Kommunale praksiseksempler Sammenhængende indsatser på 0-18 års området

Rødovre Kommune: Fælles tema i børnehave, SFO og skole giver børnene fælleskabsfølelse, genkendelighed og tryghed ved overgangen fra daginstitution til SFO og skole

Rødovre Kommune den 28. september 2018

Praksis og proces

Når børnene hver sommer begynder i SFO og skole, har alle storbørnsgrupper i daginstitutionerne arbejdet med det samme tema, læst den samme bog, sunget den samme sang og været på tur til Rødovre Rådhus- og bibliotek. I SFO’en og skolen arbejder børnene videre med temaet, bogen og sangen, alt sammen for at skabe en fællesskabsfølelse, så børnene oplever genkendelighed og tryghed i overgangen fra børnehave til skole.

Det fælles emne er ”Vores Rødovre – Arkitektur, rum og form”. Alle børnene har til fælles, at de bor i Rødovre. Så hvad er mere oplagt end at tage udgangspunkt i det lokale, nemlig Rødovres historie og arkitektur.

Børnene ser på de huse, de bor i. De tæller vinduer, finder kvadrater og rektangler og taler om, hvad husene er bygget af. Alle børn får den lille bog ”Arne i Rødovre” med hjem. I bogen, der har Arne Jacobsen som omdrejningspunkt, kan børnene, sammen med forældre og pædagoger, læse om Rødovres udvikling fra bondeland til moderne by. Bogen indeholder spørgsmål til barnet og åbner op for dialog.

Udover at institutionerne arbejder med et fælles tema, er der også udarbejdet ensartede overleveringsskemaer, som skal anvendes i samarbejdet med forældre samt daginstitutions- og skoleområde imellem.

Et af skemaerne omhandler forventningerne til skoleparathed. Det beskriver, de elementer der arbejdes med i daginstitutionen, og som forældrene kan være opmærksomme på derhjemme. Det en eksemplarisk inspirationsliste til daginstitutionspædagogerne.

Der er også to overleveringsskemaer, der udfyldes af børnehaven og gives videre til SFO og skolen. Det ene skema omhandler hele børnehavegruppen. Dette skema beskriver, hvad der er arbejdet med pædagogisk i storbørnsgruppen inden for emnerne vores Rødovre, sociale kompetencer, sproglige kompetencer, motoriske kompetencer m.m. Det andet skema er et overleveringsskema på det enkelte barn, som sendes til barnets distriktsskole.

Kontekst og formål

Alle daginstitutioner arbejder på at gøre børnene klar til skolelivet. Men det er forskelligt, hvordan den enkelte daginstitution organiserer sig og griber det an. Desuden ”leverer” en daginstitution ofte børn til flere forskellige skoler, ligesom skolerne modtager børn fra forskellige daginstitutioner. Det betyder, at der er brug for dels at etablere en fælles sammenhæng imellem daginstitution og skole, og dels at sikre en umiddelbar fællesskabsfølelse børnene imellem. Dette opnås ved, at alle børn arbejder med samme tema, og at alle børn kender den samme sang i børnehaven, SFO’en og skolen.

Desuden styrkes den fælles sammenhæng imellem daginstitution, SFO og skole ved, at kommunen har indført ensartede overleveringskemaer. Det gør det langt mere overskueligt, at SFO og skole ikke modtager f.eks. 5 forskellige skemaer fra 5 forskellige daginstitutioner.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Indsatsen har sammenhæng til Rødovre Kommunes Børne- og ungepolitik, primært under målene for brobygning og netværk. Her står der bl.a.:

Overgange og forventninger

Vi ønsker, at alle overgange i børn og unges liv er kendetegnet ved tryghed, kontinuitet og tydelige forventninger, så børn og unge så hurtigt som muligt kan udvikle sig og trives i nye omgivelser.

Derfor vil vi:

  • Sørge for, at børn, unge og forældre oplever en høj grad af forudsigelighed ved institutions- og skoleskift og videre i en ungdomsuddannelse.
  • Være tydelige i vores forventninger til de børn og unge, der skal indgå i nye fællesskaber.
  • Udpege ’børneambassadører’, kontaktelever og lignende, så børn og unge føler sig velkomne i nye omgivelser.
  • Sørge for, at der kommer noget kendt med videre i de nye omgivelser.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Det er vigtigt, at alle deltagende parter (pædagoger i Børnehave, SFO og skole), tager ejerskab af projektet på tværs af områderne.

Ideen til en ny fælles procedure for overgang fra børnehave til SFO og skole kom fra 3 daginstitutionsledere. Det var vigtigt, at den arbejdsgruppe, der blev nedsat til at udforme en model for en god og tryg overgang fra børnehave til skole, bestod af repræsentanter fra alle de involverede områder, altså både fra forvaltningen, dagtilbuddene, SFO’erne og skolerne. Alle er blevet hørt og har taget del i processen.

Det er også vigtigt, at pædagogerne føler sig godt klædt på i forhold til det fælles tema. Derfor er der udarbejdet en idémappe, hvor man kan få inspiration til, hvordan man kan arbejde med temaet, og hvilke aktiviteter man kan lave med børnene. Desuden afholdes der hvert år informations-/netværksmøder med de pædagoger, der skal arbejde med temaet. På mødet har pædagogerne bl.a. mulighed for at dele erfaringer og ideer på tværs af institutionerne.

De næste skridt

Praksis skal udvikles med vores eget udarbejdede materiale og i overensstemmelse med den nye lovgivning vedrørende overgang fra børnehave til skole. Det vil skabe tydeligere indsatser for børnene med indskrivningen i SFO i maj frem til skolestarten i august.

Nødvendige ressourcer

Det fælles tema kræver, at der afsættes midler til, at temaet i første omgang udvikles og beskrives skriftligt og at børnebøger skrives, illustreres, layoutes og trykkes.

Desuden skal der afsættes ressourcer til at fastholde initiativet. I Rødovre er der eksempelvis afsat ressourcer til, hvert år, at afholde et informations- og netværksmøde for de dagtilbuds- og SFO-pædagoger samt børnehaveklasseledere, der arbejder med førskolegruppen. Børnehavebørnene kommer på Rådhuset og biblioteket med en formidlingskonsulent. Derudover skal der også afsættes tid til udsendelse af bøger og breve til alle børnene.

Hvis du vil vide mere

https://www.rk.dk/borger/dagtilbud-til-boern/

https://www.rk.dk/politik/politikker/boerne-og-ungepolitik/ 

×

Log ind