende prioritering af tid til tværgående styregruppe. Projektledelseskompetencer i styregruppen. Ekstra omkostninger i forbindelse med direktørens indledende ”roadshow” og afholdelse af stormøder.

Det vigtigste råd til andre

Sørg for at udvikle i samarbejde, italesæt værdier og sammenhænge, vær vedholdende.

Hvis du vil vide mere

Link om projektet på Tønder Kommunes hjemmeside: https://toender.dk/borger/uddannelse-til-alle/uddannelse-til-alle

Du kan se siden om 'Uddannelse til alle' her.

×

Log ind